Vydání 9/2015

Číslo: 9/2015 · Ročník: XIII

3259/2015

Řízení před soudem: zajištění cizince; přezkum rozhodnutí samosoudcem; azyl: povinnost setrvat v zařízení pro zajištění cizinců

Řízení před soudem: zajištění cizince; přezkum rozhodnutí samosoudcem Azyl: povinnost setrvat v zařízení pro zajištění cizinců
k § 46a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákonů č. 379/2007 Sb., č. 427/2010 Sb. a č. 103/2013 Sb.
k § 31 odst. 2 soudního řádu správního ve znění zákonů č. 436/2004 Sb., č. 350/2005 Sb., č. 165/2006 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 189/2006 Sb. a č. 303/2011 Sb.*)
I. Rozhodnutí o uložení povinnosti setrvat v zařízení pro zajištění cizinců až do vycestování, vydané podle § 46a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je správním rozhodnutím, jehož důsledkem je omezení osobní svobody cizince.
II. O žalobě podané proti tomuto správnímu rozhodnutí rozhoduje specializovaný samosoudce s odkazem na dikci § 31 odst. 2 s. ř. s., podle níž samosoudce rozhoduje i ve věcech "jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince".
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 9. 2014, čj. 7 Azs 105/2014-29)
Prejudikatura:
č. 2950/2014 Sb. NSS; nález Ústavního soudu č. 30/1998 Sb.
Věc:
David J. (Gruzie) proti Ministerstvu vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, o zajištění cizince, o kasační stížnosti žalobce.
Žalobce byl dne 25. 4. 2014 rozhodnutím Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, odboru cizinecké policie, zajištěn za účelem vyhoštění podle 124a odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a umístěn do Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové. Správní orgán přikročil podle odůvodnění tohoto rozhodnutí k uvedeným opatřením především proto, že žalobce opakovaně porušoval právní předpisy (sedm odsouzení za vydírání a krádeže), dále nerespektoval uložené správní vyhoštění ze dne 4. 11. 2013, kterým mu byla stanovena doba, po kterou mu nelze umožnit vstup na území Evropské unie na dva roky, ani výjezdní příkaz, v důsledku čehož žalobce pobýval na území České republiky bez platného víza a v rozporu s rozhodnutím o správním vyhoštění.
Žalobci byla rozhodnutím žalovaného ze dne 5. 5. 2014 uložena podle § 46a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o azylu povinnost setrvat v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové až do vycestování, maximálně však do 2. 9. 2014, neboť dne 30. 4. 2014 učinil prohlášení o mezinárodní ochraně. Správní orgán při svém rozhodování vyšel především z toho, že žalobce přicestoval na území České republiky se svou matkou již v roce 1989 na platný cestovní doklad a vízum na pozvání. Žalobci bylo poté rozhodnutím ze dne 4. 11. 2013 uloženo správní vyhoštění na dva roky, jež nabylo právní moci dne 21. 11. 2013. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které však bylo rozhodnutím ze dne 5. 12. 2013 zamítnuto jako opožděné. Dne 25. 3. 2014 byl žalobci vydán výjezdní příkaz s platností do 23. 4. 2014 (s lhůtou k vycestování do 30 dnů od právní moci rozhodnutí). Žalobce však nevycestoval z České republiky s odůvodněním, že by potřeboval na vycestování více času, a proto na území republiky od 24. 4. 2014 pobýval bez platného víza či povolení k pobytu. Žalobce je také osobou, která je zařazena v evidenci nežádoucích osob od 26. 11. 2013 do 27. 12. 2015. Jde o osobu, jež byla na území České republiky celkem sedmkrát odsouzena pro spáchání trestných činů vydírání a krádeže. Vzhledem k uvedeným skutečnostem proto správní orgán nabyl přesvědčení, že žalobce představuje nebezpečí pro veřejný pořádek v rámci České republiky, který již také narušil nelegálním pobytem a nevycestováním z území této republiky. Jelikož žalobce není osobou vyloučenou z aplikace § 46a odst. 1 zákona o azylu, byla mu se zřetelem ke shora uvedeným skutečnostem uložena povinnost setrvat v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové až do vycestování, maximálně však do 2. 9. 2014.
