Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1011/2007

Řízení před soudem: ustanovení zástupce před zahájením řízení

Ej 291/2006
Řízení před soudem: ustanovení zástupce před zahájením řízení
k čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 35 odst. 7 soudního řádu správního, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 79/2006 Sb.*)
Ustanovení zástupce navrhovateli podle § 35 odst. 7 s. ř. s. připadá podle okolností věci v úvahu i před podáním samotného návrhu na zahájení řízení (§ 32 s. ř. s.) navrhovatelem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, čj. 2 As 2/2006-50)
Prejudikatura:
srov. č. 108/2004 Sb. NSS.
Věc:
Ema P. proti České advokátní komoře o ustanovení zástupce v řízení před soudem, o kasační stížnosti navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze o neustanovení zástupce.
Navrhovatelce byl k její žádosti, podané u České advokátní komory, určen advokát, s jehož pomocí hodlala podat u soudu správní žalobu. S činností určeného advokáta, který v předběžném rozboru věci zpochybnil její procesní vyhlídky, nebyla spokojena; podala proto ústavní stížnost s návrhem, aby Ústavní soud uložil žalované České advokátní komoře, aby navrhovatelce určila náhradního advokáta. Ústavní soud však její stížnost usnesením ze dne 9. 12. 2004 odmítl s tím, že nevyčerpala všechny procesní prostředky, které jí k ochraně práv poskytuje soudní řád správní.
Dne 17. 1. 2005 navrhovatelka podala u Městského soudu v Praze žádost o ustanovení advokáta k podání návrhu na zahájení řízení. Městský soud navrhovatelku vyzval k doplnění tohoto podání. Navrhovatelka soudu opáčila, že její podání je žádostí o ustanovení advokáta k podání žaloby, a uvedla, že z jejího podání je dostatečně určující, kdo je žalovaným, jaký je předmět řízení a jaké jsou skutkové okolnosti. Soud navrhovatelce zaslal poučení podle § 8 odst. 5 a § 51 s. ř. s., na nějž navrhovatelka znovu odpověděla, že svoji žádost nemínila jako žalobu.
Městský soud v Praze usnesením žádost odmítl s tím, že se jedná o předčasně podaný návrh na ustanovení zástupce podle § 35 odst. 7 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení je zřejmé, že se zástupce ustanovuje v určité věci, v níž se i zkoumá, zda je ustanovení zástupce třeba k ochraně práv navrhovatele. Interpretaci, kterou městský soud v této věci vytvořil, tj. že navrhovatelka je žalobkyní a žalovaná je Česká advokátní komora, navrhovatelka nepřijala a ani na výzvu soudu své podání v tomto směru neupřesnila. Městský soud dále uvedl, že je tedy třeba vycházet z toho, že navrhovatelka s ohledem na § 32 s. ř. s. žalobu zatím nepodala a její podání je pouze předčasnou žádostí o ustanovení zástupce bez uvedení předmětu řízení.
Proti tomuto usnesení podala navrhovatelka (stěžovatelka) kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud shledal důvodnou, napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Předmětem sporu je otázka, zda je možné požádat soud o ustanovení advokáta ještě před zahájením řízení, tj. před podáním žaloby, a z toho vyplývající otázka, zda je návrh stěžovatelky předčasný.
Jedním ze základních znaků právního státu je, že rozhodování veřejné moci o právech a povinnostech soukromých osob se musí dít procedurou, ve které absentuje libovůle a která soukromým osobám skýtá dostatečné záruky k hájení jejich právní pozice. Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s názorem stěžovatelky, že k ustanovení advokáta soudem může dojít již před podáním žaloby. Podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod má každý právo na právní pomoc v řízení před soudy, jinými státními orgány či orgány veřejné správy, a to od počátku řízení. To je nezbytné pro zachování principu rovnosti účastníků v jejich procesním postavení a možnostech, judikaturou Evropského soudu pro lidská práva často nazývaného "rovností zbraní" (srov. např. rozsudek tohoto soudu ze dne 17. 1. 1970 ve věci
Delcourt proti Belgii
, A 11 (1970), dostupný na http://cmiskp.echr.coe.int). Pojem "počátku řízení" v uvedeném ustanovení Listiny základních práv a svobod je relativně autonomním pojmem ústavního práva, reflektujícím smysl a účel poskytnutí právní pomoci, jímž je zajištění efektivní možnosti k hájení právní pozice fyzické či právnické osoby, a nelze jej bez dalšího ztotožňovat s obdobně znějícími pojmy jednotlivých procesních kodexů, např. s pojmem "zahájení řízení". V určitých případech tak "počátek řízení" podle čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod je okamžikem dřívějším než "zahájení řízení" např. podle § 32 s. ř. s., zejména pak tehdy, když se osoba, jež se hodlá obrátit na soud, nachází ve stavu vážné a objektivní (tj. složitostí věci či jejího právního postavení dané) nejistoty o tom, jakým konkrétním procesním postupem má svoji právní pozici hájit. Tato zásada nachází ve správním soudnictví své vyjádření v § 35 odst. 7 s. ř. s., který stanoví, že navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. (...) Požádá-li navrhovatel o osvobození od soudních poplatků nebo o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení. Aby mohl být navrhovateli ustanoven zástupce, musí dojít ke kumulativnímu splnění dvou podmínek. První podmínkou je, že u navrhovatele jsou splněny předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, druhou podmínkou je, že ustanovení zástupce je třeba k ochraně navrhovatelových práv.
