Vydání 2/2014

Číslo: 2/2014 · Ročník: XII

2957/2014

Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o určení lhůty k provedení úkonu

Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí o určení lhůty k provedení úkonu
k § 46 odst. 1 písm. d), § 68 písm. e) a § 70 písm. c) soudního řádu správního
k § 39 odst. 1 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
k § 129 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)*)
Rozhodnutí stavebního úřadu, jímž dle § 39 odst. 1 správního řádu z roku 2004 určil lhůtu k provedení konkrétního úkonu (zde podání žádosti dle § 129 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006 ve znění účinném do 31. 12. 2012), je ve smyslu § 70 písm. c) s. ř. s. vyloučeno ze soudního přezkumu.
Žalobu podanou proti takovému rozhodnutí soud jako nepřípustnou odmítne dle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., ve spojení s § 68 písm. e) s. ř. s.
(Podle usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 4. 2013, čj. 57 A 22/2013-21)
Věc:
Roman K. proti Krajskému úřadu Plzeňského kraje o určení lhůty k provedení úkonu.
Městský úřad Sušice (dále jen „stavební úřad“) rozhodnutím ze dne 16. 11. 2012 určil podle § 39 odst. 1 správního řádu žalobci lhůtu do 20. 12. 2012 k provedení úkonu podle § 129 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, podání žádosti o dodatečné povolení stavby, neboť vypršela doba dočasnosti předmětné stavby.
Žalobce podal proti tomuto rozhodnutí stavebního úřadu odvolání, na jehož základě žalovaný rozhodnutím ze dne 17. 1. 2013 změnil usnesení stavebního úřadu tak, že ve výrokové části uvedl, že lhůta určena k „
provedení úkonu podle § 129 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006 – k podání žádosti o prodloužení doby užívání nebo o změnu v užívání na původní využití stavby tj. garáže
“.
V odůvodnění rozhodnutí žalovaný uvedl, že předmětná stavba „
Dočasné stavební úpravy dvou stávajících garáží na autodílnu – autoopravnu
“ je od svého prvopočátku stavbou dočasnou, která byla takto povolena (do 19. 6. 2012) a které byl takto umožněn její provoz. Vzhledem k tomu, že v současné době se jedná o stavbu nepovolenou, je nutno k ní takto přistupovat. Stavební úřad tedy po oznámení zahájení řízení o odstranění stavby usnesením určil žalobci přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, neboť ji stavební zákon nestanoví a je toho zapotřebí. Tímto úkonem mělo být podání žádosti o změnu v užívání podle podmínky stanovené ve stavebním povolení (navrácení užívání do původního stavu, tj. garáže), popř. prodloužení užívání spočívajícím v dalším provozování autodílny – autoopravny. Žalovaný dále uvedl, že pokud žalobce podá předmětnou žádost, bude řízení o nařízení odstranění stavby přerušeno do doby vyřízení žádosti; v případě nepodání žádosti bude nařízeno odstranění dočasně povolených stavebních úprav.
Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Plzni, v níž uvedl, že se neztotožňuje s posouzením stavebního úřadu ani žalovaného, že se v daném případě jedná o stavbu dočasnou. Žalobce se naopak domníval, že se jedná o stavbu trvalou, což dokládal kolaudačním rozhodnutím stavebního úřadu ze dne 4. 5. 1994. V této souvislosti uvedl, že pro posouzení toho, zda jde o stavbu trvalou či dočasnou je rozhodující právě toto kolaudační rozhodnutí, neboť na jeho podkladě je možné stavbu užívat trvale či dočasně. Vydané stavební povolení zmiňované jak stavebním úřadem, tak žalovaným, je nezbytné toliko k realizaci stavby, nemůže však nahradit kolaudační rozhodnutí, které celý proces výstavby završuje a kterým se stanoví, zda je konkrétní subjekt oprávněn trvale či dočasně zkolaudovanou stavbu užívat. Dle názoru žalobce měl proto žalovaný napadené rozhodnutí stavebního úřadu zrušit a řízení o odstranění předmětné stavby zastavit, neboť vydané usnesení stavebního úřadu je v rozporu s právními předpisy, resp. v rozporu s výše zmíněným kolaudačním rozhodnutím.
Krajský soud v Plzni žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Krajský soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení, za nichž může ve věci jednat a mezi které se řadí i otázka přípustnosti podaného žalobního návrhu.
Ve správním soudnictví jsou kontrole zákonnosti podrobena rozhodnutí orgánů veřejné správy, jimiž bylo rozhodnuto o právech a povinnostech fyzických a právnických osob ve smyslu generální
klauzule