Proti rozhodnutí žalovaného brojil žalobce u Krajského soudu v Praze. Ten svým rozhodnutím ze dne 12. 6. 2014, čj. 44 A 27/2014-22, zrušil rozhodnutí žalovaného, kterým byla žalobci uložena povinnost setrvat v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové až do vycestování, maximálně do 2. 9. 2014, a věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Krajský soud ve světle uvedených skutečností shledal opodstatněnou především žalobní námitku, v níž žalobce brojil proti nepřiměřené délce doby, po kterou mu byla stanovena povinnost setrvat v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové, jež, ač byla uložena v maximální zákonné výši, není v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 5. 3. 2014, čj. 3 Azs 24/2013-42) ničím odůvodněna. Opodstatněnost uvedené námitky vyplývá z toho, že žalovaný správní orgán skutečně rozhodl o povinnosti žalobce setrvat v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé - Jezové až do vycestování, maximálně však do 2. 9. 2014, ale tuto část výroku v rozporu s citovanou judikaturou žádným způsobem neodůvodnil. Z tohoto důvodu je proto žalobou napadené rozhodnutí žalovaného nepřezkoumatelné.
Krajský soud shledal nedostatky i v závěru žalovaného správního orgánu o tom, že by žalobce mohl představovat nebezpečí pro veřejný pořádek. Správní orgán má sice za to, že žalobce veřejný pořádek narušil již svým nelegálním pobytem v České republice a opakovaným nevycestováním z jejího území, ale z rozhodnutí již není patrné, které období považuje za období nelegálního pobytu [zda to byl jen jeden den (24. 4. 2014), když mu dne 23. 4. 2014 končila platnost výjezdního příkazu, nebo i období jiné]. Totéž platí i o výjezdním příkazu. Žalovaný správní orgán uvedl, že žalobce narušil veřejný pořádek opakovaným nevycestováním, ale z jeho rozhodnutí přitom vyplývá, že žalobci byl vydán výjezdní příkaz pouze jednou (poté, co se žalobce neúspěšně odvoláním a žalobou bránil proti správnímu vyhoštění). Žalovaný správní orgán se také zcela nedostatečně vypořádal s dalším porušováním právních předpisů žalobcem na území České republiky. V uvedených směrech je proto rozhodnutí žalovaného nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Krajský soud posléze vytkl žalovanému správnímu orgánu i to, že se nezabýval ani okolnostmi žalobcova předchozího života, o kterém má z řízení o udělení mezinárodní ochrany (ze žádostí a pohovorů) dostatek informací. Přitom z judikatury Nejvyššího správního soudu vyplývá, že je povinností správního orgánu, který rozhoduje o povinnosti setrvat v zařízení pro zajištění cizinců, zabývat se okolnostmi života cizince.
Krajský soud naproti tomu neshledal důvodnou žalobcovu námitku, že žalovaný správní orgán pouze rekapituluje skutkový stav zjištěný z policejního spisu bez jakýchkoliv úvah o povaze jednání žalobce a stupni nebezpečnosti pro veřejný pořádek. Je tomu tak proto, že žalovaný správní orgán využil jen ty informace zjištěné v předchozím řízení, které umožňují dostačujícím způsobem posoudit, zda jsou splněny podmínky pro aplikaci § 46a odst. 1 písm. c) zákona o azylu, včetně otázky, zda cizinec nespadá do chráněné skupiny osob, na které nelze tuto povinnost aplikovat. Tento závěr ostatně zaujal i Nejvyšší správní soud ve svém shora citovaném rozsudku čj. 3 Azs 24/2013-42.
Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž mj. namítal, že o zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí měl rozhodovat senát ve smyslu § 31 odst. 1 s. ř. s. a nikoliv samosoudce, jak se stalo v posuzované věci, neboť se nejedná o případ taxativně vyjmenovaný v § 31 odst. 2 s. ř. s.
