Vydání 8/2013

Číslo: 8/2013 · Ročník: XI

2852/2013

Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby

Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby
k § 73 soudního řádu správního ve znění zákona č. 303/2011 Sb.
k § 100 správního řádu (č. 500/2004 Sb.)
I. Skutečnost, že výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro žalobce znamenaly újmu, musí žalobce tvrdit a osvědčit v návrhu na přiznání odkladného účinku žaloby (§ 73 s. ř. s.). Rozpor přiznání odkladného účinku s veřejným zájmem, popř. i újmu, jež by měla vzniknout jiným osobám, má tvrdit a osvědčovat žalovaný.
II. Soud nemůže svým rozhodnutím o návrhu na přiznání odkladného účinku přesáhnout rámec řízení, který je vymezen tím, čeho může žalobce při maximálním úspěchu ve věci dosáhnout. Proto nemůže ani přiznat odkladný účinek žaloby ve vztahu k rozhodnutím vydaným v předchozím řízení, jehož obnova nebyla napadeným rozhodnutím vydaným v řízení o povolení obnovy připuštěna (§ 73 s. ř. s. a § 100 správního řádu z roku 2004).
(Podle usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 6. 2. 2013, čj. 45 A 4/2013-29)
Věc:
1) Fedir K. a 2) Tetyana K. proti Ministerstvu pro místní rozvoj o přiznání odkladného účinku.
Městský úřad v Berouně rozhodnutím ze dne 4. 4. 2011 žalobcům nařídil odstranění stavby bazénu a sauny na jejich pozemku v obci Vysoký Újezd (dále jen "rozhodnutí o odstranění stavby").
Žalobci podali proti rozhodnutí městského úřadu odvolání, které Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutím ze dne 11. 7. 2011 zamítl. Žalobci následně podali žádost o obnovu daného řízení, kterou krajský úřad rovněž zamítl rozhodnutím ze dne 20. 8. 2012 (dále jen "rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení").
Proti rozhodnutí krajského úřadu o zamítnutí obnovy řízení podali žalobci odvolání, které žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 21. 11. 2012.
Žalobci podali proti rozhodnutí žalovaného žalobu, jež doprovodili návrhem na přiznání odkladného účinku, který však nijak blíže neodůvodnili, resp. odkázali na text žaloby, který zmiňuje pouze újmu žalobců plynoucí z rozhodnutí o odstranění stavby.
Žalovaný uvedl, že žalobci nespecifikovali důvody, pro něž by měl být jejich žalobě přiznán odkladný účinek. Podle jeho názoru nejsou splněny zákonné podmínky pro jeho přiznání.
Krajský soud v Praze návrh na přiznání odkladného účinku zamítl.
Z odůvodnění:
Podle novelizovaného § 73 odst. 2 s. ř. s. ve znění od 1. 1. 2012 "[s]
oud na návrh žalobce po vyjádření žalovaného usnesením přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nepoměrně větší újmu, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám, a jestliže to nebude v rozporu s důležitým veřejným zájmem
".
Zákon tedy v citovaném ustanovení stanoví celkem tři předpoklady:
1. Výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro žalobce znamenaly újmu.
2. Tato újma je pro žalobce nepoměrně větší, než jaká přiznáním odkladného účinku může vzniknout jiným osobám.
3. Přiznání odkladného účinku není v rozporu s důležitým veřejným zájmem.
Při rozhodování o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě soud nepřezkoumává v mezích žalobních bodů žalobou napadené výroky rozhodnutí, jak to musí činit při rozhodování ve věci samé (§ 75 odst. 2 s. ř. s.), ale zjišťuje jen existenci uvedených zákonných předpokladů. Rozhodnutí o přiznání odkladného účinku je podle své povahy dočasným rozhodnutím, neboť platí do doby pravomocného skončení řízení ve věci samé, a nelze proto proti němu podat kasační stížnost [§ 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s.].
Tvrdit a osvědčit první z předpokladů pro přiznání odkladného účinku žalobě, tj. že výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí by pro žalobce znamenaly újmu, je povinen žalobce, který se přiznání odkladného účinku domáhá svým návrhem; nestačí tak v návrhu toliko poukázat na možnost vzniku újmy. Vznik újmy musí být v příčinné souvislosti s výkonem napadeného rozhodnutí či jiným právním následkem plynoucím z rozhodnutí. Zároveň musí jít o následek určité intenzity, aby jej bylo vůbec možno označit za újmu (zákon hovoří o újmě "
nepoměrně větší
", nikoli o pouhé "
újmě větší
