Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1007/2007

Řízení před soudem: soudní přezkum rozh. o odvolání ved. pracovníka přísp. organizace

Ejk 729/2006
Řízení před soudem: soudní přezkum rozhodnutí o odvolání vedoucího pracovníka příspěvkové organizace; výkon veřejné moci
k § 3 a § 8 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Zřídí-li Ministerstvo zdravotnictví jako organizační složka státu (§ 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích) zdravotnické zařízení, které je státní příspěvkovou organizací v jeho přímé řídicí působnosti, tedy právnickou osobou hospodařící s majetkem státu (§ 8 téhož zákona), jde o úkon učiněný jménem státu, a nikoliv o úkon státního orgánu učiněný v rámci výkonu veřejné moci. Vztah mezi vedoucím pracovníkem zdravotnického zařízení, které je státní příspěvkovou organizací (samostatnou právnickou osobou hospodařící s majetkem státu), a ministrem zdravotnictví jako vedoucím organizační složky státu (Ministerstva zdravotnictví), která příspěvkovou organizaci zřídila, je vztahem pracovněprávním.
(Podle usnesení Městského osudu v Praze ze dne 15. 8. 2006, čj. 5 Ca 139/2006-80)
Věc:
Prof. MUDr. Jan Č., CSc., proti Ministerstvu zdravotnictví o odvolání žalobce z funkce ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.
Žalobce se žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, který dle jeho tvrzení spočívá v postupu žalovaného při odvolání žalobce z funkce ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a v následném průběhu výběrového řízení na tuto funkci. Postup žalovaného byl zaměřen přímo proti žalobci; v prosinci 2005 bylo uveřejněno sdělení o vyhlášení výběrového řízení a následně dopisem ministra zdravotnictví ČR ze dne 4. 1. 2006, doručeným dne 5. 1. 2006, byl žalobce bez uvedení důvodů odvolán z funkce ředitele Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno; dne 2. 2. 2006 pak proběhlo výběrové řízení na obsazení uvolněné funkce. Žalobce byl tedy odvolán dříve, než byl do této funkce řádně vybrán vhodný uchazeč.
Ve svém vyjádření k žalobě žalovaný uvedl, že nesouhlasí s názorem žalobce v tom, zda uvedená věc spadá do pravomoci soudu ve správním soudnictví. Žalovaný si není vědom žádné právní normy, která by žalobci zakládala právo zůstat ředitelem příspěvkové organizace, popřípadě žalovanému povinnost neodvolávat žalobce z takové pozice. Jde zde o soukromoprávní (pracovněprávní) vztah spíše vnitroorganizační povahy, ve kterém žalovaný nebyl způsobilý uplatňovat veřejnou (v tomto případě státní) moc; nemohlo tedy dojít k zásahu správního orgánu do práv žalobce ve smyslu § 82 a násl. s. ř. s.
Městský soud v Praze žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
V souzené věci se žalobce jako bývalý ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je žalovaný, domáhá ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, který spatřuje v postupu žalovaného při jeho odvolání z funkce ředitele příspěvkové organizace a následném průběhu výběrového řízení. Je proto třeba především posoudit, zda odvolání žalobce z funkce ředitele příspěvkové organizace jejím zřizovatelem (žalovaným) je úkonem správního orgánu učiněným v rámci výkonu veřejné moci, jímž došlo k zásahu do veřejných subjektivních práv žalobce.
Zdravotnická zařízení zřizují ministerstvo zdravotnictví, kraje v samostatné působnosti, obce, fyzické a právnické osoby (§ 39 odst. 1 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů). Státní příspěvkové organizace jsou právnickými osobami a hospodaří s majetkem státu. Přitom se řídí zvláštními právními předpisy a těmi ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen "zákon č. 219/2000 Sb."), která se vztahují na organizační složky příslušné hospodařit s majetkem státu, nejde-li o úkony vyhrazené pouze ministerstvům. Výkon zřizovatelských (zakladatelských) funkcí vůči organizacím se řídí zákonem č. 219/2000 Sb., pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak (§ 54 zákona č. 219/2000 Sb.).
Jmenováním se pracovní poměr zakládá u vedoucích zaměstnanců, jmenovaných do funkce podle zvláštních předpisů. Je-li zaměstnavatelem stát, jmenování a odvolání může provádět výlučně vedoucí organizační složky státu (§ 27 zákoníku práce). Zaměstnance, který byl do funkce jmenován, lze z této funkce odvolat. Odvoláním z funkce pracovní poměr nekončí (§ 65 zákoníku práce).
Na základě shora uvedeného má soud za to, že zřídí-li Ministerstvo zdravotnictví jako organizační složka státu (§ 3 zákona č. 219/2000 Sb.) zdravotnické zařízení, které je státní příspěvkovou organizací v jeho přímé řídicí působnosti, tedy právnickou osobou hospodařící s majetkem státu (§ 8 zákona č. 219/2000 Sb.), jde o úkon ministerstva učiněný jménem státu, a nikoliv o úkon státního orgánu učiněný v rámci výkonu veřejné moci. Vztah mezi vedoucím pracovníkem zdravotnického zařízení, které je státní příspěvkovou organizací (samostatnou právnickou osobou hospodařící s majetkem státu), a ministrem zdravotnictví jako vedoucím organizační složky státu (ministerstva zdravotnictví), která příspěvkovou organizaci zřídila, je vztahem pracovněprávním.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.