Výkladem § 31 odst. 2 s. ř. s. se již zabýval Nejvyšší správní soud v řadě svých rozsudků (např. v rozsudku ze dne 15. 11. 2007, čj. 9 Aps 5/2007-63, č. 1459/2008 Sb. NSS, a ze dne 17. 12. 2010, čj. 4 Aps 2/2010-44, č. 2339/2011 Sb. NSS). Z této judikatury vyplývá, že rozhodování v senátech je zásadou, z níž jsou sice možné výjimky, ale pouze v taxativně stanovených případech uvedených v § 31 odst. 2 s. ř. s. Smysl a účel uvedeného pravidla a výjimky z něho je zřejmý. Senát složený ze tří soudců má rozhodovat ve věcech, které jsou obecně typově obtížné a závažné. Samosoudce by pak měl rozhodovat ve vybraných věcech typově jednodušších, u nichž je možné vést zjednodušené řízení. To se promítlo i v judikatuře Nejvyššího správního soudu, podle níž rozhodoval-li místo senátu samosoudce, jedná se o rozhodování soudu v nesprávném obsazení, které zakládá zmatečnost řízení. Opačná "
chyba
" v obsazení soudu (tj. rozhodoval-li místo samosoudce senát), ale zmatečnost nezpůsobuje (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 10. 2013, čj. 3 Azs 5/2003-32). Dosavadní
judikatura
Nejvyššího správního soudu výjimku, kdy má být věc projednávána samosoudcem, interpretuje velmi restriktivně (výjimka, kdy ve stanovených věcech má rozhodovat samosoudce, nemá být vykládaná jenom k řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, ale též ve vztahu k věcem výslovně v § 31 odst. 2 s. ř. s. obsažených).
V projednávané věci bylo předmětem soudního přezkumu rozhodnutí žalovaného, jímž byla podle § 46a odst. 1 písm. c) a § 46a odst. 2 zákona o azylu uložena povinnost setrvat v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové.
Na řízení o povinnosti žadatele setrvat v zařízení pro zajištění cizinců se však výjimky obsažené v § 31 odst. 2 s. ř. s. nevztahují.
Předmětné řízení není řízením ve věci mezinárodní ochrany podle zákona o azylu, na které výjimka stanovená v § 31 odst. 2 s. ř. s. cílí. Je tomu tak proto, že řízení o mezinárodní ochraně je upraveno toliko v hlavě III zákona o azylu (§ 5 až § 31a), která je ostatně nazvána jako "
řízení o mezinárodní ochraně
", a to včetně "
přezkumu rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany soudem
" v hlavě IV téhož zákona. Vymezil-li tedy zákonodárce výjimku ze senátního rozhodování na věci mezinárodní ochrany - cílil na řízení upravené v hlavě III zákona o azylu a nikoli na další hlavy či části zákona o azylu.
Z výše uvedeného výkladu tedy vyplývá, že výjimku týkající se mezinárodní ochrany nelze aplikovat ve vztahu k ničemu jinému než k řízení podle hlavy III zákona o azylu. Nedotýká se tedy úpravy práv a povinností vymezených v hlavě VII, jejíž součástí je též § 46a zákona o azylu a která také upravuje práva a povinnosti žadatelů o udělení mezinárodní ochrany.
Uvedené řízení nelze podřadit ani pod výjimku obsaženou v sousloví "
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
". Je tomu tak proto, že ze systematiky § 31 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že se toto sousloví vztahuje jen k dalším řízením podle zákona o pobytu cizinců, neboť navazuje na vymezená rozhodnutí, která jsou upravena v tomto zákoně (tedy navazuje na rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince). Tento závěr podporuje též důvodová zpráva k zákonu č. 303/2011 Sb., kterým se mění soudní řád správní. Tato zpráva v bodu 10 dle stěžovatele zcela zřetelně vztahuje sousloví "
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
", které je užito v důvodové zprávě i v § 31 odst. 2 s. ř. s., na řízení podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, když je včlenila mezi řízení ve věcech rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince a řízení ve věcech rozhodnutí o správním vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území. Citované sousloví je formulováno velmi obecně, a dává proto prostor k tomu, aby mohlo být vztaženo i na řízení, které zákonodárce neměl v úmyslu svěřit do samosoudcovského rozhodování. Platí-li však zásada, že výjimky se mají vykládat restriktivně, nemá žádné opodstatnění takto široká formulace, lze-li v právním předpise konkrétní řízení přesně vymezit, což ostatně zákonodárce vyjmenováním konkrétních ustanovení učinil v § 31 odst. 2 s. ř. s.
