Vydání 12/2011

Číslo: 12/2011 · Ročník: IX

2435/2011

Řízení před soudem: přezkum podkladových rozhodnutí; zdravotnictví: souhlas s personálním a věcným vybavením

Řízení před soudem: přezkum podkladových rozhodnutí Zdravotnictví: souhlas s personálním a věcným vybavením a s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením
k § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č. 121/2004 Sb.
Rozhodnutí ve věci souhlasu s personálním a věcným vybavením a s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením [§ 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních] je podkladovým rozhodnutím, které soud může přezkoumávat až v řízení o případné žalobě podané proti rozhodnutí ve věci registrace nestátního zdravotnického zařízení.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2011, čj. 4 Ads 24/2011-81)
Prejudikatura:
č. 1324/2007 Sb. NSS a č. 1764/2009 Sb. NSS.
Věc:
Ivana K. proti Ministerstvu zdravotnictví o udělení souhlasu, o kasační stížnosti žalobkyně.
Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy byl vydán souhlas ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) ve spojení s § 4 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb. s věcným a personálním vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení žalobkyně v rozsahu § 5 odst. 1 písm. a) až e), g) až i), odst. 4 a 5 vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.*) Současně nebyl vydán souhlas v rozsahu § 5 odst. 1 písm. f), odst. 2 a 3 téže vyhlášky.
Žalovaný rozhodnutím ze dne 10. 10. 2007 odvolání žalobkyně proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí se zaměřil na ty výkony zdravotní péče poskytované žalobkyní jako porodní asistentkou, k nimž nebyl správním orgánem I. stupně udělen souhlas, tedy zejména přípravu rodiček k porodu a péči o ně ve všech dobách porodních, vedení fyziologických porodů včetně případného nástřihu hráze a v neodkladných případech v poloze koncem pánevním, poskytování ošetřovatelské péče fyziologickým novorozencům a jejich první ošetření včetně případného zahájení okamžité resuscitace, jakož i asistence při komplikovaném porodu a gynekologických výkonech či instrumentace na operačním sále při porodu císařským řezem pod přímým vedením lékaře specialisty. Žalovaný se ztotožnil se závěrem správního orgánu I. stupně, že žalobkyně není schopna zajistit neodkladnou péči, neboť její zdravotnické zařízení nedisponuje odpovídajícím věcným a personálním vybavením pro diagnostiku a řešení náhlých komplikací a urgentních stavů. Konstatoval též nedostatek personálního a věcného vybavení zejména pro případ patologického porodu a s ním spojených komplikací, které jsou v krajním případě způsobilé ohrozit na životě či zdraví rodičku nebo její dítě.
Proti rozhodnutí žalovaného se žalobkyně bránila žalobou u Městského soudu v Praze. Namítala, že správní orgány při vymezení rozsahu zdravotnických výkonů, k nimž nebyl vydán souhlas, vycházely z odborných vyjádření a posudků, které však pracují se situacemi, které by mohly nastat toliko v nejhorším případě. Argumentovala, že v případě akutního porodu je porod povinen provést kterýkoliv lékař, který rovněž nebude mít k dispozici operační sál ani potřebné přístroje a nástroje, jakož i porodní asistentka, která nedisponuje příslušným souhlasem, a dokonce i laik. Zejména pak poukazovala na specifickou povahu svého zdravotnického zařízení, přičemž zdůraznila, že neposkytuje péči při porodu ve své provozovně, ale v místě, kde se rodička rozhodne přivést dítě na svět, obvykle u rodičky doma.
Městský soud usnesením ze dne 31. 1. 2011, čj. 5 Ca 378/2007-47, žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) téhož zákona. V odůvodnění poukázal na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 3. 2010, čj. 3 Ads 144/2009-103, jímž byla v obdobné věci odmítnuta žaloba proti rozhodnutí, kterým nebyl vydán souhlas orgánu příslušného k registraci s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb. Vycházeje z tohoto rozsudku dospěl k závěru, že žalobu není možno věcně projednat, neboť napadené rozhodnutí je aktem, který je vyloučen ze soudního přezkoumání. Konstatoval, že ačkoliv rozhodnutí o souhlasu jako jedna z povinných příloh žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., popř. změnu registrace ve smyslu § 12 odst. 2 téhož zákona je sice nepochybně rozhodnutím ve smyslu formálním (je vydáváno k žádosti účastníka ve správním řízení a obsahuje výrok, odůvodnění a poučení), nejedná se však o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., tedy o úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti účastníka. V případě rozhodnutí o souhlasu, které podmiňuje obsah následně vydávaného rozhodnutí o registraci (popř. o změně či zrušení registrace), se jedná o tzv. subsumovaný správní akt, který může být přezkoumán podle § 75 odst. 2 s. ř. s. v řízení o žalobě proti finálnímu rozhodnutí (zde rozhodnutí o změně registrace).
