Vydání 11/2009

Číslo: 11/2009 · Ročník: VII

1927/2009

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských států ES

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských zemí ES
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí I. stupně o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských zemí Evropského společenství v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně není vyloučeno ze soudního přezkumu na základě žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 6. 2009, čj. 7 Afs 9/2009-57)
Věc:
Společnost s ručením omezeným TABAKO CZ proti Generálnímu ředitelství cel o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských zemí Evropského společenství, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 29. 6. 2007 vydalo k žádosti žalobce Celní ředitelství Brno rozhodnutí o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských zemí Evropského společenství v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně.
Proti tomuto rozhodnutí se žalobce odvolal a namítal nezákonnost posouzení předmětu povolovacího řízení, protože ohledně tabákových výrobků KOTVA a HUNOR bylo celním ředitelstvím deklarováno, že se nejedná o doutníky, nýbrž o tabákový odpad.
Rozhodnutím ze dne 3. 3. 2008 žalovaný napadené rozhodnutí celního ředitelství zrušil.
Rozhodnutí žalovaného napadl žalobce u Městského soudu v Praze, přičemž namítal, že dané rozhodnutí v celém rozsahu zrušilo rozhodnutí I. stupně, přestože on v odvolání napadl pouze jeho část. Toto jej poškodilo, neboť nemohl obchodovat s komoditami odlišnými od doutníků KOTVA a HUNOR, na které se též rozhodnutí I. stupně vztahovalo a které nebyly celními orgány zpochybňovány. Dále namítal protiprávnost při postupu odvolacího řízení a nedostatek odůvodnění.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 30.10.2008 žalobu odmítl. V odůvodnění uvedl, že napadeným rozhodnutím žalovaného byl nastolen stav, kdy v dané věci neexistuje rozhodnutí I. stupně. Rozhodnutí žalovaného se práv žalobce nijak nedotýká, závazným způsobem jeho práva či povinnosti neurčuje, a není tedy rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., ač z formálního hlediska náležitosti rozhodnutí splňuje. Proto se na toto rozhodnutí vztahuje kompetenční výluka ve smyslu § 70 písm. a) s. ř. s. S ohledem na neexistenci rozhodnutí podle § 65 odst. 1 s. ř. s. na straně žalobce nenastaly skutečnosti legitimující ho k podání žaloby podle odst. 2 citovaného ustanovení, když pouze nezákonnost takového rozhodnutí, způsobenou postupem správního orgánu, může žalobce podle § 65 odst. 2 s. ř. s. namítat.
Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze brojil žalobce (stěžovatel) kasační stížností, v níž namítal, že (1) rozhodnutí orgánu I. stupně bylo oproti odvolacím námitkám zrušeno celé. V důsledku toho nemohl obchodovat s tabákovými výrobky v rozšířeném sortimentu, k čemuž byl na základě rozhodnutí ze dne 29. 6. 2007 oprávněn až do okamžiku jeho zrušení. Není tedy případné tvrzení městského soudu, že se napadené rozhodnutí nijak nedotýká jeho práv a povinností. (2) Dále vyslovil nesouhlas s názorem městského soudu, že rozhodnutí žalovaného není rozhodnutím. Naopak, jde o rozhodnutí ve smyslu § 32 zákona o správě daní a poplatků. (3) Také zpochybnil tvrzení městského soudu, že není k podání správní žaloby legitimován ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Skutečnost, že rozhodnutím bylo zrušeno rozhodnutí I. stupně, sama o sobě nezakládá kompetenční výluku ze soudního přezkumu. Napadené rozhodnutí mělo jako jediné způsobilost rozhodnout o jeho odvolacích námitkách a vypořádat se s nimi. (4) Žalovaný své zrušující rozhodnutí nezdůvodnil a rozhodnutí I. stupně nepřezkoumal co do rozsahu odvolacích námitek. Z jeho rozhodnutí není zřejmé, proč rozhodnutí celního ředitelství zrušil v celém rozsahu za situace, kdy stěžovatel požadoval zrušení pouze jeho části. Ve světle těchto skutečností stěžovatel tvrdil, že odmítnutím přístupu k soudu Městský soud v Praze porušil čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod, čímž mu zamezil přístup k soudní ochraně proti rozhodnutím, která podle něj zasáhla do jeho právní sféry takovým způsobem, který je v rozporu s čl. 2, čl. 4 a čl. 26 Listiny základních práv a svobod.
Ve vyjádření ke kasační stížnosti žalovaný uvedl, že odvolání stěžovatele proti rozhodnutí I. stupně bylo plně vyhověno a napadené rozhodnutí bylo zrušeno. Požadavku na změnu pouze části odvoláním napadeného rozhodnutí nebylo možno vyhovět, neboť zákon takovou možnost nepřipouští. Pokud jde o stěžovatelem tvrzenou nezákonnost rozhodnutí pro nedostatek odůvodnění, odkázal na § 50 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen "daňový řád"). Podle žalovaného byla žaloba bezpředmětná, neboť dne 16. 6. 2008 bylo celním ředitelstvím vydáno rozhodnutí, kterým bylo žádosti stěžovatele vyhověno, a bylo mu vydáno požadované povolení.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Problematikou rozhodnutí podle § 50 daňového řádu se podrobně zabýval rozšířený senát Nejvyššího správního soudu v usnesení ze dne 14. 4. 2009, čj. 8 Afs 15/2007-75 (publikované na www.nssoud.cz), v němž mimo jiné uvedl, že