Stěžovatel měl proto za to, že napadené rozhodnutí nespadá do žádné z kategorií rozhodnutí vymezených v § 31 odst. 2 s. ř. s., a krajský soud tak rozhodoval v nesprávném obsazení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel v prvé řadě namítá, že o zákonnosti žalobou napadeného rozhodnutí měl rozhodovat senát ve smyslu 31 odst. 1 s. ř. s. a nikoliv samosoudce, jak se stalo v posuzované věci, neboť se nejedná o případ taxativně vyjmenovaný v § 31 odst. 2 s. ř. s.
Stěžovatel má především za to, že uvedené řízení nelze podřadit pod výjimku obsaženou v sousloví "
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
". Je tomu tak proto, že ze systematiky § 31 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že se toto sousloví vztahuje jen k dalším řízením podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, neboť navazuje na vymezená rozhodnutí, která jsou upravena v tomto zákoně (navazuje na rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince). Tento závěr především podporuje též bod 10 důvodové zprávy k zákonu č. 303/2011 Sb. (...)
Nejprve je třeba konstatovat, že ustálená
judikatura
Nejvyššího správního soudu považuje rozhodnutí vydaná podle § 46a odst. 1 písm. c) zákona o azylu za "
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
" (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2013, čj. 5 Azs 13/2013-30, č. 2950/2014 Sb. NSS, v němž je konstatováno, že "[v]
daném případě ovšem žalovaný postupoval právě podle § 46a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o azylu a napadeným rozhodnutím uložil stěžovateli povinnost setrvat v zařízení pro zajištění cizinců, a to z důvodu možného nebezpečí pro veřejný pořádek. K omezení osobní svobody stěžovatele tedy došlo v režimu zákona o azylu, zatímco zajištění v režimu zákona o pobytu cizinců na území České republiky bylo v souladu s § 127 odst. 1 písm. f)
[téhož]
zákona ukončeno
", a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 3. 2014, čj. 3 Azs 24/2013-42, v němž byl vysloven právní názor, že
§ 46a odst. 1 písm. c) zákona o azylu, dává možnost omezit žadatele o mezinárodní ochranu na svobodě na dobu do vycestování, maximálně po dobu 120 dnů. Z jazykového výkladu daného ustanovení lze dovodit, že správní orgán má možnost správního uvážení, aby v jednotlivých případech stanovil dobu kratší. Takové rozhodnutí musí být náležitě odůvodněno, aby bylo možno přezkoumat, zda nepřekročil meze správního uvážení nebo správní uvážení nezneužil
.).
Nejvyšší správní soud nesdílí právní názor stěžovatele vyslovený ve stížní námitce spočívající v tom, že se sousloví "
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
", které je obsaženo v systematice § 31 odst. 2 s. ř. s., vztahuje jen k dalším řízením podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, neboť navazuje na vymezená rozhodnutí, která jsou upravena v tomto zákoně (navazuje na rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, resp. je včleněno mezi uvedená rozhodnutí).