Proti usnesení městského soudu podala žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížnost, v níž namítala, že nežádala o souhlas s personálním a věcným vybavením, nýbrž toliko o změnu registrace z důvodu změny sídla zdravotnického zařízení. Vyjádřila své přesvědčení, že o souhlas s personálním a věcným vybavením vůbec žádat nemusela, neboť tento souhlas již měla na základě dřívějšího rozhodnutí Obvodního úřadu městské části Praha 5 o registraci nestátního zdravotnického zařízení ze dne 21. 11. 1996. Již dříve o změnu sídla žádala žádostí ze dne 6. 12. 2000, přičemž tato změna byla povolena rozhodnutím Úřadu městské části Praha 5 ze dne 11. 12. 2000. Podle jejího názoru mělo být obdobně postupováno i v tomto případě, kdy podala žádost ze dne 3. 1. 2007 o změnu registrace pouze z důvodu změny adresy sídla zdravotnického zařízení. Zdůraznila, že při podání žádosti jí byla ze strany správního orgánu I. stupně účelově předložena k vyplnění též žádost o souhlas s personálním a věcným vybavením, čímž došlo ke vmanévrování stěžovatelky do současné situace.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti zdůraznil, že v případech jako je tento, kdy dochází ke změně místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, je nutno opětovně posoudit, zda nové místo provozování splňuje podmínky věcného a technického vybavení pro požadovaný druh péče. V takovém případě jsou podmínky pro následné rozhodnutí o registraci prakticky obdobné jako v případě žádosti o vydání nové registrace. Uzavřel, že to ovšem nic nemění na správnosti závěru, že stěžovatelka napadla kasační stížností rozhodnutí, které je svou povahou předběžné a, byť vydávané v samostatném správním řízení, svou povahou vyloučené ze soudního přezkumu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost žalobkyně zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se zaměřil především na přezkoumání pro rozhodnutí věci klíčového závěru napadeného usnesení městského soudu, totiž zda rozhodnutí ve věci souhlasu s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zařízením podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb. je podkladovým rozhodnutím, které soud může přezkoumávat až v řízení o případné žalobě podané proti rozhodnutí ve věci registrace nestátního zdravotnického zařízení.
Nejvyšší správní soud se zcela ztotožnil s tímto závěrem městského soudu, jakož i s vývodem z něj plynoucím, tedy že žalobu nebylo možno věcně projednat a bylo ji nutno odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 68 písm. e) a § 70 písm. a) a b) téhož zákona, neboť napadené rozhodnutí je aktem, který je vyloučen ze soudního přezkoumání. Rozhodnutí o souhlasu s personálním a věcným vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb. (dále jen "rozhodnutí o souhlasu") totiž představuje toliko jednu z povinných příloh k žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb., resp. změnu či zrušení registrace ve smyslu § 12 odst. 2 téhož zákona (dále jen "rozhodnutí o registraci"). Jak správně vyložil městský soud, jedná se sice o rozhodnutí (ve smyslu formálním), které je vydáváno na základě žádosti účastníka v rámci samostatného správního řízení a které musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti podle § 68 odst. 1 správního řádu, tedy výrokovou část, odůvodnění i poučení účastníků. To však nic nemění na tom, že se nejedná o rozhodnutí materiální povahy ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., tedy o úkon správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti žalobkyně.
K odůvodnění závěru, že se v případě rozhodnutí o souhlasu nejedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., je třeba poukázat na to, že samotné udělení (či neudělení) souhlasu nezasahuje do práv žalobkyně jako provozovatele nestátního zdravotnického zařízení, neboť samo rozhodnutí o souhlasu jí nezakládá žádná konkrétní subjektivní práva či povinnosti. Účinky v podobě zásahu do subjektivních práv a povinností žalobkyně totiž nastávají teprve v důsledku vydání finálního rozhodnutí o registraci jejího nestátního zdravotnického zařízení. Na tomto závěru nic nemění a naopak jej potvrzuje skutečnost, že rozhodnutí o souhlasu významnou měrou podmiňuje obsah následně vydávaného rozhodnutí o registraci.
