Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: V

1068/2007

Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti

Ej 221/2006
Řízení před soudem: odkladný účinek kasační stížnosti
k § 73 odst. 2 a § 107 soudního řádu správního
k § 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákonů č. 210/1990 Sb. a č. 548/1991 Sb.
Posudek zdravotnického zařízení o způsobilosti k práci (§ 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu), vydaný v rámci výkonu péče o zdraví, jenž na základě posouzení zdravotního stavu vysloví, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, neznamená svými účinky nenahraditelnou újmu, kterou vyžaduje § 73 odst. 2 s. ř. s. (ve spojení s § 107 s. ř. s.) jako jednu z podmínek pro možnost soudu přiznat kasační stížnosti odkladný účinek.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2006, čj. 6 Ads 76/2006-90)
Věc:
Jiří S. proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje o uznání zdravotní způsobilosti pro výkon povolání, o kasační stížnosti žalobce.
Dne 10. 3. 2004 vydal závodní lékař posudek, podle kterého byl žalobce dlouhodobě zdravotně nezpůsobilý práce směnového předáka a zámečníka v dole. Odvolání proti tomuto posudku žalovaný dne 24. 5. 2004 zamítl.
Krajský soud žalobu proti odvolání rovněž zamítl.
Žalobce (stěžovatel) podal kasační stížnost, pro niž taktéž navrhl přiznání odkladného účinku, a to z důvodu možnosti vzniku nenahraditelné újmy způsobené rozhodnutím. Nenahraditelnou újmu spatřoval v podobě výpovědi z pracovního poměru a ztráty zaměstnání, které by již nemusel získat ani v případě vyhovění kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.
Z odůvodnění
(...) Nejvyšší správní soud proto jako stěžejní podmínku, jejíž naplnění by vedlo ke zkoumání podmínek zbývajících, musel posoudit, zda z posudku lékaře Karvinské hornické nemocnice potvrzeného žalovaným plynou takové právní následky, jež znamenají pro stěžovatele nenahraditelnou újmu. Přitom nutno zdůraznit, že pravidlem, které soudní řád správní jednoznačně stanoví, je, že kasační stížnost jako opravný prostředek proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu nemá odkladný účinek. Přiznání odkladného účinku tedy zákon chápe jako opatření zcela mimořádné, a to pro situace, jež zákonodárce vyjádřil slovy o vzniku nenahraditelné újmy (nejedná se přitom pouze o hypotetickou možnost vzniku újmy, nýbrž o následek, jenž nastává s nejvyšší mírou pravděpodobnosti), neboť soudní řád správní stanoví, že jde o situaci, kdy
„právní následky... znamenají... nenahraditelnou újmu“
. Tento následek pak nutno vztahovat k předmětu řízení správního.
V dané věci lékař příslušný k posuzování způsobilosti k práci vydal posudek, v němž shledal, že stěžovatel pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci. Tento posudek byl vydán podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, jenž v § 21 stanoví, že nedílnou součástí léčebně preventivní péče je lékařská posudková činnost, jejímž předním úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Podle § 77 citovaného zákona vydávají zdravotnická zařízení prostřednictvím lékařů při výkonu zdravotní péče na základě posouzení zdravotního stavu pacienta lékařské posudky. Posudek může být přezkoumán postupem, který dále stanoví § 77 a § 77a citovaného zákona. Nenahraditelná újma, která by jako právní následek lékařského posudku vydaného v rámci výkonu zdravotní péče mohla nastat, se může dotýkat pouze a jedině újmy na zdraví stěžovatele (neboť lékař posuzoval jeho způsobilost k dosavadní práci na základě jeho zdravotního stavu). Pokud byl vydán posudek, podle něhož není stěžovatel způsobilý vykonávat dosavadní práci, pak v rámci výkonu zdravotní péče lékař naopak vyslovil závěr, jenž směřuje k ochraně stěžovatelova zdraví, a v žádném případě nemůže závěr posudku způsobit újmu na péči o jeho zdraví – což bylo předmětem posuzování. Tento posudek o způsobilosti k práci, jenž vyslovuje stěžovatelovu nezpůsobilost k dosavadní práci ze zdravotních důvodů, tedy sám o sobě nemá právní následky, jež by ve sféře výkonu zdravotní péče znamenaly vznik nenahraditelné újmy – ta by naopak mohla nastat v důsledku výkonu zaměstnání nepřiměřeného zdravotnímu stavu. V souvislosti s vydáním takového posudku mohou následovat pracovněprávní úkony zaměstnavatele (primárně převedení na jinou práci); to však neznamená, že právní následky posudku znamenají pro stěžovatele nenahraditelnou újmu – ostatně v tomto řízení se nijak nevyjevuje, zda zaměstnavatel bude mít pro stěžovatele vhodné místo, anebo zda přikročí za zákoníkem práce vymezených podmínek k výpovědi. Ochrana soukromých práv, tedy práv vyplývajících z pracovněprávního vztahu, pak přísluší soudům v občanském soudním řízení.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.