Nejvyšší správní soud považuje za nutné zdůraznit, že věci a rozhodnutí, které jsou vymezené v § 31 odst. 2 s. ř. s., v nichž rozhoduje specializovaný samosoudce, se týkají více odvětví správního práva, a to i zcela odlišných od pobytu cizinců a zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
Výklad, který zaujal stěžovatel ve své kasační stížnosti především nemůže obstát již z hlediska jazykového výkladu, který zjišťuje smysl ustanovení na podkladě významu použitých slov a podle zásad gramatiky, resp. podle smyslu slov a vět dle filologických - gramatických (morfologických a zejména syntaktických) a sémaziologických - pravidel. Přitom právě jazykový výklad představuje prvotní přiblížení se k aplikované právní normě a je východiskem pro objasnění si jejího smyslu a účelu, k němuž ovšem slouží řada i dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad
e ratione legis
atd. (srov. nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97, č. 30/1998 Sb.).
Z dikce § 31 odst. 2 s. ř. s. "
rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
", nelze totiž dovodit, že se sousloví "
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
" vztahuje jen k dalším řízením podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, neboť navazuje na vymezená rozhodnutí, která jsou upravena v tomto zákoně.
Interpunkce, resp. čárka před slovem "
jakož
" v tomto případě gramaticky odděluje slova a věty končící slovem "
cizince
" od jiné věty začínající slovy "
i jiných rozhodnutí
", která dále rozvíjí a specifikuje. Znamená to, že jsou zde i další jiné správní akty, kde rozhoduje samosoudce. Návaznost na vymezená rozhodnutí zákona o pobytu cizinců na území České republiky, jak to dovozuje stěžovatel, přitom končí právě čárkou před slovem "
jakož
", která gramaticky vyjadřuje to, že jsou zde i další rozhodnutí, jež nemají základ v zákoně o pobytu cizinců, ale i v předpisech jiných, kde je také dána působnost specializovaného samosoudce k přezkoumání takových rozhodnutí. Jinak řečeno, sousloví "
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
" uvedené v § 31 odst. 2 s. ř. s. vyjadřuje tu skutečnost, že se vztahuje i na jiná rozhodnutí (arg. "
i jiných rozhodnutí
") vydaná podle předpisů správního práva (např. i podle zákona o azylu), než jsou ta, která jsou vyjmenovaná před slovem "
jakož
" (vymezená rozhodnutí podle zákona o pobytu cizinců), a to s jedinou podmínkou, že musí jít vždy o rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince.
Nejvyšší správní soud má ostatně i za to, že by zákonodárce opačný názor, který zastává stěžovatel, jistě vyjádřil v sousloví např. dikcí "
jakož i jiných rozhodnutí podle zákona o pobytu cizinců, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
".
Nejvyšší správní soud nesdílí ani názor stěžovatele vyslovený ve stížní námitce spočívající v tom, že jeho shora uvedený závěr o vztahu sousloví "
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
" k dalším řízením podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky je podporován též bodem 10 důvodové zprávy k zákonu č. 303/2011 Sb.
Stěžovatel v kasační stížnosti poukázal na to, že se v bodu 10 důvodové zprávy uvádí: "
Navrhuje se rozšíření počtu případů, v nichž rozhoduje specializovaný samosoudce, o řízení ve věcech zajištění cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince, a dále na řízení ve věcech rozhodnutí o správním vyhoštění a rozhodnutí o povinnosti opustit území. Již v současné době rozhoduje samosoudce ve věcech mezinárodní ochrany podle zákona o azylu. Věci mezinárodní ochrany však nezahrnují vyjmenovaná rozhodnutí, u kterých je zvláštními zákony stanovena povinnost soudu rozhodnout v sedmi pracovních dnech (na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
[o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí]
a rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ze dne
[27. 11. 2008, Rashed proti České republice, stížnost č. 298/07]
; viz zákon č. 427/2010 Sb."
Tato důvodová zpráva ale pokračuje velmi podstatným konstatováním, že "[n]
avrhovaná změna tak sleduje trend svěřit v zájmu efektivnosti, rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodování v cizinecké agendě specializovaným samosoudcům. Rozšíření věci, ve kterých rozhoduje samosoudce, o výše uvedená rozhodnutí představuje jeden z mnohých institutů, které návrh novely soudního řádu správního zavádí ve snaze o co největší urychlení soudního řízení o zákonnosti omezení osobní svobody cizince
."
