Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1014/2007

Řízení před soudem: pasivní legitimace v řízení o žalobě proti rozh. správního orgánu

Ej 295/2006
Řízení před soudem: pasivní legitimace v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Rozhodnutí správního orgánu: náležitosti výroku
k § 69 soudního řádu správního
k § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky (v textu též "zákon o služebním poměru")*)
I. V řízení o žalobě proti rozhodnutí služebního funkcionáře ve věcech služebního poměru podle zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, je žalovaným správním orgánem služební funkcionář, který ve věci rozhodl v posledním stupni.
II. Výrok rozhodnutí služebního funkcionáře o propuštění policisty ze služebního poměru podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, nemusí obsahovat údaj o tom, zda byl policista propuštěn pro porušení služební přísahy, nebo služební povinnosti, ani skutkové okolnosti, které jsou důvodem k tomuto propuštění. Zcela postačí, pokud jsou tyto údaje uvedeny v odůvodnění rozhodnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, čj. 2 As 34/2005-61)
Prejudikatura:
srov. č. 534/2005 Sb. NSS.
Věc:
Ing. Josef Š. proti náměstkovi policejního prezidenta pro trestní řízení o propuštění ze služebního poměru, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 23. 12. 2004 zamítl žalovaný odvolání žalobce proti rozhodnutí ředitele Policie ČR, útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování ve věcech služebního poměru, ze dne 9. 6. 2004, kterým byl žalobce propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie České republiky pro porušení služební přísahy zvlášť závažným způsobem.
Žalobce brojil proti zamítnutí svého odvolání žalobou, kterou městský soud taktéž zamítl, neboť dospěl k závěru, že rozhodnutí žalovaného je vydáno v souladu se zákonem a žádnou ze žalobcem vznesených žalobních námitek neshledal důvodnou.
Proti zamítavému rozhodnutí městského soudu podal žalobce (stěžovatel) kasační stížnost, v níž uplatnil důvody uvedené v § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) s. ř. s. Konkrétně pak především namítl, že řízení před městským soudem bylo zmatečné, neboť soud považoval za účastníka řízení "
Policejní prezidium České republiky zastoupené náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení"
. V žalobě však byl jako žalovaný označen služební funkcionář, tj. náměstek policejního prezidenta. Stěžovatel se dále domníval, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku, zda ve výroku správního rozhodnutí musí být uvedeno, o kterou z alternativ § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru se jedná, tj. zda dochází k propuštění pro porušení služební přísahy, nebo služební povinnosti, a rovněž zda zde musí být uvedeno, v jakém jednání je toto porušení shledáno. Stěžovatel měl za to, že v zájmu právní jistoty musí být již ve výroku jasně uvedeno, o kterou z alternativ se jedná. Tomu podle stěžovatele nasvědčuje i výklad § 108 odst. 1 zákona o služebním poměru, který požaduje, aby v rozhodnutí o propuštění byl uveden důvod propuštění se skutečnostmi jej zakládajícími, jinak je "
neplatné
". Ve výroku tedy musí být rovněž uveden i skutkový podklad propuštění tak, aby nemohl být zaměněn s jiným. K tomu stěžovatel poukazoval na § 124 odst. 2 a 3 zákona o služebním poměru.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že napadené rozhodnutí první instance obsahuje ve výroku důvod propuštění podle § 106 odst. 1 písm. d) za použití § 108 odst. 3 zákona o služebním poměru, neboť stěžovatel porušil služební přísahu úmyslně zvlášť závažným způsobem; to je dále popsáno v odůvodnění. Takový postup je podle žalovaného v souladu s § 108 i § 124 zákona o služebním poměru. Dále se domníval, že soud označil žalovaného správně, naopak stěžovatel pochybil, když v žalobě uvedl, že žalovaným je náměstek policejního prezidenta, aniž upřesnil, kterého ze čtyř náměstků má na mysli.
