Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1069/2007

Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních

Ej 137/2005
Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních
k § 46 odst. 2 a 4 a § 68 písm. b) soudního řádu správního
k § 244 a násl. občanského soudního řádu
Je-li z žaloby nepochybné, že ji nemá projednat a rozhodnout o ní specializovaný senát krajského soudu pro věci správního soudnictví, jemuž byla žaloba nesprávně přidělena, ale jiný senát téhož soudu v občanském soudním řízení, musí být věc krátkou cestou – interním neformálním postupem – předána civilnímu soudnímu oddělení k projednání a rozhodnutí. Je nepřípustné, aby specializovaný senát nejprve odmítl návrh a až poté věc předal k vyřízení jinému senátu téhož soudu v občanském soudním řízení (§ 46 odst. 4 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. 3 As 4/2004-44)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.