Toto konstatování důvodové zprávy je pravým smyslem i účelem novely § 31 odst. 2 s. ř. s. provedené zákonem č. 303/2011 Sb., kterým je posílení působnosti specializovaných samosoudců při přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí vydaných v cizinecké agendě, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody. Toto opatření zákonodárce (rozšíření počtu případů, v nichž rozhoduje specializovaný samosoudce) má vést podle bodu 10 důvodové zprávy k efektivnosti, k největšímu urychlení soudního řízení správního o zákonnosti omezení osobní svobody cizince a posléze i k hospodárnosti řízení v cizinecké agendě. Rychlost řízení ve věcech, kde dochází k omezení osobní svobody je přitom nanejvíce žádoucí a odpovídá všem trendům uplatňovaným ve vnitrostátním i evropském právu nejen ve vazebním řízení, ale i v řízeních, kde je omezena osobní svoboda administrativním rozhodnutím. Toto jsou tedy okolnosti konstatované důvodovou zprávou, za nichž vznikl novelizovaný § 31 odst. 2 s. ř. s. a pod prizmatem těchto okolností je také třeba novelizovaný § 31 odst. 2 s. ř. s. vykládat (teleologický výklad).
Nejvyšší správní soud, který již dospěl ke shora uvedeným závěrům, je proto přesvědčen o tom, že jím uplatněný jazykový výklad § 31 odst. 2 s. ř. s. odpovídá i závěrům vyplývajícím z uvedené důvodové zprávy a není s ním v rozporu.
Závěry Nejvyššího správního soudu podporuje i logický a systematický výklad novelizovaného § 31 odst. 2 s. ř. s.
Logický výklad obecně odkrývá smysl zákona prostřednictvím logiky a systematický výklad je výkladem, při němž se ujasní smysl právní normy srovnáním s jinými normami, které s danou normou souvisí.
Nejprve je třeba vrátit se k již uvedenému konstatování Nejvyššího správního soudu, že ustálená
judikatura
tohoto soudu považuje rozhodnutí o uložení povinnosti setrvat v zařízení pro zajištění cizinců až do vycestování, vydaná podle § 46a odst. 1 písm. c) zákona o azylu, o něž v tomto řízení jde, za "
rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní svobody cizince
". Obdobný charakter, jehož důsledkem je omezení osobní svobody cizince však mají i rozhodnutí o zajištění cizince a rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince vydaná podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.
Vzhledem k tomu, že u obou rozhodnutí vydaných podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zajištění cizince a prodloužení doby trvání zajištění cizince) není sporu o tom, že o zákonnosti těchto správních aktů rozhoduje podle § 31 odst. 2 s. ř. s. specializovaný samosoudce, bylo by v rozporu se zásadami pravidel formální logiky, ale i systematikou uvedeného zákonného ustanovení, aby v případech administrativně uloženého a obsahově stejného omezení osobní svobody cizince podle § 46a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o azylu rozhodoval senát. Z těchto důvodů proto i logický výklad a systematický výklad § 31 odst. 2 s. ř. s. podporuje závěry jazykového výkladu o samosoudcovském přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí o omezení osobní svobody cizince podle § 46a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o azylu.
Nejvyšší správní soud má z uvedených důvodů za to, že rozhodnutí o uložení povinnosti setrvat v zařízení pro zajištění cizinců až do vycestování, vydané podle § 46a odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o azylu, je "
rozhodnutím, jehož důsledkem je omezení osobní svobody cizince
", a proto o zákonnosti tohoto správního aktu rozhoduje specializovaný samosoudce, a nikoliv senát (§ 31 odst. 2 s. ř. s.).
Uvedený závěr je pak plně v souladu i se zásadou, že samosoudce by měl rozhodovat ve vybraných věcech typově jednodušších, kde však s ohledem na omezení osobní svobody cizince je kladen především důraz i na rychlost řízení. (...)
*)
S účinností od 1. 5. 2015 byl § 31 odst. 2 změněn zákonem č. 87/2015 Sb. a od 1. 1. 2017 bude změněn zákonem č. 267/2006 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.