Vydání 2/2021

Číslo: 2/2021 · Ročník: XIX

4131/2021

Řízení před soudem: žaloba k ochraně veřejného zájmu; vyčerpání řádných opravných prostředků

Řízení před soudem: žaloba k ochraně veřejného zájmu; vyčerpání řádných opravných prostředků
k § 66 odst. 2 a 3 soudního řádu správního, ve znění zákona č. 303/2011 Sb.
Žalobu k ochraně veřejného zájmu podle § 66 odst. 2 nebo 3 s. ř. s. může nejvyšší státní zástupce nebo veřejný ochránce práv podat i proti rozhodnutí správního orgánu, proti němuž nebyly využity řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem, i když je připouštěl zvláštní zákon.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2020, čj. 2 As 184/2019-29)
Prejudikatura:
č. 3060/2014 Sb.NSS a č. 3254/2015 Sb. NSS.
Věc:
Veřejný ochránce práv proti České správě sociálního zabezpečení, za účasti N. L., o invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce podal v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 41 Ad 22/2018 návrh na rozšíření žaloby o rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 5. 6. 2017 (dále jen „nové rozhodnutí“). Krajský soud s odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu a na § 5 a § 68 písm. a) s. ř. s. konstatoval, že pokud nebyly ve správním řízení vyčerpány všechny prostředky ochrany, nemůže se žalobce domáhat ochrany práv osoby zúčastněné na řízení. Ze správního spisu krajský soud zjistil, že osoba zúčastněná na řízení, ač řádně poučena, nepodala námitky proti novému rozhodnutí, a proto návrh žalobce usnesením ze dne 22. 5. 2019, čj. 41 Ad 22/2018-51, zamítl.
Žalobce (stěžovatel) podal proti usnesení krajského soudu kasační stížnost, v níž uvedl, že navrhoval rozšíření žaloby o rozhodnutí žalované, kterým nově rozhodla o předmětu řízení – o důchodu osoby zúčastněné na řízení. To tvoří společně s předchozími (stěžovatelem původně napadenými) rozhodnutími jeden celek. V oblasti sociálního zabezpečení nejsou sice předchozí rozhodnutí zrušena, nové rozhodnutí je však věcně nahradilo a
de facto
zrušilo jejich účinky.
Dle stěžovatele krajský soud nesprávně požadoval před podáním žaloby podle § 66 odst. 3 s. ř. s. vyčerpání prostředků ochrany osobou zúčastněnou na řízení s odkazem na § 5 a § 68 písm. a) s. ř. s.
Judikatura
Nejvyššího správního soudu a komentářová literatura přitom splnění této podmínky nepožadují, neboť přípustnost podání uvedené žaloby nemůže záviset na procesní aktivitě jiného subjektu (osoby zúčastněné na řízení). Stěžovatel žalobou k ochraně veřejného zájmu totiž nesleduje ochranu veřejného subjektivního práva určitého účastníka, ale především ochranu veřejného zájmu (v tomto případě nápravu obecné protiprávní správní praxe orgánu veřejné správy).
Nadto stěžovatel uvedl, že krajský soud může návrh usnesením pouze odmítnout (§ 46 s. ř. s.), případně řízení o návrhu zastavit (§ 47 s. ř. s.) či přerušit (§ 48 s. ř. s.). Nebyl tedy oprávněn návrh stěžovatele zamítnout, ale měl vydat ve věci
meritorní
rozhodnutí (rozsudek) podle § 53 odst. 1 s. ř. s.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
[8] Stěžejní námitka stěžovatele spočívá v tom, že podmínkou řízení o žalobě podle § 66 odst. 3 s. ř. s. není vyčerpání řádných opravných prostředků v předcházejícím správním řízení. Nejvyšší správní soud již ve své předchozí judikatuře konstatoval, že uvedená podmínka při podání žaloby veřejným ochráncem práv podle § 66 odst. 3 s. ř. s. nemusí být naplněna (srov. rozsudek NSS ze dne 10. 9. 2014, čj. 1 As 98/2014-39, bod 19, obdobně usnesení jeho rozšířeného senátu ze dne 24. 6. 2015, čj. 2 As 103/2015-128, č. 3254/2015 Sb. NSS, bod 21, týkající se žalob podaných nejvyšším státním zástupcem, aplikovatelné v této souvislosti i na žaloby podané veřejným ochráncem práv).
[9] Krajskému soudu lze přisvědčit, že obecně se lze domáhat ochrany veřejných subjektivních práv jednotlivce ve správním soudnictví až po vyčerpání řádných opravných prostředků ve správním řízení, pokud je zvláštní zákon připouští. Uvedené odráží zásadu subsidiarity soudní ochrany zakotvenou v § 5 s. ř. s. Existují však případy, v nichž dané pravidlo neplatí – pokud tak stanoví samotný s. ř. s. či zvláštní zákon.
[10] Jedním z těchto případů je právě žaloba podaná veřejným ochráncem práv podle § 66 odst. 3 s. ř. s. Ta neslouží k ochraně veřejných subjektivních práv jednotlivce, ale k ochraně závažného veřejného zájmu, který musí být veřejným ochráncem práv prokázán. S ohledem na uvedený charakter žaloby ji může veřejný ochránce práv podat i proti pravomocnému prvostupňovému rozhodnutí, které nebylo napadeno řádným opravným prostředkem, ačkoliv jej zvláštní úprava stanovuje (rozsudek NSS ze dne 18. 4. 2014, čj. 4 As 157/2013-33, č. 3060/2014 Sb. NSS, bod 30). Závěr krajského soudu ohledně nutnosti vyčerpání řádných opravných prostředků v případě žaloby podle § 66 odst. 3 s. ř. s. není správný, a proto Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil.
[11] Z předložených spisů Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel podal ve věci vedené u krajského soudu pod sp. zn. 41 Ad 22/2018 dne 29. 1. 2019 podání nazvané „I. Návrh na rozšíření žaloby; II. Replika žalobkyně k vyjádření žalované čj. 516 207 364/314 ze dne 10. prosince 2018“. Návrh na rozšíření žaloby byl směřován proti novému rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí (správního orgánu I. stupně) ve věci žádosti o zvýšení invalidního důchodu osoby zúčastněné na řízení. Ač nazváno uvedeným způsobem, jednalo se evidentně materiálně o další žalobu proti novému rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení Ústí nad Orlicí (tedy ne žalované, jak tvrdí krajský soud i stěžovatel).
[12] K argumentu stěžovatele, že krajský soud měl ve věci rozhodnout rozsudkem, postačí poznamenat, že forma rozhodnutí krajského soudu sama o sobě vadná nebyla, neboť po obsahové stránce bylo rozhodnutí soudu jakýmsi usnesením o odmítnutí další (nově přibyvší) části žaloby pro nevyčerpání řádných opravných prostředků v řízení před správním orgánem. Chybný byl, jak výše vyloženo, právní názor krajského soudu, že tyto řádné opravné prostředky musela osoba, o jejíchž právech bylo ve správním řízení žalobou napadeným rozhodnutím rozhodováno, vyčerpat, aby žalobu na ochranu veřejného zájmu mohl podat veřejný ochránce práv.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.