"; to má svou logiku, protože v řízeních s jediným účastníkem, v nichž není vyhověno žádosti účastníka, případně je mu zrušeno či omezeno nějaké oprávnění nebo uloženo opatření či správní trest, na účastníka pochopitelně budou doléhat právní následky negativního rozhodnutí - ať by byly sebemírnější - tíživěji než na veškeré další osoby, kterých se rozhodnutí vůbec netýká).
Dotčený veřejný zájem v případě rozhodování o přiznání odkladného účinku žalobě, je povinen tvrdit a osvědčovat žalovaný. Újmu, jež by měla vzniknout jiným osobám, by měl žalovaný též zmínit, je-li mu z průběhu správního řízení známa. V obou případech však není žalovaný zatížen břemenem tvrzení a břemenem osvědčovacím, neboť soud je oprávněn doklady k osvědčení hrozícího dotčení veřejného zájmu, popř. i práv třetích osob, obstarat i z moci úřední. Neuvede-li žalovaný tyto okolnosti, popř. je neosvědčí, nevede to automaticky k vyhovění návrhu na přiznání odkladného účinku. Pasivita žalovaného však zvyšuje pravděpodobnost, že soud existenci těchto okolností, jež brání přiznání odkladného účinku žalobě, nebude schopen zjistit a návrhu vyhoví. Ať již však soud odkladný účinek přizná nebo ne, může být v důsledku posunu ve skutkových zjištěních soudu rozhodnutí o přiznání odkladného účinku zrušeno (§ 73 odst. 4 s. ř. s.), popř. na základě opakovaného návrhu odkladný účinek přiznán.
Pro tuto věc je dále významné, účinky jakých rozhodnutí mohou být rozhodnutím o návrhu na přiznání odkladného účinku pozastaveny. Ustanovení § 73 odst. 3 s. ř. s. výslovně hovoří pouze o napadeném rozhodnutí. Napadeným rozhodnutím je rozhodnutí, jehož zrušení se žalobci domáhají, přičemž nelze odhlédnout od skutečnosti, že z hlediska soudního přezkumu tvoří rozhodnutí správních orgánů I. a II. stupně jeden celek, tj. je-li napadeno rozhodnutí, jímž bylo rozhodnuto o odvolání, je přezkumu soudu automaticky podrobeno (srov. § 78 odst. 3 s. ř. s.) i rozhodnutí, proti němuž odvolání směřovalo. Proto (praktické to bude zejména tam, kde opravný prostředek ve správním řízení nebyl spojen s odkladným účinkem) soud nepochybně může odložit vykonatelnost jak rozhodnutí vydaného ve II. stupni, tak i rozhodnutí v I. stupni správního řízení. Soud však nemůže svým rozhodnutím přesáhnout rámec řízení, který je vymezen tím, čeho může žalobce při maximálním úspěchu ve věci dosáhnout.
Žalobci v této věci napadají rozhodnutí, jímž bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, jímž byl zamítnut návrh na obnovu řízení (srov. § 100 správního řádu). Při maximálním úspěchu žalobců by mohlo dojít nanejvýše k tomu, že budou zrušena rozhodnutí orgánů v obou stupních správního řízení a ty by se znovu musely zabývat podanou žádostí o povolení obnovy řízení. Ani při tomto úspěchu by však žádným způsobem nebyla ovlivněna vykonatelnost již dávno pravomocného rozhodnutí o odstranění stavby. Předmětem řízení před správními orgány v I. a II. stupni totiž nebyla otázka vlastního odstranění stavby, nýbrž otázka, zda nové skutečnosti uváděné žalobci jsou způsobilé potenciálně vést ke změně původního rozhodnutí ve věci neoprávněné stavby. Tedy pouze posouzení podmínek pro znovuotevření již ukončeného řízení, jež s řízením nyní soudem přezkoumávaným jeden celek netvoří. Z takto vymezeného rámce řízení soud vybočit nemůže, a nemůže tak přiznat odkladný účinek i ve vztahu k rozhodnutím vydaným v řízení, jehož obnovy se žalobci domáhají.
V tomto případě žalobci ve svém návrhu žádnou konkrétní újmu neuvedli, resp. zmiňovali pouze újmu hrozící jim z rozhodnutí o odstranění stavby, ne však již újmu plynoucí z napadeného rozhodnutí. Napadeným rozhodnutím žalovaného bylo rozhodováno o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení. Přiznáním odkladného účinku žalobě by došlo k odložení právní moci rozhodnutí o zamítnutí obnovy řízení. Tím by však žalobci ničeho nezískali, neboť eventuální odkladný účinek ve vztahu k řízení o odstranění stavby, jehož obnovy se domáhali, takovým rozhodnutím soudu založen být nemůže. V dané situaci je zjevné, že žalobcům samotné řízení o obnově újmu nezpůsobilo, resp. bez konkrétních tvrzení není soudu známo, jaká újma by to mohla být. Není-li zde žádné újmy, resp. není-li tvrzená újma způsobena účinky napadeného rozhodnutí (včetně rozhodnutí vydaného v I. stupni), musí být návrh na přiznání odkladného účinku zamítnut.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.