Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: V

1324/2007

Řízení před soudem: soudní přezkum podkladových rozhodnutí

Ej 300/2007
Řízení před soudem: soudní přezkum podkladových rozhodnutí
k § 75 odst. 2 soudního řádu správního
I. Považovala-li právní úprava, popř. ustálená
judikatura
, určitý typ správních aktů za akty subsumované a nová právní úprava, popř. změna v judikatuře, je považuje za akty řetězící se (popř. za akty zcela samostatné), musí soud ve správním soudnictví k žalobní námitce takový akt přezkoumat podle § 75 odst. 2 s. ř. s., pokud by opačný postup vycházející ze striktního výkladu procesního předpisu znamenal, že za takové intertemporální situace by tento akt nebylo možno v konkrétním případě přezkoumat vůbec (ani samostatně, ani v rámci přezkumu aktu finálního), tj. vedl by z hlediska tohoto aktu k odepření přístupu k soudu.
II. Ustanovení § 75 odst. 2 s. ř. s. umožňuje soudům ve správním soudnictví přezkoumávat zákonnost subsumovaných správních aktů; toto ustanovení však nezakládá pravomoc správních soudů takové akty zrušovat. Měla-li zjištěná nezákonnost subsumovaného aktu vliv na zákonnost žalobou napadeného aktu finálního, zruší soud tento finální akt a s nezákonností subsumovaného aktu se vypořádá v odůvodnění svého rozsudku.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2007, čj. 4 As 37/2005-83)
Prejudikatura:
srov. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 153/1997 a č. 644/2000; č. 809/2006 Sb. NSS, č. 837/2006 Sb. NSS a č. 883/2006 Sb. NSS.
Věc:
Národní památkový ústav proti Krajskému úřadu Olomouckého kraje, za účasti akciové společnosti T., o umístění stavby, o kasační stížnosti akciové společnosti T.
Okresní úřad Olomouc podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydal dne 15. 11. 2000 rozhodnutí, jímž vyslovil souhlas s umístěním stavby „
železobetonový stožár výšky 40 m pro základovou stanici veřejné radiotelefonní sítě – stavba dočasná
“ na pozemku v katastrálním území Bouzov.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které Ministerstvo životního prostředí dne 3. 9. 2001 zamítlo jako nepřípustné z důvodu, že nebylo podáno účastníkem řízení.
Dne 20. 9. 2002 Městský úřad Litovel podle § 39 stavebního zákona (č. 50/1976 Sb.) rozhodl o umístění výše uvedené stavby.
V odvolacím řízení vedeném proti tomuto rozhodnutí žalovaný dne 3. 11. 2003 rozhodl tak, že změnil text rozhodnutí správního orgánu I. stupně uvádějící souřadnice umístění stavby.
Proti tomuto rozhodnutí žalovaného brojil žalobce žalobou, ve které mimo jiné poukazoval na to, že mu bylo upřeno účastenství v řízení o vydání souhlasu s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.
Krajský soud v Ostravě námitce o účastenství, i některým dalším námitkám, přisvědčil a svým rozsudkem ze dne 3. 3. 2005 všechna předcházející rozhodnutí správních orgánů zrušil. Uvedl, že podle ustálené judikatury je rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vydané v rámci řízení o umístění stavby individuálním správním aktem předběžné povahy vyloučeným podle § 70 písm. b) s. ř. s. z přezkumu ve správním soudnictví. Podle názoru krajského soudu měl být žalobce podle § 14 odst. 1 správního řádu z roku 1967 účastníkem řízení o udělení souhlasu orgánu ochrany přírody k umístění stavby. Předmětem tohoto řízení totiž bylo schválení zásahu do krajinného rázu ve formě umístění stavby; podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny mohou být přitom zásahy do krajinného rázu prováděny mimo jiné pouze s ohledem na zachování kulturních dominant krajiny. Takovou kulturní dominantou krajiny je nepochybně rovněž národní kulturní památka hrad Bouzov, jehož správu zajišťuje žalobce. Vzhledem k tomu, že z přiložené fotodokumentace vyplývá, že předmětná stavba má být realizována v poměrně malé vzdálenosti od této kulturní