Stěžovatel k uvedenému vyjádření žalovaného zaslal soudu svoje stanovisko, kde mj. přiznal, že se dopustil jisté nedůslednosti, když neoznačil přesně, kterého náměstka měl na místě žalovaného na mysli; nadále se však domníval, že je nesprávné označení žalovaného jako
"Policejní prezidium České republiky zastoupené náměstkem policejního prezidenta"
. Služební funkcionář totiž rozhoduje ve své vlastní pravomoci, a nikoliv na základě zmocnění. Pokud by pak služební funkcionář jednal v rámci své pravomoci za policejní prezidium, nešlo by o jednání na základě zastoupení, nýbrž přímo o jednání tohoto orgánu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel předně považuje řízení před městským soudem za zmatečné, protože městský soud ve svém rozsudku nesprávně označil žalovaný správní orgán. Podle stěžovatele je žalovaným služební funkcionář, tj. náměstek policejního prezidenta ve věcech trestních, zatímco městský soud označil jako žalovaného
"Policejní prezidium ČR zastoupené náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení"
. Předně je třeba poukázat na to, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
není osoba žalovaného určena tvrzením žalobce, ale kogentně ji určuje zákon
(k tomu viz usnesení rozšířeného senátu č. 534/2005 Sb. NSS). Konkrétně se jedná o § 69 s. ř. s., podle něhož
je žalovaným správní orgán, který rozhodl v posledním stupni, nebo správní orgán, na který jeho působnost přešla
. V daném případě šlo o věc služebního poměru, o níž v posledním stupni rozhodl náměstek policejního prezidenta JUDr. Ing. Jaroslav Macháně. Řízení ve věcech služebního poměru je upraveno v hlavě deváté zákona o služebním poměru. Podle § 122 zákona o služebním poměru jsou
účastníky řízení ve věcech služebního poměru policie a policista nebo pozůstalý po policistovi
. V definičním ustanovení § 2 odst. 1 zákona o služebním poměru je pak uvedeno, že pod pojmem "
policie
" užívaným v následných ustanoveních je nutno chápat Policii České republiky. Odst. 2 tohoto ustanovení pak stanoví, že
jménem policie jedná a rozhoduje ve věcech služebního poměru podle tohoto zákona ministr vnitra České republiky (dále jen "ministr") a v rozsahu jím stanoveném další funkcionáři (dále jen "služební funkcionář").
Základní odpovědnost a rozhodovací pravomoc ve věcech služebního poměru je tak svěřena ministru vnitra, tedy konkrétní fyzické osobě stojící v čele Ministerstva vnitra. Ministr tuto pravomoc může dále delegovat, vždy však zase jen na konkrétní fyzické osoby - proto také zákon hovoří v tomto případě o (služebních) funkcionářích, nikoliv o služebních orgánech. Ministr vnitra, případně jím pověření další služební funkcionáři jsou ve věcech služebního poměru správními orgány - nerozhodují samozřejmě jako fyzické osoby samy o sobě, nýbrž jako fyzické osoby vykonávající ve struktuře vojensky organizovaného sboru, podřízeného ministerstvu vnitra (§ 3 odst. 1 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky) zákonem, resp. na základě zákona (rozhodnutím ministra vnitra), jim svěřené rozhodovací pravomoci ve věcech služebního poměru. V daném případě byl služebním funkcionářem, který rozhodl v posledním stupni, právě náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení, a ten také je ve smyslu legislativní zkratky zavedené v § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. žalovaným správním orgánem. Ke shodnému závěru, tedy že žalovaným správním orgánem je právě služební funkcionář, a nikoliv Policejní prezidium, případně Policie ČR, dospěl Nejvyšší správní soud již ve svých rozhodnutích ze dne 20. 10. 2004, čj. 1 As 10/2003-58, a ze dne 4. 11. 2004, čj. 3 Ans 2/2004-60 (obě dostupná na www.nssoud.cz).