Ve správním soudnictví je právě podání žaloby velmi složitým a často nejdůležitějším úkonem, který musí navrhovatel učinit. Pro podání žalobního návrhu jsou stanoveny poměrně přísné podmínky (lhůta pro podání žaloby apod.) a tento úkon klade velké nároky na právní erudici navrhovatele. Následkem špatně podaného žalobního návrhu se navrhovatel může snadno dostat do situace, kterou již nebude možné napravit. Výše uvedeným principem rovnosti zbraní se rozumí mj. to, že žádná ze stran procesu nesmí mít podstatnou výhodu vůči protistraně. Je nutné si uvědomit, že na straně žalovaného obvykle stojí subjekt, jenž je k soudnímu řízení nepoměrně odborněji vybaven a v předcházejícím řízení byl vůči účastníku v nadřazeném postavení [srov. k tomu důvodovou zprávu k tomuto ustanovení soudního řádu správního: "
Osnova považuje za zvlášť důležité explicitní vyjádření principu rovného postavení účastníků v řízení, kde zpravidla proti sobě stojí fyzická nebo právnická osoba a správní orgán; jejich postavení v předcházejícím řízení (před správním orgánem) bylo diametrálně odlišné. V souvislosti s tím je třeba založit povinnost soudu zajistit účastníkům k uplatnění práv stejné možnosti, až po osvobození od soudních poplatků a bezplatné zastoupení advokátem
" (dle: Důvodová zpráva k návrhu zákona o soudním řízení správním. Zvláštní část. K § 31 až § 38, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 3. volební období, sněmovní tisk 1080/0)]. V případě stěžovatelky se dokonce jedná o advokátní komoru, o jejímž odborném vybavení k zastupování před soudem nelze pochybovat. K zajištění toho, aby poskytnutá právní pomoc mohla působit reálně od počátku řízení, a byla tak dodržena ústavně zaručená práva navrhovatele, je nutné připustit ustanovení zástupce již před podáním návrhu. Argumentem pro tento výklad předmětného ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s. je i jeho poslední věta, která v okamžiku podání návrhu na ustanovení zástupce staví lhůty k podání návrhu na zahájení řízení. Z toho jednoznačně vyplývá vůle zákonodárce umožnit ustanovení zástupce již před podáním návrhu na zahájení řízení. Stejný názor se vyskytuje i v odborné literatuře (srov. Brothánková, J., Žišková, M.: Soudní řád správní. Komentář. Linde, Praha 2004, str. 68). Uvedený výklad § 35 odst. 7 s. ř. s. také lze považovat za výklad ústavně konformní, neboť nejvhodnějším způsobem zajišťuje možnost právní pomoci v řízení před soudem již od - ve smyslu čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ústavněprávně chápaného - "počátku řízení".
Nejvyšší správní soud pro podporu svého názoru odkazuje též na řízení dle občanského soudního řádu, kde je ustanovení zástupce navrhovateli na jeho žádost upraveno v § 30 obdobně. I zde odborná literatura jednotně připouští ustanovení zástupce nejen v řízení již zahájeném, ale i před zahájením řízení, jestliže navrhovatel hodlá prostřednictvím ustanoveného zástupce podat návrh na zahájení řízení (srov. např. Bureš, J., Drápal, L., Krčmář, Z., Mazanec, M.: Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání, C. H. Beck, Praha 2003, str. 113; srov. dále Winterová, A. a kol.: Občanský soudní řád s vysvětlivkami a judikaturou. 2. vydání, Linde, Praha 2005, str. 63).
Z těchto důvodů městský soud neměl návrh stěžovatelky odmítnout jako předčasný, ale měl se zabývat otázkou, zda splňuje podmínky uvedené v ust. § 35 odst. 7 s. ř. s.
Je nesporné, že při posuzování toho, zda soud zástupce navrhovateli ustanoví již před podáním návrhu, se soud musí velmi důkladně zabývat otázkou, zda je to nezbytné k ochraně jeho práv. Povinností navrhovatele je ve své žádosti poměrně přesně vymezit, co má být předmětem řízení, jež hodlá zahájit, a z čeho usuzuje, že došlo k porušení jeho veřejných subjektivních práv. Jinak by nebylo možné dovodit splnění jedné ze dvou podmínek, jež § 35 odst. 7 s. ř. s. určuje. V případě stěžovatelky, která byla na podání žaloby dle soudního řádu správního ve své postatě odkázána odůvodněním výše uvedeného usnesení Ústavního soudu, ve svém návrhu podrobně popsala skutkový stav a je nesporné, čeho se v následujícím řízení dožaduje (toho, aby jí Česká advokátní komora určila jiného advokáta, než jaký jí byl předtím jejím rozhodnutím určen), lze výše uvedené mít za dostatečně prokázané.
*) Zákonem č. 79/2006 Sb. byl za odstavec 6 vložen nový odst. 7 a dosavadní odst. 7 se nadále označuje jako odst. 8.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.