Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1107/2007

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o stanovení záloh

Ej 11/2007
Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o stanovení záloh
k § 67 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
k § 46 odst. 1 písm. d), § 65 odst. 1, § 68 písm. e) a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Rozhodnutí o stanovení záloh jinak a rozhodnutí o zrušení povinnosti daň zálohovat (§ 67 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) podléhají soudnímu přezkumu ve správním soudnictví.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2006, čj. 3 Afs 10/2003-106)
Prejudikatura:
nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 49/04*) a opačně č. 521/2005 Sb. NSS.
Věc:
JUDr. Zdeněk K. proti Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu o stanovení záloh na daň z příjmů fyzických osob jinak a o její posečkání, o kasační stížnosti žalobce.
Finanční úřad pro Prahu 4 rozhodnutím ze dne 26. 8. 1999 nevyhověl žalobcově žádosti o stanovení zálohy na daň z příjmů fyzických osob za II. čtvrtletí roku 1999 jinak a o její posečkání.
Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu rozhodnutím ze dne 8. 6. 2000 odvolání žalobce zamítlo.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 3. 2003 žalobu zamítl. V odůvodnění shledal žalobu přípustnou, neboť napadené rozhodnutí nespadá pod žádnou z kompetenčních výluk, a podléhá tak soudnímu přezkumu. Ve věci samé dospěl k závěru, že žaloba je nedůvodná.
Proti tomuto rozsudku soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25. 11. 2003, čj. 3 Afs 10/2003-54,*) rozsudek městského soudu zrušil a žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. s tím, že rozhodnutí o stanovení záloh jinak není rozhodnutím přezkoumatelným ve správním soudnictví, neboť se jím nezasahuje do subjektivních práv žalobce [§ 68 písm. e), § 70 písm. a) s. ř. s.].
Tento rozsudek kasačního soudu následně k žalobcově ústavní stížnosti zrušil Ústavní soud (nález ze dne 16. 3. 2006, sp. zn. IV. ÚS 49/04), neboť jím bylo porušeno žalobcovo základní právo podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. V odůvodnění pak vyjádřil následující právní názor:
„Z podstaty institutu zálohy na daň vyplývá, že tato záloha by měla, se zřetelem na daňovým poplatníkem prokázané skutečnosti, v zásadě přibližně odpovídat předpokládané budoucí daňové povinnosti, která má být zálohou ‘založena‘. Daňový poplatník by neměl být nucen ‘zálohovat‘ stát v rozsahu zjevně nepřiměřeném vůči předpokládané daňové povinnosti za dané zdaňovací období. Je přitom patrné, že existuje veřejné subjektivní právo poplatníka na to, aby zálohy na daň jím hrazené se pokud možno blížily předpokládané dani za dané období (V/c).
S ohledem na specifika přezkumu správního uvážení, daná mj. ohledem na princip dělby moci, správní soud u rozhodnutí vydaných podle § 67 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb. přezkoumává pouze, zda nevybočila z mezí a hledisek stanovených zákonem. Součástí přezkumu je i posouzení, zda správní uvážení je logickým vyústěním řádného hodnocení skutkových zjištění. Pokud byly výše uvedené podmínky splněny, soud nemůže ze stejných skutkových zjištění vyvodit jiné závěry. To také vylučuje, aby soudy přezkoumávaly účelnost napadeného rozhodnutí, resp. aby dokonce uvážení správního orgánu nahradily uvážením vlastním (V/d).“
Nejvyšší správní soud vycházeje z právního názoru Ústavního soudu rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 67 odst. 5 daňového řádu může správce daně v odůvodněných případech stanovit zálohy jinak, popřípadě zrušit povinnost daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období. Mechanismus stanovení záloh jinak tak spočívá v kombinaci neurčitého právního pojmu
„odůvodněný případ“
a správního uvážení, které je vlastním rozhodnutím správce daně a je vyjádřeno slovy
„může ... stanovit zálohy jinak“
. Míra volnosti rozhodování správce daně je tak v daném případě omezena zmíněným neurčitým právním pojmem a dále zákazem libovůle, jenž pro orgány veřejné moci vyplývá obecně z ústavně zakotvených náležitostí demokratického a právního státu.
Dotčený neurčitý právní pojem, jehož obsah si musí správní orgán v každém konkrétním případě vyhodnotit, v souzené věci tedy
„odůvodněnost“
případu, je nutno interpretovat zejména s ohledem na podstatu institutu zálohy na daň, z níž, jak konstatoval Ústavní soud, vyplývá předpoklad přibližné shody zálohy s budoucí daňovou povinností a s tím související přiměřenosti výše zálohy.
„Odůvodněnost“
případu zároveň implikuje povinnost žadatele prokázat tvrzení, na nichž svou žádost postavil. Tomu pak odpovídá povinnost správce daně přezkoumat a vyhodnotit pádnost snesených argumentů a průkaznost předložených důkazů.
Jak vyplynulo ze správního spisu, žalobce ještě před splatností zálohy daně z příjmů fyzických osob za II. čtvrtletí roku 1999 požádal o úpravu této zálohy. Tuto žádost řádně odůvodnil a doložil přehledem peněžního deníku za uplynulou část zdaňovacího období. Správce daně prvního stupně žádosti nevyhověl, žalovaný odvolací orgán zamítl žalobcovo odvolání s tím, že zcela logicky a v souladu se zákonem dochází k disproporci mezi výší příjmů dosahovaných v běžném zdaňovacím období a výší záloh plynoucí podle zákona z hospodářského výsledku minulého zdaňovacího období. Dodal, že zájem žalobce není chráněn právem, a je tak zcela na uvážení správce daně, jak o žádosti rozhodne. K zaplacení daňových povinností v zákonné výši při předem známé lhůtě splatnosti stačilo odvolateli odložit část osobní spotřeby. S těmito závěry se pak ztotožnil též městský soud.
Z uvedeného je však zřejmé, že se správní orgány ani městský soud správně nevypořádaly s konkrétním obsahem neurčitého právního pojmu – odůvodněností případu – ve smyslu výše naznačeném. Žalobcem předložený přehled peněžního deníku přitom obsahoval základní nástin výše aktuálních daňově uplatnitelných výdajů, dani podléhajících příjmů a z toho vyplývajícího základu daně. Žalovaný a následně ani městský soud se však žalobcem doloženým výsledkem hospodaření za předmětné období nijak nezabývali, zejména pak nechali bez povšimnutí zjevnou nepřiměřenost (
in concreto
: trojnásobek) výše daně vyplývající z hospodářského výsledku za II. čtvrtletí roku 1999 ve vztahu k zákonem stanovené výši zálohy.
Žalovaný tedy nerozporoval žalobcem předložené údaje (přitom mu nic nebránilo vyzvat žalobce k upřesnění případných nejasností), z takto zjištěného skutkového stavu však vyvodil nelogický závěr, jímž překročil zákonem stanovenou mez správního uvážení, spočívající v nepřijatelnosti zjevně nepřiměřeného rozsahu výše zálohy vůči předpokládané daňové povinnosti za danou část zdaňovacího období.
Nutno podotknout, že odvolací orgán v době svého rozhodování již znal výši žalobcovy daňové povinnosti za zdaňovací období roku 1999, a mohl k ní tak v souladu s § 50 odst. 3 daňového řádu přihlédnout.
Městský soud pak pochybil, když neshledal překročení mezí správního uvážení žalovaným.
*) Nález je dostupný na internetových stránkách (www.
judikatura
.cz) a v právním informačním systému ASPI.
*) Publikováno pod č. 521/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.