Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1043/2007

Řízení před soudem: odmítnutí návrhu

Ej 428/2005
Řízení před soudem: odmítnutí návrhu
k § 46 odst. 1 písm. c), § 103 odst. 1 písm. d) a § 109 odst. 3 soudního řádu správního
k čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
Odmítnutí návrhu proto, že byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou [§ 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], lze vyhradit pouze případům nedostatku procesní legitimace a jen zcela zjevným nedostatkům legitimace hmotné, zjistitelným bez pochyb okamžitě, zpravidla již z návrhu samotného. Pokud tomu tak není, musí soud návrh věcně projednat; vyjde-li v této fázi nedostatek aktivní legitimace najevo, rozhodne o věci rozsudkem. Neučiní-li tak, postupuje v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a zatěžuje řízení jinou vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§ 103 odst. 1 písm. d) a § 109 odst. 3 věta za středníkem s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, čj. 4 As 50/2004-59)
Prejudikatura:
Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 145/1997.
Věc:
Dagmar F. proti Městské části Praha 7 – Úřadu městské části Praha 7 v přestupkové věci proti Boženě V., o kasační stížnosti žalobkyně.
Rozhodnutím Městské části Praha 7 ze dne 26. 5. 2003 bylo zastaveno přestupkové řízení proti obviněné Boženě V., zahájené dne 12. 2. 2003 na návrh žalobkyně. Řízení bylo zastaveno podle § 76 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, s odůvodněním, že obviněná z přestupku v době spáchání přestupku trpěla duševní poruchou, pro niž nemohla rozpoznat, že svým jednáním porušuje nebo ohrožuje zájem chráněný zákonem, nebo ovládat své jednání.
Žalobkyně s tímto postupem správního orgánu nesouhlasila a namítala, že správní orgán vydal ve věci rozhodnutí postupem, v jehož důsledku byla zkrácena na svém právu navrhovatelky na projednání přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Tvrdila, že správní orgán neprokázal pro zastavení řízení zákonný důvod.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 18. 8. 2003 žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. s tím, že vyrozumění o zastavení řízení podle § 76 odst. 1 písm. e) zákona o přestupcích nepodléhá přezkumu soudu podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Vycházel z toho, že toto zastavení řízení je postupem správního orgánu podle § 76 odst. 3 věty druhé téhož zákona, proti kterému účastníci nemohou podat opravný prostředek; vyrozumění nemá náležitosti správního rozhodnutí podle § 46 a § 47 správního řádu.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti tomuto usnesení časově prvou kasační stížnost. Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25. 2. 2004 napadené usnesení městského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Vyložil, že žaloba směřovala proti rozhodnutí, jímž bylo zastaveno přestupkové řízení, zahájené dne 12. 2. 2003 na základě podání návrhu stěžovatelky. Na tom nic nezměnilo ani to, že proti rozhodnutí správního orgánu vydanému podle § 76 odst. 1 písm. e) zákona o přestupcích nelze podat odvolání, a že toto rozhodnutí se účastníkům řízení neoznamuje, ale účastníci se o něm pouze vyrozumějí. Pravomoc soudu k přezkoumání takového rozhodnutí je dána. Konstatoval, že Městský soud v Praze při tomto posouzení nesprávně vyšel z toho, že stěžovatelka žalobu podala pouze proti vyrozumění o zastavení přestupkového řízení. Dále zavázal městský soud v Praze k tomu, aby se v dalším řízení vypořádal s tím, zda stěžovatelka má žalobní legitimaci ve smyslu § 65 odst. 1 a 2 s. ř. s.