"... rozsah přezkumu je sice v základu vymezen odvolacími námitkami, není jimi však omezen. Odvolací orgán je oprávněn řízení doplňovat a odstraňovat jeho vady. To může činit sám nebo prostřednictvím správce daně prvního stupně. Vzhledem k tomu, že zákon nestanoví, kdy je na místě, aby tak učinil sám, a kdy tak má učinit prostřednictvím správce daně prvního stupně, je na jeho úvaze, kterou možnost zvolí, přičemž rozhodující je zejména rozsah nezbytného doplnění řízení. Vycházet je třeba z toho, že i při doplnění řízení musí být respektováno právo daňového subjektu na součinnost, což bude zpravidla lépe zajištěno při doplnění řízení v dosahu daňového subjektu, tedy u správce daně prvního stupně. V rámci tohoto doplnění mohou vyjít najevo i skutečnosti, které v odvolání uplatněny nebyly a mohou svědčit jak ve prospěch, tak i v neprospěch odvolatele. Daňový řád pro případ skutečností odůvodňujících stanovení vyšší daně, výslovně umožňuje odvolacímu orgánu překročit odvolací návrh. Neplatí tak zde zásada zákazu reformace
in peius
."
Z výše uvedených závěrů rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu vyplývá, že rozhodnutím o odvolání ve smyslu § 50 odst. 6 daňového řádu řízení končí, a to bez ohledu na to, o jaké rozhodnutí se jedná. Takové konečné rozhodnutí tedy nutně musí být přezkoumatelné ve správním soudnictví, neboť v režimu zákona o správě daní a poplatků neexistuje možnost, aby po zrušení rozhodnutí správního orgánu I. stupně odvolacím orgánem byla věc vrácena k novému rozhodnutí. Pokud by správní orgán I. stupně poté, co jeho rozhodnutí bylo zrušeno, v řízení pokračoval a znovu rozhodl, jednalo by se o rozhodnutí nezákonné.
Úvahy městského soudu, že se v dané věci nejedná o rozhodnutí, byť formální znaky rozhodnutí splňuje, a že jím nebyla nijak dotčena práva či povinnosti stěžovatele, nejsou podle názoru Nejvyššího správního soudu správné. Z obsahu napadeného správního rozhodnutí je zřejmé, že se jedná o individuální správní akt adresovaný stěžovateli, jímž bylo autoritativně a konečným způsobem rozhodnuto o jeho odvolání a které, vzhledem k obsahu rozhodnutí I. stupně, autoritativně zasáhlo do jeho právní sféry. Nejednalo se o situaci, kdy by bylo v rámci odvolacího řízení rozhodnutí zrušeno a věc vrácena orgánu I. stupně k dalšímu řízení. Pokud by tato situace nastala, zvolený postup městského soudu by případně s ohledem na konkrétní aspekty věci byl namístě, ovšem takový postup § 50 daňového řádu nepředpokládá. Povaha rozhodnutí odvolacího orgánu byla tím, že rozhodnutí celního ředitelství bylo jako celek zrušeno, fakticky taková, že žádost stěžovatele o povolení k opakovanému přijímání vybraných výrobků z jiných členských zemí Evropského společenství v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně byla v celém rozsahu zamítnuta. To však představuje zásah do právní sféry stěžovatele, který má nárok na to, aby za splnění zákonem stanovených podmínek bylo jeho žádosti vyhověno, a aby tedy mohl na základě povolení k žádosti uděleného v určitém režimu nakládat s určitými tabákovými výrobky. Naopak, pokud zákonem stanovené podmínky nesplní, jeho žádosti vyhovět nelze. Skutečnost, zda v jeho věci podmínky pro vyhovění žádosti byly splněny anebo nikoli, je přesně tou otázkou, kterou je nutno ve správním soudnictví zkoumat. Rozhodnutí odvolacího orgánu tedy mělo povahu konečného a řádnými opravnými prostředky nezměnitelného úkonu správního orgánu, kterým bylo rozhodnuto o právní věci stěžovatele týkající se jeho subjektivních práv (šlo o založení či odmítnutí založení subjektivního práva na základě stěžovatelem podané žádosti), a v tomto smyslu mělo zcela jednoznačně povahu rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s. a podléhá soudnímu přezkumu.
Argument generálního ředitelství, který podle jeho názoru má svědčit proti přezkoumání napadeného rozhodnutí soudem, a sice, že bylo později vydáno ve věci nové povolení, nelze akceptovat, neboť toto pozdější povolení nebylo vydáno v odvolacím řízení, jehož výsledkem je napadené rozhodnutí. Podle § 75 odst. 1 s. ř. s. soud při přezkoumání rozhodnutí vychází ze skutkového a právního stavu v době vydání napadeného rozhodnutí a posuzuje otázku, zda ve vztahu k němu napadené rozhodnutí bylo zákonné či nikoliv.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.