Vydání 1/2015

Číslo: 1/2015 · Ročník: XIII

3136/2015

Řízení před soudem: žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech

Řízení před soudem: žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech
k čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech
k § 1 odst. 1 a § 4 odst. 2 zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie (v textu jen "zákon o zajištění právní pomoci")
k § 11 odst. 3 občanského soudního řádu ve znění zákonů č. 158/1969 Sb., č. 519/1991 Sb. a č. 24/1993 Sb.
k § 64 soudního řádu správního
Postoupí-li Ministerstvo spravedlnosti ČR správnímu soudu žádost o zajištění právní pomoci, jež přesahuje vymezení přeshraničního sporu v rámci Evropské unie (čl. 1 odst. 2 směrnice Rady 2003/8/ES o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech; § 1 odst. 1 zákona č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie), protože nejde o spor vyplývající z občanskoprávních nebo obchodních vztahů, nýbrž o věc správní (zde jde o rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí námitek proti zamítnutí žádosti o invalidní důchod), rozhodne soud adresy o zamítnutí žádosti podle § 4 odst. 2 uvedeného zákona. Soud tak učiní bez ohledu na to, že není procesním soudem ve smyslu § 1 citovaného zákona, neboť takový soud v České republice s ohledem na legální definici procesního sporu v případě žádosti směřující mimo okruh občanskoprávních a obchodních věcí neexistuje. Důvodem je upřednostnění kritéria rychlosti a hospodárnosti postupu vůči žadateli namísto postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2014, čj. 3 Na 112/2014-25)
Věc:
Adalbert D. o žádost o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie.
Přípisem Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 16. 6. 2014 byla Krajskému soudu v Praze postoupena žádost žadatele ze dne 15. 5. 2014 o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie (dále jen "žádost o zajištění právní pomoci"), jež byla ministerstvu předána dne 13. 6. 2014 prostřednictvím ústředního orgánu Slovenské republiky, Centra právnej pomoci v Bratislavě příslušného pro přijímání žádostí podle směrnice Rady 2003/8/ES.
Ministerstvo v přípisu konstatovalo, že není orgánem příslušným k přijetí žádosti o zajištění právní pomoci, neboť žádost přesahuje vymezení přeshraničního sporu v rámci Evropské unie podle výše uvedené směrnice a podle § 1 odst. 1 zákona o zajištění právní pomoci, podle kterého přeshraniční spor v rámci Evropské unie pro účely zajišťování právní pomoci je vymezen jako "
spor vyplývající z občanskoprávních nebo obchodních vztahů
", nikoli tedy ve věcech správních.
Z žádosti o zajištění právní pomoci plyne, že žadatel hodlá soudní cestou brojit proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen "ČSSZ") ze dne 9. 5. 2014, jímž byly zamítnuty jeho námitky proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 17. 3. 2014, kterým byla zamítnuta žádost žadatele o přiznání invalidního důchodu. Důvodem bylo nesplnění podmínek § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a s přihlédnutím k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Krajský soud v Praze žádost zamítl.
Z odůvodnění:
Z uvedeného je zjevné, že záležitost žadatele, v níž žádá o zajištění právní pomoci, není věcí, jež vyplývá z občanskoprávních ani obchodních vztahů, nýbrž věcí plynoucí z rozhodnutí správního orgánu, potažmo věcí správního soudnictví.
Podle § 4 odst. 2 zákona o zajištění právní pomoci "
nejedná-li se o přeshraniční spor podle tohoto zákona (§ 1), procesní soud žádost o zajištění právní pomoci zamítne
". Z důvodu splnění uvedené podmínky rozhodl krajský soud o zamítnutí žádosti o zajištění právní pomoci.
Učinil tak bez ohledu na to, že není procesním soudem ve smyslu § 1 zákona o zajištění právní pomoci, neboť takový soud v České republice s ohledem na legální definici procesního sporu v případě žádosti směřující mimo okruh občanskoprávních a obchodních věcí neexistuje. Upřednostnil totiž kritérium rychlosti a hospodárnosti postupu vůči žadateli, namísto postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.
Záležitost žadatele se potenciálně týká správního soudnictví. V něm "
poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanoveným
soudním řádem správním
a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon
" (§ 2 s. ř. s.). Do pravomoci soudů ve správním soudnictví přitom patří mimo jiné rozhodování o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
Ve věcech žalob proti rozhodnutím správních orgánů jsou podle § 7 odst. 1 s. ř. s. věcně příslušné krajské soudy. Místně příslušným ve věcech důchodového pojištění je pak podle obecného § 7 odst. 3 s. ř. s. ten krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.
Jak plyne ze spisového materiálu postoupeného soudu ministerstvem, uvádí žadatel jako bydliště adresu ve Slovenské republice. Nadto soud z evidence obyvatel ověřil, že žadatel není hlášen k trvalému pobytu v České republice. Za těchto okolností by byl podle § 89 odst. 2 písm. a) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, k projednání a rozhodnutí o žalobě místně příslušný Krajský soud v Brně. Pokud by stran pobytu žadatele byly zjištěny jiné okolnosti, než má k dispozici krajský soud, např. že se žadatel zdržuje na adrese v České republice, určovala by se místní příslušnost krajského soudu podle obecného § 7 odst. 3 s. ř. s. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.