Je třeba zohlednit, že dílčí rozhodnutí o souhlasu a finální rozhodnutí o registraci vydává tentýž orgán, konkrétně orgán příslušný k registraci nestátního zdravotnického zařízení ve smyslu § 10 odst. 1 zákona č. 160/1992 Sb. Přestože se tedy v případě řízení k vydání rozhodnutí o souhlasu formálně jedná o samostatné řízení podléhající obecným předpisům o správním řízení (§ 18 zákona č. 160/1992 Sb.), toto nelze chápat jako řízení probíhající nezávisle na hlavním řízení k vydání rozhodnutí o registraci, nýbrž toliko jako určité dílčí stadium řízení hlavního. Mimoto je třeba zohlednit, že předmět obou řízení je totožný, když v dílčím řízení k vydání rozhodnutí o souhlasu a hlavním řízení k vydání rozhodnutí o registraci jsou hájeny tytéž zájmy, zejména veřejný (objektivní) zájem na ochraně života a zdraví matky i plodu. Z důvodu ochrany těchto totožných zájmů pak vyplývá potřeba posouzení, zda konkrétní provozovatel nestátního zdravotnického zařízení disponuje odpovídajícím personálním a technickým vybavením k výkonu příslušného druhu a rozsahu zdravotní péče, o jehož registraci usiluje.
K témuž závěru přitom dospěl Nejvyšší správní soud opakovaně již dříve, když v rozsudku ze dne 23. 9. 2009, čj. 3 Ads 145/2008-77, a shodně též v rozsudku ze dne 24. 3. 2010, čj. 3 Ads 144/2009-103, vyložil, že "
vyslovení nesouhlasu
[podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 160/1992 Sb.]
je ,
rozhodnutím'
toliko formálně; nevyhovuje vymezení pojmu ,
rozhodnutí'
podle § 65 s. ř. s. To proto, že samo udělení (nebo neudělení) souhlasu orgánem příslušným k registraci nezasahuje s konečnou platností do hmotných práv provozovatele nestátního zařízení. Takový akt provozovateli (žalobci) ještě nezakládá žádné konkrétní povinnosti ani mu neuděluje či neodnímá práva. To, co je pro účastníka řízení právem a co povinností, může založit orgán příslušný k registraci až při rozhodnutí o registraci, kdy je oprávněn ve správním řízení zakládat práva a povinnosti tímto individuálním správním aktem.
[...] [K]
šetření chráněného zájmu podle zákona č. 160/1992 Sb. ve věci vyslovení nesouhlasu byl novelou § 10 odst. 3 písm. b) tohoto zákona zákonem č. 121/2004 Sb. povolán tentýž správní orgán jako orgán provádějící registraci samotnou, přičemž řízení zakončené napadeným rozhodnutím - vyslovením nesouhlasu s personálním a věcným vybavením - není samostatným, objektivně vymezeným předmětem v rámci řízení o registraci nestátního zdravotnického zařízení (srov. odstavec 26 rozhodnutí rozšířeného senátu ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 47/2005-86), neboť typový okruh chráněných zájmů tohoto řízení je obdobný s předmětem řízení registračního.
"
V případě rozhodnutí o souhlasu se jedná o tzv. subsumovaný správní akt, který může být přezkoumán podle § 75 odst. 2 s. ř. s. v řízení o žalobě proti finálnímu rozhodnutí o registraci. V této souvislosti lze odkázat na závěry rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2007, čj. 4 As 37/2005-83, č. 1324/2007 Sb. NSS, v němž zdejší soud judikoval, že "
§ 75 odst. 2 s. ř. s. umožňuje soudům ve správním soudnictví přezkoumávat zákonnost subsumovaných správních aktů; toto ustanovení však nezakládá pravomoc správních soudů takové akty zrušovat. Mě-la-li zjištěná nezákonnost subsumovaného aktu vliv na zákonnost žalobou napadeného aktu finálního, zruší soud tento finální akt a s nezákonností subsumovaného aktu se vypořádá v odůvodnění svého rozsudku.