obsažené v čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. Současně však uvedené ustanovení připouští možnost, aby na základě výjimek výslovně stanovených zákonem byla některá rozhodnutí z přezkoumání vyloučena. Jedná se o tzv. kompetenční výluku upravenou v § 70 s. ř. s., kdy jsou ze soudního přezkumu vyloučeny mimo jiné úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení před správním orgánem [§ 70 písm. c) s. ř. s.]. Žaloba napadající rozhodnutí, které spadá pod kompetenční výluku, je dle § 68 písm. e) s. ř. s. nepřípustná a soud ji podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítne.
Ačkoli soudní řád správní blíže nespecifikuje, co se rozumí pod pojmem „
úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení řízení
“, soudní praxe (srovnej např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2009, čj. 4 As 48/2008-23; či rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 7. 1999, čj. 5 A 48/99-13, publikované ve sbírce Soudní
judikatura
pod č. 664/2000) se ustálila na výkladu, že se jedná o úkony, jimiž se správní orgán nedotkl přímo těch práv účastníka, která zakládá hmotné právo.
Dle § 129 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006 „[s]
tavební úřad nařídí odstranění dočasné stavby, u které uplynula stanovená doba jejího trvání. Pokud vlastník stavby požádá o prodloužení doby trvání stavby nebo o změnu v jejím užívání, stavební úřad řízení o odstranění stavby přeruší a vede řízení o podané žádosti; na řízení se přiměřeně vztahuje § 127. Bude-li žádosti vyhověno, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.
Podle § 39 odst. 1 správního řádu „[s]
právní orgán účastníkovi určí přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanoví zákon a je-li toho zapotřebí
“. Otázka přiměřenosti lhůty je věcí volného uvážení správního orgánu, které je limitováno zákonnými požadavky § 39 odst. 1 věty druhé správního řádu. Určením lhůty totiž „
nesmí být ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků. Usnesení o určení lhůty se oznamuje pouze tomu, komu je určena, popř. i tomu, jehož se jinak přímo dotýká.
V posuzovaném případě byla žalobci stavebním úřadem ve smyslu shora citovaného § 39 odst. 1 správního řádu určena lhůta k provedení konkrétního úkonu – podání žádosti dle § 129 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006, neboť citovaný zákon ve znění účinném pro projednávanou věc tuto lhůtu nestanovil a bylo toho zapotřebí. Napadené rozhodnutí tak dle krajského soudu zasahuje toliko do práv žalobce daných pro vlastní vedení řízení. Jedná se o úkon procesní, kterým byla sice žalobci určena konkrétní povinnost, avšak tento úkon sám o sobě ještě nijak nezasahuje do hmotných práv žalobce.
Rozhodnutí, která teprve zasáhnou do právní sféry žalobce, bude (ad 1) až konečné rozhodnutí vydané buď v řízení o odstranění stavby, v němž bude ověřováno naplnění zákonných podmínek pro nařízení odstranění stavby; nebo bude-li žalobce reagovat na předmětné usnesení stavebního úřadu, kterým mu byla stanovena lhůta k provedení úkonu, a podá žádost ve smyslu § 129 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006, bude tímto rozhodnutím (ad 2) rozhodnutí vydané v řízení o prodloužení doby trvání stavby nebo o změnu v jejím užívání na původní využití. I v tomto řízení bude nutno zkoumat, zda v případě žalobce byly dány zákonné důvody pro zahájení a vedení tohoto řízení, tj. mimo jiné i to, zda byly dány zákonné důvody pro podání žádosti ve smyslu § 129 odst. 5 stavebního zákona z roku 2006. Až v žalobách proti takto vydaným rozhodnutím bude moci žalobce namítat veškeré své námitky uplatněné v nyní podané žalobě, tj. i tvrzenou nezákonnost vydaného rozhodnutí o určení lhůty k provedení úkonu s odůvodněním, že se v daném případě nejedná o stavbu dočasnou, ale o stavbu trvalou. Posouzení zákonnosti takto vydaného usnesení tedy bude předmětem následného meritorního přezkumu a právo žalobce na soudní ochranu bude takto dostatečně zajištěno.
S ohledem na výše uvedené tak krajský soud uzavírá, že v daném případě žaloba směřuje proti rozhodnutí, kterým se toliko upravuje vedení řízení, a které je z tohoto důvodu vyloučeno ze soudního přezkumu dle § 70 písm. c) s. ř. s. Takto podaná žaloba je tedy ve smyslu § 68 písm. e) s. ř. s. nepřípustná, a krajský soud ji proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl.
*)
S účinností od 1. 1. 2013 byl § 129 změněn zákonem č. 350/2012 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.