památky, mohl by být rozhodnutím o udělení souhlasu s umístěním stavby – s přihlédnutím k jejímu charakteru – dotčen zájem žalobce na zachování hradu Bouzov jako kulturní dominanty krajiny a na zachování kulturní a historické charakteristiky dané oblasti. Pro posouzení okruhu účastníků podle § 14 odst. 1 správního řádu z roku 1967 je rozhodující možnost, že rozhodnutím budou dotčena práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti určité osoby – již v takovém okamžiku jí zákon přiznává postavení účastníka řízení; není rozhodující, že se výsledné rozhodnutí nakonec vůbec těchto práv, právem chráněných zájmů nebo povinností nedotýká. Pokud byl žalobce opomenut jako účastník řízení před orgánem ochrany přírody, bylo tak řízení zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
Osoba zúčastněná na řízení (stěžovatelka) napadla tento rozsudek kasační stížností, v níž zejména vytýkala krajskému soudu nezákonnost zrušení rozhodnutí orgánů ochrany přírody obou stupňů (souhlas s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu). Stěžovatelka má za to, že tato rozhodnutí krajský soud přezkoumal v rozporu s § 75 odst. 2 s. ř. s. nad rámec žalobních bodů, neboť nezákonnost těchto podkladových rozhodnutí v žalobě namítnuta nebyla. Tato rozhodnutí jsou rozhodnutími vydávanými ve správním řízení se všemi důsledky z toho vyplývajícími, je proti nim tedy přípustná samostatná správní žaloba, a nemohou tak být přezkoumávána v režimu § 75 odst. 2 s. ř. s. Krajský soud měl pochybit i v tom, že ačkoli zrušil také rozhodnutí vydaná orgány ochrany přírody, věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení. To ovšem znamená, že věc vrátil jen orgánům na úseku státní správy územního plánování a stavebního řádu, nikoli na úseku životního prostředí; soud tedy měl věc k dalšímu řízení vrátit také příslušným orgánům ochrany přírody.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
V prvé řadě Nejvyšší správní soud musel uvážit o tom, zda Krajský soud v Ostravě v souzené věci vůbec mohl zákonnost podkladových rozhodnutí orgánů ochrany přírody přezkoumávat. Podle § 75 odst. 2 věty druhé s. ř. s. „
byl-li závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také jeho zákonnost, není-li jím sám vázán a neumožňuje-li tento zákon žalobci napadnout takový úkon samostatnou žalobou ve správním soudnictví
“. Předpokladem takového přezkumu tedy je, aby
1. existoval tzv. subsumovaný správní akt (tj. správní akt podmiňující vydání, resp. obsah finálního správního aktu),
2. finální správní akt byl ve správním soudnictví napaden projednatelnou žalobou,
3. nezákonnost subsumovaného správního aktu byla v žalobě namítnuta (zde se jedná o promítnutí dispoziční zásady; Nejvyšší správní soud tu ponechává stranou případy nicotnosti či nepřezkoumatelnosti subsumovaného správního aktu, neboť dalece překračují rámec souzené věci),
4. se nejednalo o takový subsumovaný správní akt, jímž by byl vázán i sám soud,
5. nebylo možno subsumovaný akt napadnout ve správním soudnictví samostatnou žalobou (ostatně v takovém případě by se vlastně ani nejednalo o akt subsumovaný, nýbrž o akt řetězící se, popřípadě zcela samostatný, čili nebyla by splněna již první podmínka).
Nejvyšší správní soud považuje v souzené věci za nesporné splnění podmínky sub 2 a sub 4.
Podmínku sub 2 je třeba pokládat za splněnou, neboť finální akt (rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby) byl řádně napaden ve správním soudnictví projednatelnou žalobou.
Rovněž podmínka sub 4 je splněna, neboť souhlas orgánu ochrany přírody (resp. rozhodnutí o odvolání proti němu) s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu nepochybně není úkonem správního orgánu, jímž by byl správní soud vázán, neboť žádné ustanovení právního řádu neposkytuje případné vázanosti soudu uvedeným úkonem správního orgánu oporu.