" V rozsudku ze dne 10. 2. 2010, čj. 6 As 43/2008-472, pak Nejvyšší správní soud instruktivně vysvětlil dělení správních aktů na tzv. řetězící se správní akty na jedné a subsumované správní akty na druhé straně, totiž že "[z]
a řetězící se správní akt je považován takový správní akt, kdy k zamýšlenému zásahu je třeba více navazujících rozhodnutí podle zvláštních předpisů, které jsou samostatně napadnutelné ve správním soudnictví. Typickým příkladem řetězení je posloupnost územního a po něm - k zamýšlenému zásahu nezbytného - stavebního povolení. Zde dochází k typickému řetězení jinak samostatných - a samostatnými žalobami napadnutelných - správních rozhodnutí a zamýšlený zásah lze realizovat výlučně v případě pozitivní podoby všech navazujících rozhodnutí. Za subsumovaný správní akt bývá považován správní akt podmiňující vydání, resp. obsah finálního správního aktu, nepodléhající samostatně přezkumu ve správním soudnictví. Soudnímu přezkumu pak podléhá až finální správní akt (§ 75 odst. 2 s. ř. s.). Oba typy správních aktů - řetězící i subsumované - mají charakter podkladového či podmiňujícího aktu ve vztahu k dalšímu, navazujícímu rozhodnutí.
"
Toliko pro úplnost Nejvyšší správní soud rekapituluje též předpoklady přezkumu subsumovaného správního aktu, jak byly vymezeny v citovaném rozsudku čj. 4 As 37/2005-83. Podle jeho závěrů "[p]
ředpokladem takového přezkumu tedy je, aby
1. existoval tzv. subsumovaný správní akt (tj. správní akt podmiňující vydání, resp. obsah finálního správního aktu),
2. finální správní akt byl ve správním soudnictví napaden projednatelnou žalobou,
3. nezákonnost subsumovaného správního aktu byla v žalobě namítnuta (zde se jedná o promítnutí dispoziční zásady; Nejvyšší správní soud tu ponechává stranou případy nicotnosti či nepřezkoumatelnosti subsumovaného správního aktu, neboť dalece překračují rámec souzené věci),
4. se nejednalo o takový subsumovaný správní akt, jímž by byl vázán i sám soud,
5. nebylo možno subsumovaný akt napadnout ve správním soudnictví samostatnou žalobou (ostatně v takovém případě by se vlastně ani nejednalo o akt subsumovaný, nýbrž o akt řetězící se, popřípadě zcela samostatný, čili nebyla by splněna již první podmínka).
"
V návaznosti na výše uvedené dělení řetězících se a subsumovaných správních aktů je třeba poukázat na specifickou problematiku tzv. závazných stanovisek jako kvalifikovaného typu podkladových rozhodnutí, náležejících do první jmenované kategorie, tedy řetězících se správních aktů. Městský soud v napadeném usnesení v této souvislosti správně poznamenal, že
judikatura
Nejvyššího správního soudu sice připouští samostatný přezkum závazných stanovisek jako specifického druhu podkladových rozhodnutí, o takové závazné stanovisko se však v této věci nejedná. Na tomto místě lze poukázat na závěry usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 10. 2008, čj. 8 As 47/2005-86, č. 1764/2009 Sb. NSS, v němž zdejší soud judikoval, že "[z]
ávazné stanovisko, jako je kupříkladu souhlas (či nesouhlas) orgánu ochrany přírody a krajiny k povolení stavby vydaný podle § 44 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je správním rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Podléhá samostatnému přezkumu ve správním soudnictví.
" V této souvislosti je ovšem třeba poukázat rovněž na závěry aktuálního rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 8. 2011, čj. 2 As 75/2009-113, ve věci "
Větrná energie Morava
", v němž zdejší soud ohledně právní povahy závazných stanovisek vydaných po nabytí účinnosti správního řádu z roku 2004, tedy od 1. 1. 2006, vyslovil, že "[z]
ávazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutími ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich obsahu je v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. s.
" (...)
Vzhledem k výše uvedeným závěrům se zdejší soud nemohl zabývat
meritorní
námitkou stěžovatelky, že předmětem její žádosti podané dne 11. 12. 2006 byla toliko změna sídla (místa provozování) jejího nestátního zdravotnického zařízení, a pouze na popud správního orgánu následně předložila též žádost o vydání souhlasu s personálním vybavením, s druhem a rozsahem zdravotní péče poskytované nestátním zdravotnickým zařízením ze dne 3. 1. 2007, když tento souhlas již měla udělen na základě dřívějšího rozhodnutí Obvodního úřadu městské části Praha 5 o registraci nestátního zdravotnického zařízení ze dne 21. 11. 1996. V minulosti přitom již o změnu sídla svého zdravotnického zařízení žádala, a této žádosti bylo vyhověno, aniž by musela o souhlas znovu žádat. Nejvyšší správní soud konstatuje, že tuto námitku by bylo možno přezkoumat teprve v rámci soudního přezkumu finálního rozhodnutí o registraci jejího nestátního zdravotnického zařízení.
*)
S účinností od 14. 3. 2011 nahrazena vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.