V dalším řízení městský soud usnesením ze dne 10. 6. 2004 žalobu odmítl. Dospěl k závěru, že stěžovatelka není legitimována k podání žaloby podle § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť nebyla na svých právech zkrácena přímo nebo v důsledku porušení svých práv v řízení před správním orgánem. Ani z § 84 odst. 4 zákona o přestupcích nelze vyvodit, že by navrhovatel v přestupkovém řízení měl právo na to, aby byla vyslovena vina. Stěžovatelka není legitimována ani podle § 65 odst. 2 s. ř. s., neboť postupem správního orgánu nebyla zkrácena na svých právech; její zástupkyně byla přítomna při všech úkonech správního orgánu, navrhovala důkazy, které byly správním orgánem provedeny, a to jak výslech svědků, tak vyžádání lékařské zprávy o duševním stavu Boženy V. z psychiatrické léčebny, a proti provádění důkazů neměla výhrady. Proto je na žalobu nutno nahlížet jako na žalobu podanou neoprávněnou osobou. Městský soud proto usnesením žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
Proti tomuto rozsudku podala stěžovatelka včas druhou kasační stížnost. Uvedla, že se nedomáhala žádného práva na
meritorní
rozhodnutí o přestupku, ale toho, že jí svědčí právo na řádné projednání věci. Žalovaný správní řízení zastavil, aniž měl pro takové rozhodnutí o zastavení řízení prokázán zákonný důvod. Soud měl ve věci jednat a rozhodnutí o zastavení řízení zrušit. Podrobněji pak vyložila, že žalovaný nevyšel z přesně a úplně zjištěného stavu věci a neopatřil si k rozhodnutí potřebné podklady a ostatní podklady neodůvodňovaly zastavení řízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl, napadené usnesení městského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Postup městského soudu podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. byl nesprávný. Podle tohoto ustanovení soud usnesením odmítne návrh, jestliže byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou. V posuzované věci podmínky pro takový postup splněny nebyly.
Nejvyšší správní soud poukazuje především na výklad § 250d odst. 3 o. s. ř., podle něhož soud usnesením řízení zastaví, jestliže žaloba byla podána opožděně, jestliže byla podána zjevně neoprávněnou osobou... (uvedený v publikaci Občanský soudní řád, 5. vydání, strana 1188). Přestože jde o výklad zákona č. 99/1963 Sb., a to k § 250d odst. 3, obsaženému v bývalé části páté v jeho znění do 31. 12. 2002, lze tento výklad podle Nejvyššího správního soudu použít i ve vztahu k § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť se týká rovněž postupu a výkladu pojmu návrhu, který podala osoba zjevně neoprávněná.
Podle uvedeného výkladu zákonodárce v tomto převzal i důvod nedostatku věcné legitimace ke stížnosti a vyjádřil jej pojmem „neoprávněné osoby“ (po novele „zjevně neoprávněné osoby“). Tím došlo k jistému smísení procesní i hmotné legitimace a je nanejvýš subtilní otázkou, jak oba případy odlišit. Jde tu o to, že žalobce musí být s to, aby tvrdil své právo, které napadeným rozhodnutím mohlo být zkráceno. Jinak řečeno, není-li tu vůbec subjektivní právo žalobce, které by mohlo být rozhodnutím dotčeno, není žaloba přípustná a řízení o ní musí být zastaveno. To je ovšem nekorektní: řízení o žalobě se zastavuje, protože žalobce je neoprávněnou osobou – ale tím je současně řečeno to, co mělo být řečeno až zamítavým rozsudkem ve věci samé, že totiž žalobce nemá ono právo, které v žalobě tvrdí. Soud tak má procesním rozhodnutím rozhodnout věc samu, pod maskou procesní legitimace řešit otázku legitimace věcné. Jinak řečeno: i když materiálně chybí tvrzené subjektivní právo (hmotná legitimace), nechybí tvrzení jako předpoklad procesní (procesní legitimace), a není tedy důvod, aby řízení řádně neproběhlo a neskončilo zamítavým rozsudkem. Pro správné použití tohoto by měla být rozhodující úvaha o tom, že zastavení řízení podle § 250d odst. 3 přichází v úvahu tehdy, je-li zřejmé, že je vyloučeno, aby žalobci tvrzené právo vůbec příslušet mohlo (tak například je-li žalobce právnickou osobou a tvrzené právo může podle zákona příslušet jen osobě fyzické, je-li cizincem, ale právo může příslušet jen státnímu občanu, atd.). Řádný postup v řízení a věcné rozhodnutí (zamítnutí žaloby rozsudkem) pak bude na místě při negativní odpovědi na tuto otázku, tedy při zjištění, že tvrzené právo žalobci příslušet zásadně může.
Nejvyšší správní soud pak dále poukazuje na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 1995, sp. zn. 6 A 56/94 (Výběr soudních rozhodnutí ve věcech správních č. 145/1997), k výkladu, kdy je žaloba podána osobou zjevně neoprávněnou. Podle uvedeného rozsudku zastavení řízení předsedou senátu proto, že žaloba byla podána osobou neoprávněnou (§ 250d odst. 3 o. s. ř.), nyní odmítnutí návrhu soudem podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. jako podaného osobou k tomu zjevně neoprávněnou, přichází v úvahu jen při nedostatku procesní legitimace; při nedostatku legitimace hmotné bude takový postup výjimečný, a to jen tam, kde takový nedostatek je zjistitelný okamžitě, zpravidla již ze žaloby samotné, např. v těch případech, kdy žalobce tvrdí porušení práva, jehož již pojmově vůbec nemůže být nositelem.