Podmínka sub 3 v souzené věci není nesporná, neboť na ni míří jedna ze stížnostních námitek, když stěžovatel vytýká krajskému soudu, že rozhodnutí orgánů ochrany přírody přezkoumal, aniž byla jejich nezákonnost v žalobě namítána. S tímto názorem stěžovatele nemůže zdejší soud souhlasit. Žalobce v žalobě totiž tvrdil, že v řízení před orgány ochrany přírody obou stupňů ve věci vydání souhlasu s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu s ním nebylo jednáno jako s účastníkem řízení a neměl možnost se k umístění stavby z hlediska ochrany krajinného rázu vyjádřit. V tom žalobce spatřuje porušení svých práv. Namítal-li žalobce upření účastenství v uvedeném řízení, nemá Nejvyšší správní soud z povahy věci žádnou pochybnost o tom, že žalobce takto namítal vadu řízení, která měla vliv na zákonnost rozhodnutí o vydání souhlasu s umístěním stavby. Lze tedy uzavřít, že žalobce námitku nezákonnosti tohoto rozhodnutí v žalobě řádně uplatnil.
V souzené věci má Nejvyšší správní soud za stěžejní vypořádat se s podmínkami sub 1, resp. sub 5, tedy jedná se o posouzení, zda správní akt, který orgán ochrany přírody vydává podle § 12 odst. 2 věty první zákona o ochraně přírody a krajiny, je správním aktem subsumovaným, nebo správním aktem řetězícím se (popřípadě správním aktem zcela samostatným). Uvedené ustanovení zní: „
K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
“ Zde je třeba připustit, že ustálená
judikatura
Nejvyššího správního soudu v otázce, zda se v případě správního aktu vydávaného orgánem ochrany přírody podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny jedná o akt subsumovaný, či o akt řetězící se, stojí na právním názoru, že se jedná o rozhodnutí řetězící se, „
neboť tímto aktem ze strany příslušného správního úřadu autoritativně se stanoví, zda určitou aktivitou lze zasáhnout do konkrétního významného krajinného prvku. Na této skutečnosti nic nemění, je-li k určité činnosti, v níž se má takový zásah realizovat, třeba ještě další rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Toto závazné stanovisko je samostatným správním rozhodnutím. (...) Ve vztahu k předmětu posuzování zásahu do významného krajinného prvku jde o rozhodnutí konečné, a to i v případě, kdy k zamýšlenému zásahu je třeba dalších (navazujících) rozhodnutí podle zvláštních předpisů. (...) V takovém případě dochází k typickému řetězení jinak samostatných správních rozhodnutí a zamýšlený zásah lze realizovat výlučně v případě pozitivní podoby všech. Skutečnost, že předložení dříve vydaného rozhodnutí je podmínkou vydání ještě dalších povolení podle jiných zvláštních předpisů a že toto další povolení musí reflektovat jeho obsah, v tomto případě jde dokonce o absolutní závaznost pro akt navazující, nemůže nikterak omezit či dokonce anulovat jeho vlastní přímé účinky, které má na základě právního předpisu. Nelze z toho dovozovat nesamostatnou, podmíněnou, dočasnou či předběžnou povahu takového stanoviska.
“ (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 8. 2003, čj. 7 A 198/2000-51, www.nssoud.cz). K obdobným závěrům dospěl Nejvyšší správní soud např. i v rozsudku ze dne 12. 5. 2004, čj. 3 As 53/2003-61, www.nssoud.cz, rozsudku ze dne 28. 4. 2005, čj. 1 As 17/2004-41, www.nssoud.cz, rozsudku ze dne 18. 8. 2006, čj. 7 A 166/2002-71, www.nssoud.cz, či rozsudku ze dne 24. 10. 2006, čj. 2 As 51/2005-34, www.nssoud.cz.
