Vydání 11/2010

Číslo: 11/2010 · Ročník: VIII

2134/2010

Řízení před soudem: vstup insolvenčního správce do řízení místo žalobce

Řízení před soudem: vstup insolvenčního správce do řízení místo žalobce
Je-li předmětem řízení před správním soudem přezkum rozhodnutí správního orgánu, které se týká mimosmluvních sankcí (pokuty uložené za správní delikt) uvedených v § 170 odst. 1 písm. d) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, jež nelze uspokojit žádným ze způsobů řešení úpadku (tj. ani konkursem), a jež se tedy nemohou dotýkat majetkové podstaty úpadce, nestává se insolvenční správce v již zahájeném řízení před správním soudem jeho účastníkem místo úpadce a § 264 odst. 1 citovaného zákona se nepoužije.
(Podle usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 2. 2010, čj. 22 Ca 234/2009-39)
Prejudikatura: č. 1682/2008 Sb. NSS.
Věc: Vít G. proti Státnímu úřadu inspekce práce o vstup do řízení místo žalobce.
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj dne 18. 5. 2009 rozhodl, že žalobce se při svém podnikání dopustil správních deliktů a) na úseku odměňování podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, tím, že svým blíže uvedeným zaměstnankyním nevyplatil ve stanoveném termínu mzdu za práci, kterou tyto zaměstnankyně vykonaly v měsíci září 2008, čímž nesplnil povinnost uloženou § 38 odst. 1 písm. a) s přihlédnutím k § 141 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006; b) na úseku odměňování podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona o inspekci práce tím, že v rozporu s § 146 písm. b) zákoníku práce z roku 2006 provedl srážku ze mzdy zaměstnankyně Hany M., na kterou jí vzniklo právo za práci odpracovanou v srpnu 2008. Za tyto správní delikty byla žalobci podle § 26 odst. 2 písm. c) zákona o inspekci práce uložena pokuta ve výši 30 000 Kč. K odvolání žalobce změnil žalovaný rozhodnutí a pokutu snížil na 20 000 Kč. V ostatních částech ponechal žalovaný výrok rozhodnutí I. stupně beze změny.
Podáním ze dne 26. 1. 2010 uvedl insolvenční správce Ing. Jiří Němeček, že vzhledem k tomu, že v průběhu řízení byl prohlášen úpadek žalobce, vstupuje do řízení na jeho místo a navrhuje, aby bylo v řízení pokračováno.
Krajský soud v Ostravě rozhodl, že insolvenční správce se nestává žalobcem místo Víta G.
Z odůvodnění:
Z insolvenčního rejstříku soud zjistil, že konkurs na majetek žalobce byl prohlášen dne 11. 11. 2009, tedy teprve po podání žaloby, která byla k poštovní přepravě podána dne 18. 9. 2009 a soudu doručena dne 21. 9. 2009, přičemž insolvenčním správcem je v současné době Ing. Jiří Němeček (usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 12. 2009).
Podle § 2 písm. a) insolvenčního zákona, se pro účely tohoto zákona rozumí insolvenčním řízením soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení, a podle § 4 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona se způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení (dále jen „způsob řešení úpadku“) rozumí konkurs, přičemž dle § 245 odst. 1 insolvenčního zákona účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku. Dále je třeba přihlédnout k § 263 odst. 1 insolvenčního zákona, podle kterého není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a povinnostech, které se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník, a v těchto řízeních lze pokračovat jen za podmínek stanovených tímto zákonem. Dále pak v přerušených řízeních, ve kterých v době prohlášení konkursu dlužník vystupoval jako žalobce nebo jiný navrhovatel, jakož i v dalších řízeních, ve kterých uplatňoval své pohledávky nebo jiná práva týkající se majetkové podstaty, lze pokračovat na návrh insolvenčního správce; dnem, kdy soudu došel jeho návrh na pokračování v řízení, se insolvenční správce stává účastníkem řízení místo dlužníka (§ 264 odst. 1 insolvenčního zákona). Přes vše shora uvedené nelze opomenout, že podle § 170 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona se v insolvenčním řízení neuspokojují žádným ze způsobů řešení úpadku, není-li dále stanoveno jinak, mimosmluvní sankce postihující majetek dlužníka, s výjimkou penále za nezaplacení daní, poplatků, cla, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud povinnost zaplatit toto penále vznikla před rozhodnutím o úpadku. Posledně uvedené zákonné ustanovení je přitom rozhodující, protože je zřejmé, že předmětem tohoto řízení před správním soudem je přezkum rozhodnutí žalovaného, které se týká právě v § 170 odst. 1 písm. d) insolvenčního zákona uvedených mimosmluvních sankcí, tj. v daném případě pokuty za výše uvedené správní delikty, kterou nelze uspokojit žádným ze způsobů řešení úpadku (tj. ani konkursem), a nemůže se tedy ani dotýkat či jinak souviset smajetkovou podstatou žalobce Víta G. ve smyslu shora uvedeném. Z tohoto důvodu se tedy v rámci tohoto konkrétního řízení před správním soudem neuplatní ani citovaný § 264 odst. 1 insolvenčního zákona, a proto krajský soud rozhodl, že insolvenční správce Ing. Jiří Němeček se nestává žalobcem místo Víta G., s nímž bude krajský soud nadále v řízení jednat, kdy prohlášení konkursu nemá vliv na jeho procesní způsobilost (§ 245 odst. 3 insolvenčního zákona).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.