Vydání 12/2007

Číslo: 12/2007 · Ročník: V

1383/2007

Řízení před soudem: soulad správního aktu s interní instrukcí, ustálená správní praxe

Ej 384/2007
Řízení před soudem: soulad správního aktu s interní instrukcí; ustálená správní praxe
k § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též "daňový řád", "d. ř.")
k § 115 písm. b) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon*)
Není v rozporu se zákonem, pokud za situace, kdy obecně závazný právní předpis výslovně neupravuje postup správních orgánů, k němuž jsou tyto zmocněny na základě zákona [v předmětné věci § 115 písm. b) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona], správní soud přezkoumá postup celních orgánů i z hlediska jeho souladnosti s vnitřním předpisem vydaným Generálním ředitelem Generálního ředitelství cel (SPČ 1/2000 - Pracovní postup při manipulaci se vzorky zboží k zajištění jeho totožnosti, určení sazebního zatřídění a ke zjištění jeho vlastností), který není jinak obecně právně závazný.
Podmínkou ovšem je, že tento interní předpis upravuje postup, který jinak není regulován obecně závazným pravidlem chování a založil správní praxi při manipulaci se vzorky zboží, která je nepochybně a všeobecně dodržována. Správní orgán se pak od této správní praxe nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl libovůlí, která je v právním státě (čl. 1 odst. 1 Ústavy České republiky) nepřípustná.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2007, čj. 7 Afs 45/2007-251)
Prejudikatura:
srov. nález č. 129/2001 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 146/01), č. 605/2005 Sb. NSS a č. 1256/2007 Sb. NSS.
Věc:
Robert K. proti Celnímu ředitelství Praha o clo, o kasační stížnosti žalovaného.
Celní úřad Kolín vydal dne 19. 10. 2004 dodatečný platební výměr, kterým vyměřil žalobci clo ve výši 8 696 160 Kč.
Proti platebnímu výměru podal žalobce odvolání. Žalovaný rozhodnutím ze dne 15. 4. 2005 odvolání žalobce zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu u Městského soudu v Praze, který rozsudkem ze dne 15. 2. 2007 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V odůvodnění rozsudku městský soud konstatoval nezákonnost závěru žalovaného, že dovezené zboží, jež žalobce deklaroval jako odřapíkovaný tabák Virginia (podpoložka 24012010), bylo ve skutečnosti tabákovým odpadem, a proto mělo být správně zařazeno do podpoložky 24013000. Nezákonnost vyplývá ze skutečnosti, že důkaz, o který se tento závěr opírá, tj. analýza odebraného vzorku celně technickou laboratoří (dále též "CTL"), vykazuje takové vady v postupu při jeho získání, které mohly mít vliv na zákonnost rozhodnutí. Pracovní postup při manipulaci se vzorkem (množství vzorku, postup při odběru, uskladnění) nebyl v souladu s vnitřním předpisem, kterým je Pracovní postup při manipulaci se vzorky zboží k zajištění jeho totožnosti, určení sazebního zatřídění a ke zjištění jeho vlastností, SPČ 1/2000. Nedostatky byly shledány ohledně obalů, v nichž měly být vzorky mezi jednotlivými laboratořemi přepravovány (odeslány PE-sáčky se zip uzávěrem, přijaty vzorky v uzavřené papírové obálce). Z těchto důvodů nebylo proto možno vyloučit, že s odebraným vzorkem nebylo nakládáno tak, aby nemohl být změněn jeho charakter (rozměr jednotlivých částí). Pro zachování autentických vlastností vzorku tabáku je totiž rozhodný nejen samotný odběr vzorku, ale též v jakém obalu je uchováván, skladován, převážen či je s ním jinak manipulováno. Z analýzy jednotlivých CTL pak i vyplývalo, že lodyhy, řapíky, žebra, odřezky a prach (odpad) nebyly v předmětných dílčích vzorcích ve velkém množství. Značná část vzorku byla právě tvořena nalámanými listy, přičemž právě velikost těchto zlomků nalámaných tabákových listů (plošné nepravidelné zlomky vyžilovaných i nevyžilovaných tabákových listů) mohla být ovlivněna způsobem odběru, jeho uchováním, manipulací, obalem a nakládáním s ním.