Na tomto místě Nejvyšší správní soud ovšem zároveň musí konstatovat, že v souzené věci je zcela nepodstatné, zda rozhodnutí orgánu ochrany přírody o vydání souhlasu s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu, je rozhodnutím subsumovaným, nebo rozhodnutím řetězícím se (popřípadě rozhodnutím zcela samostatným). Je totiž třeba přihlédnout k tomu, že rozhodnutí odvolacího orgánu ochrany přírody bylo vydáno 3. 9. 2001, tj. před účinností soudního řádu správního (k nabytí jeho účinnosti došlo 1. 1. 2003), tedy v době, kdy soudní přezkum správních aktů byl upraven v části páté občanského soudního řádu, ve znění účinném před 1. 1. 2003, zatímco rozhodnutí finální, tj. rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje o odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí o umístění stavby, bylo vydáno až 3. 11. 2003. Konstantní
judikatura
správních soudů z období, kdy soudní přezkum správních aktů probíhal podle části páté občanského soudního řádu, důsledně zachovávala názor, že v případě rozhodnutí, jímž správní orgán vyslovuje podle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny souhlas s umístěním stavby, se jedná o správní akt subsumovaný. Odkázat v této souvislosti lze např. na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 8. 1995, čj. 6 A 184/1994-26 (Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 153/1997). V tomto judikátu dospěl soud k závěru, že „
rozhodnutí, jímž správní orgán vyslovil podle § 12 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nesouhlas s umístěním stavby, je rozhodnutím předběžné povahy [§ 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř.], z přezkumu soudem vyloučeným... Ve správním soudnictví přezkoumávají soudy na základě žalob nebo opravných prostředků zákonnost rozhodnutí orgánů veřejné správy (§ 244 odst. 1, 2 o. s. ř.), pokud některá rozhodnutí nejsou z tohoto přezkumu vyloučena (§ 248 o. s. ř.). Podle ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) o. s. ř. soudy nepřezkoumávají mj. rozhodnutí správních orgánů předběžné povahy. Takovými rozhodnutími jsou např. zaujetí závazného stanoviska, rozhodnutí o předchozím souhlasu, tzv. podkladová rozhodnutí apod., tedy rozhodnutí, z kterých teprve vychází další rozhodnutí konečné povahy, jímž je zasahováno do práv a povinností určitého subjektu (např. územní rozhodnutí, rozhodnutí o povolení stavby apod.). Soud pak na základě žaloby přezkoumává teprve toto rozhodnutí konečné povahy, přičemž zároveň přezkoumává i zákonnost dříve učiněného správního rozhodnutí, o něž se přezkoumávané rozhodnutí opírá, jestliže pro ně bylo dříve učiněné rozhodnutí závazné a není-li pro jeho přezkoumání stanoven zvláštní postup (§ 245 odst. 1 o. s. ř.)
“. Tento právní názor Vrchní soud v Praze posléze argumentačně rozvinul v usnesení ze dne 30. 12. 1999, čj. 6 A 41/1997-21 (Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 644/2000), v němž uvedl, že
„rozhodnutí podle § 12 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny vydává příslušný orgán ochrany přírody v rámci řízení podle stavebního zákona jako dotčený orgán státní správy. V této fázi ještě nezasahuje do práv a povinností žalobců. Jejich práva mohou být dotčena až konečným rozhodnutím stavebního úřadu, které teprve založí jejich případná práva a povinnosti. Jde tedy o typické rozhodnutí předběžné povahy, které je z přezkumu soudem vyloučeno“
.
Z uvedeného je naprosto zjevné, že v době vydání rozhodnutí odvolacího orgánu ochrany přírody ve věci vydání souhlasu s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu nebylo možno domáhat se samostatného soudního přezkumu tohoto rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Tato skutečnost pak nutně musí vést k tomu (navzdory opačné judikatuře, k níž správní soudnictví dospělo po 1. 1. 2003 a podle které tato rozhodnutí orgánu ochrany přírody jsou samostatně soudně přezkoumatelná), že s tímto rozhodnutím musí být při nynějším přezkumu správního aktu finálního (rozhodnutí ve věci umístění stavby), který probíhá již podle soudního řádu správního, zacházeno, jako by se jednalo o rozhodnutí subsumované (proto je třeba v tomto rozsudku podané výklady o subsumovaných správních aktech vztáhnout i na rozhodnutí Okresního úřadu Olomouc ze dne 15. 11. 2000, a rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ze dne 3. 9. 2001), a je třeba jeho zákonnost při splnění ostatních podmínek uvedených v § 75 odst. 2 s. ř. s. přezkoumat. Opačný postup by totiž vedl z hlediska rozhodnutí orgánu ochrany přírody k odepření přístupu k soudu.