Je tedy třeba přisvědčit stěžovateli v tom, že žalovaným je v dané věci náměstek policejního prezidenta pro trestní řízení a že městský soud v napadeném rozsudku žalovaného nepřesně označil jako
"Policejní prezidium ČR zastoupené náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení"
. Na druhou stranu však nelze se stěžovatelem souhlasit, že by uvedené formulační pochybení městského soudu mohlo způsobovat zmatečnost řízení, případně jinou vadu řízení před soudem, pro kterou by měl zdejší soud rozsudek městského soudu zrušit. Jak totiž vyplynulo ze soudního spisu, městský soud během řízení řádně jednal s náměstkem policejního prezidenta pro trestní řízení jako účastníkem tohoto řízení, a ten v něm také aktivně vystupoval a činí tak i v řízení o kasační stížnosti (vyjádření k žalobě ze dne 11. 2. 2005 i vyjádření ke kasační stížnosti ze dne 12. 7. 2005 je podepsáno žalovaným náměstkem). Lze tedy uzavřít s tím, že městský soud v označení žalovaného v napadeném rozsudku pochybil, nicméně se nejedná o pochybení natolik zásadní, aby mohlo být důvodem pro zrušení tohoto rozsudku. Tvrzený důvod kasační stížnosti uvedený v § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. tak neobstojí.
(...) Stěžovatel dále namítá, že městský soud nesprávně posoudil právní otázku, zda ve výroku správního rozhodnutí musí být uvedeny skutkové okolnosti a také to, o kterou z alternativ § 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru se jedná, tj. zda dochází k propuštění pro porušení služební přísahy, nebo služební povinnosti. Při posouzení této námitky vycházel Nejvyšší správní soud ze znění příslušných ustanovení zákona o služebním poměru. Zejména se jednalo o § 124 tohoto zákona, podle jehož odst. 1
musí být rozhodnutí služebního funkcionáře v souladu s právními předpisy, vycházet ze skutečného stavu věci a obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Písemné vyhotovení rozhodnutí musí obsahovat též datum vydání a musí být podepsáno s uvedením hodnosti, jména, příjmení a funkce služebního funkcionáře a doručeno účastníkovi řízení.
Odst. 2 tohoto ustanovení pak stanoví náležitosti výroku rozhodnutí; podle tohoto odstavce
výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto, a rozhodnutí o nákladech řízení. Pokud se v rozhodnutí ukládá povinnost k plnění, stanoví pro ni služební funkcionář lhůtu.
Náležitosti odůvodnění jsou pak zakotveny v odst. 3, který stanoví, že v
odůvodnění rozhodnutí služební funkcionář uvede, které skutečnosti byly podkladem rozhodnutí, jakými úvahami byl veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě nichž rozhodoval.
Ustanovení § 108 odst. 1 zákona o služebním poměru pak stanoví, že
rozhodnutí o propuštění musí být vyhotoveno písemně a musí v něm být uveden důvod propuštění se skutečnostmi jej zakládajícími, jinak je neplatné.
V daném případě je ve výroku rozhodnutí o propuštění stěžovatele ze služebního poměru obsaženo jak rozhodnutí ve věci (propuštění stěžovatele ze služebního poměru příslušníka Policie ČR), tak ustanovení právního předpisu, podle kterého bylo rozhodnuto [§ 106 odst. 1 písm. d) zákona o služebním poměru]. V odůvodnění je pak přesně popsán důvod propuštění i skutečnosti jej zakládající (řízení služebního vozidla dne 13. 5. 2004 v 19.50 hod. po předchozím požití alkoholických nápojů, při němž stěžovatel ohrožoval ostatní vozidla; toto jednání bylo posouzeno jako zvlášť závažné porušení služební přísahy). Rozhodnutí o propuštění stěžovatele tedy splňuje veškeré zákonem požadované náležitosti a nelze je považovat za nezákonné. Stěžovatelova domněnka o nutnosti specifikovat ve výroku též skutečnosti, které byly podkladem pro rozhodnutí, a také přesné vymezení toho, zda byl propuštěn pro porušení služební přísahy, nebo služební povinnosti, nemá oporu v zákoně. Pokud pak zákon ve výroku rozhodnutí určité skutečnosti přímo nevyžaduje, je zásadně možné a postačující uvést je toliko v odůvodnění tohoto rozhodnutí. Ani důvod kasační stížnosti uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. neobstojí.
*) Ustanovení bylo změněno zákonem č. 21/2006 Sb. s účinností od 1. 3. 2006; zákon jako celek byl pak zrušen zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (původně s účinností k 1. 1. 2007, nyní odloženo k 1. 1. 2009).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.