Vydání 9/2007

Číslo: 9/2007 · Ročník: V

1292/2007

Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí, jehož účinky již pominuly. Ochrana utajovaných skutečností: platnost osvědčení

Ejk 424/2007
Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí, jehož účinky již pominuly

Ochrana utajovaných skutečností: platnost osvědčení
k § 36 odst. 3 a 7 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 363/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 322/2001 Sb. a zákona č. 413/2005 Sb. (v textu též „zákon o ochraně utajovaných skutečností“)*)
Skutečnost, že platnost osvědčení pro příslušný stupeň utajení dle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, v době rozhodování soudu stejně zanikla uplynutím času, nemá na věcný přezkum rozhodnutí o zániku platnosti osvědčení vliv. Soud rozhodnutí i v takovém případě věcně přezkoumá a rozsudkem o něm rozhodne, jinak by účastníkovi upíral právo na soudní přezkum takového rozhodnutí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2007, čj. 7 Ca 51/2006-81)
Věc:
Mgr. Jiří K. proti Ministerstvu obrany, Vojenskému zpravodajství, o vydání osvědčení a o platnost osvědčení.
Dne 19. 10. 2005 vydal žalovaný dvě rozhodnutí: jedním nevydal žalobci osvědčení pro stupeň utajení „Tajné“, druhým mu oznámil ukončení platnosti osvědčení pro stupeň utajení „Přísně tajné“.
Proti těmto rozhodnutím podal žalobce stížnost, kterou žalovaný zamítl rozhodnutími ze dne 13. 1. 2006.
Žalobce tato obě rozhodnutí napadl žalobou podanou k Městskému soudu v Praze, v níž namítal zejména nesprávné vyhodnocení bezpečnostního rizika u své osoby.
Při ústním jednání žalovaný ohledně oznámení o zániku platnosti osvědčení „Přísně tajné“ poukázal na skutečnost, že by toto osvědčení stejně pozbylo platnosti uplynutím doby.
Městský soud v Praze obě napadená rozhodnutí zrušil a věci vrátil žalovanému k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Ohledně námitky žalovaného, že rozhodnutí, jímž byl žalobci oznámen zánik platnosti osvědčení pro stupeň utajení „Přísně tajné“, jehož platnost by stejně uplynula v průběhu správního a soudního řízení, soud uvádí, že tato skutečnost je podle jeho názoru v soudním řízení správním z procesního hlediska právně nevýznamná.
Jak bylo shora uvedeno, správní soud přezkoumává rozhodnutí se vztahem ke skutkovému a právnímu stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Ačkoliv je tak možné, že v průběhu soudního řízení určité oprávnění stejně zanikne či by zaniklo uplynutím doby, pro soudní přezkum jako takový tato skutečnost být významná nemůže. Pokud by správní soud přezkum takového rozhodnutí odmítl s poukazem pouze na tuto skutečnost, odpíral by účastníku řízení ústavní právo se proti takovému rozhodnutí věcně bránit ve správním soudnictví. Prakticky by tak soudní přezkum takových rozhodnutí pozbyl smyslu, neboť na straně jedné by byl formálně připuštěn, na straně druhé by však v podstatě nebylo prakticky možné věcně rozhodnutí přezkoumat. Podobná situace ve správním soudnictví byla řešena u soudní ochrany poskytované správními soudy v případě zajištění cizince podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. V těchto případech
judikatura
dospěla k závěru, že ačkoliv právní účinky příslušného správního rozhodnutí o zajištění cizince již pominuly, žaloba proti takovému rozhodnutí přípustná je, a je tak možný i věcný soudní přezkum takového rozhodnutí (srov. nepublikovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2005, čj. 2 Azs 88/2005-49, dostupný na www.nssoud.cz). Správní soud se v tomto případě k takovému výkladu rovněž přiklání a z něj vychází, a proto věcně rozhodnutí o oznámení ukončení platnosti osvědčení přezkoumal a o něm rozhodl, ačkoliv v době rozhodování soudu by toto osvědčení již pozbylo platnosti samotným uplynutím doby.
*) Stěžejní část obsahu zákona je s účinností od 1. 1. 2006 vtělena do zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.