Právo na přístup k soudu je přitom jednou ze základních komponent práva na spravedlivý proces, garantovaného jak mezinárodními smlouvami, tak i vnitrostátním ústavním právem. Na ústavní úrovni má pro správní soudnictví klíčový význam čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, podle něhož ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. Citovaný článek je sice oproti současným standardům soudní ochrany formulován úžeji – z judikatury Evropského soudu pro lidská práva k čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod dále vyplývá požadavek plné
jurisdikce
– právo na přístup k soudu ve věcech správního soudnictví z něj však beze vší pochybnosti vyplývá. Pravomoc správních soudů je podle tohoto článku založena na generální klauzuli: přezkoumat lze každé rozhodnutí správního orgánu, ledaže by je ze soudního přezkumu výslovně vyloučil zákon; u rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod však žádná zákonná kompetenční výluka možná není (znamená to tedy, že zákonodárce může některá rozhodnutí orgánu veřejné správy, kterými je rozhodováno o subjektivních právech fyzických a právnických osob, vyloučit z přezkumu soudy, ovšem nesmí tak učinit u takových rozhodnutí, která se týkají základních práv a svobod, tj. jimiž je rozhodováno o takových subjektivních právech, která byť nepřímo či jen zčásti mají povahu subjektivních základních práv a svobod). Právo na soudní přezkum každého rozhodnutí správního orgánu (ledaže by bylo zákonem výslovně vyloučeno) je tedy jedním z veřejných subjektivních práv explicitně zaručených Listinou. Dopadá na ně i příkaz ústavodárce obsažený v čl. 4 odst. 4 Listiny, aby při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod bylo šetřeno jejich podstaty a smyslu a aby taková omezení nebyla zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Mezemi práva na přístup k soudu jsou mj. kompetenční výluky: proto při jejich používání je nutno vždy klást otázku, proč zákon určitou kompetenční výluku obsahuje, a respektovat její smysl; nepřípustný je zejména formalistický výklad, dovolávající se textu zákona proti jeho skutečnému smyslu. Z ústavních interpretačních pravidel zároveň plyne, že v pochybnostech o tom, zda žalobci svědčí právo na přístup k soudu či nikoliv, je nezbytné přiklonit se k výkladu svědčícímu ve prospěch výkonu tohoto práva. Takový postoj již ostatně vícekrát vyjádřil i Nejvyšší správní soud, když judikoval, že v případě pochybností je zapotřebí jakékoliv výluky ze soudního přezkumu interpretovat restriktivně, tj. ve prospěch soudního přezkumu; jiný přístup by ve svých důsledcích mohl být odepřením spravedlnosti –
denegatio iustitiae
(viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 809/2006 Sb. NSS). Také Ústavní soud uvedl k výlukám ze soudního přezkumu (vztahujícím se ještě k části páté o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2002), že z ustanovení čl. 4 odst. 4 Listiny nutno dovodit, že žádné ustanovení vylučující soudní přezkum správních rozhodnutí nelze vykládat extenzivně; namístě je naopak maximální zdrženlivost, tedy v pochybnostech postup ve prospěch zachování práva na přístup k soudu [viz nález Ústavního soudu č. 76/2001 Sb. ÚS (sp. zn. IV. ÚS 393/2000)].
V této otázce tak nezbývá než uzavřít, že v souzené věci musel krajský soud rozhodnutí orgánů ochrany přírody přezkoumat, a učinil-li tak, byl jeho postup v tomto ohledu naprosto správný. Žalobce sice má pravdu v tom, že podle současné judikatury Nejvyššího správního soudu se na rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny pohlíží jako na svébytný správní akt samostatně soudně přezkoumatelný, nikoli jako na akt subsumovaný, nicméně nelze z této skutečnosti s ohledem na právě řečené v souzené věci dovodit závěr, že v případě žaloby, která zde napadá finální správní akt (rozhodnutí odvolacího orgánu o prvoinstančním rozhodnutí o umístění stavby), nelze rozhodnutí orgánu ochrany přírody podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny přezkoumat.
Ostatní stěžovatelovy námitky, týkající se nezákonnosti zrušení rozhodnutí orgánů ochrany přírody, však již z podstatné části Nejvyšší správní soud pokládá za důvodné, a proto také kasační stížností napadený rozsudek zrušuje. Krajský soud sice správně a pečlivě vysvětlil, že ve správním řízení byl žalobce zkrácen na svých právech, když mu bylo upřeno účastenství v řízení o souhlasu orgánu ochrany přírody s umístěním stavby z hlediska ochrany krajinného rázu (s touto argumentací se zdejší soud plně ztotožňuje a odkazuje na ni). Krajský soud v Ostravě ovšem pochybil, pokud tato rozhodnutí (tj. rozhodnutí prvoinstančního i odvolacího orgánu ochrany přírody) vedle rozhodnutí ve věci umístění stavby zrušil, neboť k takovému postupu mu zákon neposkytuje pravomoc. Již výše citované ustanovení § 75 odst. 2 věta druhá s. ř. s. hovoří o tom, že „
byl-li závazným podkladem přezkoumávaného rozhodnutí jiný úkon správního orgánu, přezkoumá soud k žalobní námitce také jeho zákonnost ...