Proti rozsudku městského soudu podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost, v níž zejména uvedl, že městský soud nesprávně posuzoval porušení jeho vnitřních předpisů, a přisoudil jim tak obecnou závaznost. Vnitřním aktem řízení SPČ 1/2000 je stanoven postup při odebírání kontrolovaného zboží a rovněž při nakládání s takto odebranými vzorky a manipulací s nimi. Tento vnitřní předpis však nemá povahu pramene práva, je pouze vnitřním aktem řízení, který zavazuje pouze dotčené správní orgány. Pokud by došlo k situaci, že by tyto vnitřní předpisy byly porušeny, je pouze na nadřízeném funkcionáři, aby zjednal nápravu, příp. z tohoto porušení vyvodil patřičné důsledky. Nelze však dovozovat, jak to učinil městský soud, že vzhledem k nesprávnému postupu podle tohoto vnitřního předpisu je provedená analýza nevěrohodná.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
(...) V dané věci bylo proto rozhodné posoudit, zda celní orgány při odběru pochybily a zda tato okolnost mohla mít vliv na závěr posudku CTL a především pak na skutkový závěr celních orgánů o zatřídění dovezeného zboží do podpoložky 24013000 a s tím plynoucími důsledky pro dodatečné stanovení celního dluhu.
Nejvyšší správní soud se již dříve ve svých rozhodnutích zabýval možnou aplikací interních předpisů v případech, kdy k postupu správních orgánů obecně závazné normy "mlčí". Např. v rozsudku ze dne 28. 4. 2005, čj. 2 Ans 1/2005-57 (publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 605/2005), Nejvyšší správní soud vyslovil právní závěr, že pokud se na základě pokynu Ministerstva financí č. D-144 z roku 1996 o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení (§ 43 d. ř.) vytvořila správní praxe spočívající v tom, že vytýkací řízení se uzavírají v určitých lhůtách, případně ve lhůtách prodloužených podle přesně určených pravidel, vyplývá ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod), že pro správní orgán je taková správní praxe právně závazná.
De facto
totožný právní závěr vyslovil i Městský soud v Praze v rozsudku ze dne 24. 3. 2006, čj. 11 Ca 256/2005-52. Obdobnou problematikou se zabýval i Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 28. 8. 2001, sp. zn. IV. ÚS 146/01 (publikováno pod č. 129/2001 Sb. ÚS), v němž tento soud vyslovil právní názor, že
"Pokud orgán veřejné moci nerespektuje při rozhodování vlastní interní předpisy o lhůtách pro vyřízení odvolání, nutno takový postup hodnotit jako porušení práva občana na vyřízení jeho věci v přiměřené lhůtě (čl. 38 odst. 2 Listiny)".
Nejvyšší správní soud proto, i s ohledem na uvedenou judikaturu, dospěl k závěru, že městský soud nepochybil, pokud v dané věci ve vztahu k odběru vzorků (množství, postup) a k manipulaci se vzorky dovezeného zboží aplikoval i interní předpis celních orgánů SPČ 1/2000 a přezkoumal postup celních orgánů i z hlediska jeho souladnosti s tímto vnitřním předpisem. Pokud se totiž ohledně postupů celních orgánů, k nimž jsou zmocněny zákonem (v předmětné věci v ustanovení § 115 odst. 2 celního zákona), který jinak není regulován obecně závazným pravidlem chování, vytvořila správní praxe a tato je nepochybně všeobecně dodržována, nelze než konstatovat, že pro správní orgán je taková správní praxe právně závazná. Správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho postup by byl libovůlí, která je v právním státě (viz čl. 1 odst. 1 Ústavy) nepřípustná. Ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první Listiny základních práv a svobod) vyplývá princip vázanosti správního orgánu vlastní správní praxí v případě, že mu zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe vytvořila. Prostorem pro uvážení je zde nutno rozumět i to, jakým způsobem provede odběr dováženého zboží a jak s ním dále bude nakládat, není-li takový postup konkrétně stanoven právním předpisem. Obecně se od vytvořené určité správní praxe lze odchýlit, avšak zásadně pouze
pro futuro
a z racionálních důvodů. Je totiž zcela v dispozici příslušného orgánu tuto správní praxi (vnitřní předpis SPČ 1/2000) změnit anebo nestanovit pravidla žádná, ovšem něco takového může platit vždy pouze do budoucna.
*)
S účinností od 1. 5. 2004 ustanovení zrušeno zákonem č. 187/2004 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.