Podle výkladu k soudnímu řádu správnímu, komentář, 1. vydání, a to k § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., strana 97 a 98 – ze znění § 46 odst. 1 písm. c), které dovoluje, resp. ukládá, aby soud odmítl návrh, je-li podán „osobou k tomu zjevně neoprávněnou“, vyplývá, že zákonodárce [na rozdíl od případu předčasnosti, opožděnosti či nepřípustnosti podle písm. b) nebo d)] počítá s tím, že někdy bude otázka, zda aktivní legitimace k podání návrhu je, nebo není dána, nejasná (např. u návrhu na obnovu řízení), takže neoprávněnost navrhovatele nebude „zjevná“. Z toho je nutné vyvodit, že soud může návrh po jeho podání odmítnout, jen když nedostatek aktivní legitimace je zcela nesporný, nepochybný, ale pokud tomu tak není, musí návrh „propustit“ do řízení ve věci, kde teprve, vyjde-li nedostatek aktivní legitimace navrhovatele najevo, bude s ohledem na tuto skutečnost o návrhu rozhodnuto usnesením tak, že se odmítá, i když byl projednáván jako žaloba. Naopak návrh by byl podán osobou zjevně neoprávněnou, kdyby jej za osobu oprávněnou podala jiná osoba, která by nebyla zákonný zástupcem, zmocněncem, případně opatrovníkem osoby neoprávněné.
Podle názoru Nejvyššího správního soudu v posuzované věci nejde o případ, kdy je nedostatek aktivní legitimace žalobkyně zcela nesporný a nepochybný. Tomuto závěru, tj. že nejde o případ zcela nesporný, ostatně nasvědčuje i obsáhlé odůvodnění napadeného usnesení Městského soudu v Praze, v němž soud vycházel i z obsahu správního spisu, a rovněž obsáhlý výklad, v němž soud dochází k závěru, že žalobkyně není legitimována k podání žaloby podle § 65 odst. 1, ani podle § 65 odst. 2 s. ř. s. Podle názoru Nejvyššího správního soudu podpořeného výše uvedeným výkladem měl Městský soud v Praze návrh „propustit do řízení“, kdy teprve, vyjde-li najevo nedostatek aktivní legitimace, měl by s ohledem na tuto skutečnost o návrhu rozhodnout rozsudkem. Nejvyšší správní soud uzavírá, že v dané věci nebyly podmínky pro odmítnutí návrhu, uvedené v § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., neboť nelze dovodit zcela okamžitě a bez dalších úvah, že návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou. Městský soud v Praze měl proto ve věci nařídit jednání, případně postupovat podle § 51 odst. 1 s. ř. s. a ve věci rozhodnout rozsudkem. Neučinil-li tak, odepřel stěžovatelce právo uvedené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu, a ve stanovených případech u jiného orgánu. Za onen stanovený postup nepovažuje Nejvyšší správní soud postup podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., který lze vyhradit toliko případům nedostatku procesní legitimace, například absence osoby v právním slova smyslu na místě žalobce, nedostatek tvrzení o poškozených právech, nedostatek tvrzení o tom, že napadené rozhodnutí bylo nezákonné, a jen zcela zjevným nedostatkům legitimace hmotné, zjistitelným bez pochyb, okamžitě zpravidla již ze žaloby samotné (například v těch případech, kdy žalobce tvrdí porušení práva, jehož již pojmově vůbec nemůže být nositelem – shodně též uvedený rozsudek Vrchního soudu v Praze).
Nejvyšší správní soud tedy uzavírá, že postup podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s., tedy odmítnutí návrhu usnesením, jestliže návrh byl podán osobou k tomu zjevně neoprávněnou, lze vyhradit pouze případům nedostatku procesní legitimace a jen zcela zjevným nedostatkům legitimace hmotné, zjistitelným bez pochyb okamžitě, zpravidla již ze žaloby samé. Pokud tomu tak není, musí soud návrh „propustit do řízení ve věci“, kdy teprve, vyjde-li nedostatek aktivní legitimace najevo, bude s ohledem na tuto skutečnost rozhodnuto ve věci rozsudkem. Neučiní-li tak, je jeho postup v rozporu s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a znamená jinou vadu řízení, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé (§ 109 odst. 3 věta za středníkem s. ř. s.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.