Vydání 9/2012

Číslo: 9/2012 · Ročník: X

2666/2012

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nezařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů ; Zemědělství: aktualizace evidence půdy

Řízení před soudem: přezkum rozhodnutí o nezařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů Zemědělství: aktualizace evidence půdy
k § 3, § 3a a § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákonů č. 62/2000 Sb., č. 128/2003 Sb., č. 85/2004 Sb.*)
k § 65 soudního řádu správního
I. Rozhodnutím o nezařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (§ 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství) je zasahováno do veřejných subjektivních práv žadatele, neboť takové rozhodnutí předurčuje výsledek rozhodování o poskytnutí
dotace
. Proto takové rozhodnutí podléhá přezkumu soudem ve správním soudnictví.
II. Aktualizace evidence půdy podle § 3g zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, má místo tehdy, pokud je uváděn stav evidence a zapsaných uživatelů do souladu s realitou. Tomu odpovídají důvody, pro které je třeba aktualizaci provádět, obsažené v § 3g odst. 1 tohoto zákona.
III. Právní úprava svěřuje rozhodnutí o tom, kterému z žadatelů svědčí právní titul k užívání z hlediska zapsání do evidence využití půdy, Ministerstvu zemědělství. Námitka, že jinému žadateli titul k užívání nesvědčí z důvodu neplatnosti jeho nájemní smlouvy k pozemku, nesměřuje proti tomu, zda správní orgán posoudil, komu svědčí užívací titul, ale je otázkou občanskoprávního sporu mezi žadateli.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2009, čj. 11 Ca 143/2008-35)
Prejudikatura:
č. 980/2006 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.