Vydání 2/2008

Číslo: 2/2008 · Ročník: VI

1479/2008

Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení; přihlížení k vadám správního řízení z úřední povinnosti

Ej 99/2006
Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení; přihlížení k vadám správního řízení z úřední povinnosti
k § 34 a § 76 soudního řádu správního
I. Ustanovení § 34 odst. 2 s. ř. s. předpokládá aktivní postup soudu při zjišťování okruhu možných osob zúčastněných na řízení. Jestliže krajský soud nevyrozuměl o probíhajícím řízení účastníka správního řízení odlišného od žalobce, který splňoval podmínky § 34 odst. 1 s. ř. s. (zde stavebník), zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
II. Takové pochybení soudu nemá vliv na zákonnost rozhodnutí o věci samé (rozsudku), pokud bylo správní řízení stiženo tak závažnou vadou, že rozhodnutí správního orgánu z něj vzešlé nelze přezkoumat v mezích žalobních bodů (§ 76 odst. 1 s. ř. s.), a soud je tak může zrušit i bez návrhu, nebo pokud je rozhodnutí správního orgánu nicotné (§ 76 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2005, čj. 1 As 39/2004-75)
Prejudikatura:
ad I. srov. č. 489/2005 Sb. NSS; ad II. srov. č. 272/2004 Sb. NSS, č. 359/2004 Sb. NSS a č. 523/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.