“. Toto ustanovení zmiňuje toliko
„přezkoumání zákonnosti“
, neposkytuje soudu samo o sobě také pravomoc takové podkladové rozhodnutí zrušit. Při nahlédnutí do § 78 s. ř. s., který vypočítává možnosti (varianty, podoby, způsoby) rozhodnutí krajského soudu rozsudkem, nenalezneme ani tam pro takovou pravomoc oporu. Ustanovení obdobné § 75 odst. 2 s. ř. s. obsahovala již předchozí právní úprava soudního přezkumu správních aktů. Jednalo se o § 245 odst. 1 o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002, v němž bylo stanoveno, že „
při přezkoumávání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu posoudí soud i zákonnost dříve učiněného správního rozhodnutí, o něž se přezkoumávané rozhodnutí opírá, jestliže...
“. Jak vidno, tato úprava byla prakticky shodná se současnou, přičemž mezi slovy (tehdejším)
„posoudí“
a (dnešním)
„přezkoumá“
neshledává Nejvyšší správní soud při zohlednění kontextu, v jakém byla užita, žádný významný sémantický rozdíl. Ani tehdejší § 250j o. s. ř., který z podstatné části představuje obdobu dnešního § 78 s. ř. s., neobsahoval výslovné stanovení pravomoci soudu rušit podkladová rozhodnutí. Dobová odborná literatura (Bureš, J., Drápal, L., Mazanec, M.:
Občanský soudní řád.
Komentář. 5. vydání, Praha, C. H. Beck, 2001, s. 1057) pak k tehdejšímu ustanovení § 245 odst. 1 o. s. ř. uvádí, že „
závěr soudu o nezákonnosti závazného subsumovaného aktu se neprojeví jeho zrušením (arg. ‘soud posoudí,‘, tj. v enunciátu nerozhoduje). Jestliže jeho zjištěná nezákonnost mohla způsobit nezákonnost finálního rozhodnutí žalobou napadeného, soud zruší tento finální akt. S nezákonností subsumovaného aktu se vypořádá v odůvodnění takového rozsudku“.
S tímto konstatováním se Nejvyšší správní soud plně ztotožňuje, pokládaje je přitom za plně přenositelné i na současnou právní úpravu obsaženou v soudním řádu správním, zejména na jeho § 75 odst. 2. Jako podpůrný argument pro skutečnost, že nelze dovodit pravomoc soudu ve správním soudnictví zrušovat subsumované správní akty, Nejvyšší správní soud uvádí i to, že správní orgán rozhodující o subsumovaném správním aktu není účastníkem řízení ve správním soudnictví o přezkumu aktu finálního. Pokud by pak měl mít soud ve správním soudnictví pravomoc subsumované správní akty zrušovat, musel by ji zákon výslovně stanovit, jak činí např. v § 78 odst. 3 s. ř. s., jenž umožňuje soudům zrušovat i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které předcházelo rozhodnutí žalobou napadenému, přičemž tyto správní orgány nižšího stupně rovněž zpravidla nejsou účastníky řízení před soudem. Lze tedy uzavřít, že – lapidárně vyjádřeno – Krajský soud v Ostravě zrušil více, než mu zákon umožňuje.
(...) Správnímu orgánu pak bude třeba uložit, aby opatřil nové rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny ve věci souhlasu s umístěním stavby, přičemž účastníkem řízení o tomto souhlasu musí být i žalobce. Požadavek opatření nového rozhodnutí orgánu ochrany přírody plyne z podstaty soudního přezkumu subsumovaných správních aktů; z tohoto pohledu je stěžovatelem namítané uplynutí lhůty pro možnost použití mimořádných opravných prostředků vůči rozhodnutí orgánu ochrany přírody zcela nerozhodné. Vysvětlení, proč je třeba v souzené věci zacházet s rozhodnutím orgánu ochrany přírody, jako kdyby se jednalo o subsumovaný správní akt, je podáno výše.
Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že nové rozhodnutí orgánu ochrany přírody bude vzhledem k tomu, že bude vydáno již za účinnosti soudního řádu správního a při vědomí konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu ohledně rozhodnutí orgánů ochrany přírody vydávaných podle § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny, přezkoumatelné v případném soudním řízení samostatně, a nikoli již postupem podle § 75 odst. 2 s. ř. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.