Vydání 5/2008

Číslo: 5/2008 · Ročník: VI

1541/2008

Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Ej 86/2005
Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem
k § 85 soudního řádu správního
Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem, spočívajícím v nevyhovění žádosti o ověření neplatnosti platebního výměru, není podle § 85 s. ř. s. přípustná, neboť žalobce má ve správním řízení a v následném soudním přezkumu daňových rozhodnutí k dispozici jiné právní prostředky, jimiž se může domáhat ochrany před tvrzeným nezákonným zásahem.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 1. 2005, čj. 1 Afs 16/2004-90)
Věc:
Akciová společnost ADAMOV-SYSTEMS proti Finančnímu úřadu v Blansku o ochranu před nezákonným zásahem, o kasační stížnosti žalobce.
Platebním výměrem ze dne 25. 2. 1999 vyměřil žalovaný žalobci daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za rok 1995 ve výši 698 545 Kč. K odvolání žalobce změnilo Finanční ředitelství v Brně rozhodnutím ze dne 14. 2. 2000 rozhodnutí žalovaného tak, že předepsanou částku zvýšilo na 1 091 985 Kč. Žalobu proti rozhodnutí odvolacího orgánu, v níž žalobce namítal, že nebyl povinen v roce 1995 daň platit, zamítl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 14. 8. 2002. Ústavní soud pak usnesením ze dne 24. 3. 2003 odmítl ústavní stížnost napadající tento rozsudek jako zjevně neopodstatněnou.
Žádostí ze dne 17. 6. 2003 požádal žalobce žalovaného o ověření neplatnosti platebního výměru ze dne 25. 2. 1999 podle § 32 odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (dále jen "daňový řád", "d. ř."). Platební výměr podle něj postrádá základní náležitosti, které spočívají v neuvedení data jeho podpisu a v absenci výroku s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno.
Žalovaný přípisem ze dne 16. 7. 2003 podrobně reagoval na žalobcovy výhrady; neshledal je opodstatněnými a uzavřel, že zde není důvod pro ověření neplatnosti rozhodnutí.
Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně dne 18. 8. 2003 se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalovaného, který podle něho spočíval v tom, že žalovaný, ač jej k tomu žalobce vyzval žádostí ze dne 17. 6. 2003, nezahájil řízení o splnění podmínek osvědčení neplatnosti platebního výměru. Na tom, že postup žalovaného je nezákonným zásahem, nemění nic skutečnost, že platební výměr přezkoumalo Finanční ředitelství v Brně, Krajský soud v Brně i Ústavní soud: tyto orgány se otázkou platnosti platebního výměru nezabývaly a ani zabývat nemohly, neboť žalobce nemohl v řízeních před nimi vznést námitky týkající se neplatnosti platebního výměru. Žalobce požadoval, aby krajský soud zakázal žalovanému pokračovat v porušování jeho práv a přikázal mu zahájit řízení o splnění podmínek ověření neplatnosti rozhodnutí.
Krajský soud v Brně žalobu odmítl usnesením ze dne 1. 3. 2004. Žalovaný podle něj reagoval na žalobcovu žádost zákonem předepsaným způsobem a ve skutečnosti, že žádosti nevyhověl, nelze spatřovat nezákonný zásah. Pouze v případě, kdy správce daně ověří splnění podmínek neplatnosti dříve vydaného rozhodnutí, o tom vydává rozhodnutí; pokud naopak naplnění podmínek neshledá, postačí, jestliže o tom žadatele vyrozumí. Krajský soud poukázal na ustanovení § 85 s. ř. s., podle něhož je žaloba nepřípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky; změny či zrušení předmětného platebního výměru bylo možno dosáhnout podáním odvolání a poté podáním žaloby ve správním soudnictví a těchto zákonem připuštěných prostředků i žalobce využil. Smyslem právní úpravy obsažené v § 82 a násl. s. ř. s. není obnovit pravomocně skončené řízení či zvrátit rozhodnutí, v němž bylo závazně rozhodnuto o právech a povinnostech daňového subjektu a jehož zákonnost stvrdil jak odvolací správní orgán, tak i soud v přezkumném řízení. Konečně i Ústavní soud shledal postup orgánů rozhodujících ve věci ústavně souladným. Tento závěr tedy plně koresponduje s ústavně konformním výkladem ustanovení § 32 odst. 7 daňového řádu; v tomto směru odkázal krajský soud na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 6. 11. 2002, sp. zn. IV. ÚS 471/02.
V kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu argumentuje žalobce (stěžovatel) rozhodnutím Ústavního soudu ze dne 15. 12. 1999, sp. zn. II. ÚS 31/99 (Sb. ÚS, nález č. 181, sv. 16, str. 315). Namítá, že nápravy platebního výměru nebo jiné ochrany před jeho účinky se nemohl domáhat jinými právními prostředky (odvoláním, žalobou ve správním soudnictví), protože opravnými prostředky lze napadat pouze věcnou nesprávnost v daňovém rozhodnutí, nikoliv jeho neplatnost, resp. právní neexistenci. Vyčerpání všech opravných prostředků, které stěžovateli zákon k ochraně jeho práva poskytuje k tomu, aby dosáhl změny či zrušení platebního výměru, proto nezakládá nepřípustnost žaloby ve smyslu § 85 s. ř. s.: vůči neplatnému rozhodnutí totiž nelze opravné prostředky uplatnit.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Úvodem je třeba poukázat na to, že počínaje účinností soudního řádu správního (1. 1. 2003) náleží do pravomoci soudů ve správním soudnictví poskytovat ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.
Do té doby bylo možno se u soudů ve správním soudnictví domáhat pouze přezkoumání rozhodnutí správních orgánů buď cestou žaloby proti pravomocným rozhodnutím správních orgánů, anebo opravnými prostředky proti rozhodnutím nepravomocným, a to podle části páté občanského soudního řádu, ve znění tehdy účinném. Soudy přezkoumávaly napadená rozhodnutí v rozsahu a z důvodů v žalobě uvedených; k těžkým procesním vadám však (dle konstantní judikatury) přihlížely z úřední povinnosti a pro nepřezkoumatelnost napadená rozhodnutí rušily i tehdy, pokud taková vada nebyla v žalobě (opravném prostředku) namítána. Rozsáhlá
judikatura
soudů též dokládá (např. Soudní
judikatura
ve věcech správních č. 214 a 364/1998, č. 410 a 477/1999, č. 738/2001), že z úřední povinnosti soudy přihlížely i k nicotnosti přezkoumávaných rozhodnutí; dospěly-li k závěru, že přezkoumávané rozhodnutí je paaktem, napadené rozhodnutí i bez žalobních námitek rušily (z hlediska právní teorie je možno mít k "rušení paaktu" výhrady, procesní předpis však jiný procesní nástroj soudům nedával).
Ochranu před zásahy správních orgánů, jež neměly charakter rozhodnutí, správní soudy neposkytovaly a fyzická nebo právnická osoba se mohla ochrany dovolat pouze u Ústavního soudu cestou ústavní stížnosti, pokud takovým zásahem byla porušena její základní práva nebo svobody zaručené ústavním zákonem [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb.]. Cestou ústavní stížnosti bylo (a je možno i nyní) z týchž důvodů zpochybnit i pravomocná rozhodnutí v řízení, v nichž byl stěžovatel účastníkem. Ústavní stížnost byla nepřípustná, jestliže stěžovatel nevyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (s výjimkou obnovy řízení).
Soudní řád správní umožňuje domáhat se ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu a v rozsahu této nové působnosti správních soudů omezil působnost Ústavního soudu (případnou neústavnost závěrů správních soudů lze zpochybnit ústavní stížností, napadající nikoliv již zásah samotný, nýbrž rozhodnutí o kasační stížnosti směřující proti rozhodnutí krajského soudu o žalobě, jíž se stěžovatel ochrany před zásahem dovolával).
Pro úplnost je třeba ještě dodat, že podle soudního řádu správního soudy přezkoumávají též žaloby proti rozhodnutím správních orgánů postupem podle části třetí hlavy druhé dílu prvního; v případě, kdy soud zjistí, že napadené rozhodnutí trpí takovými vadami, které vyvolávají jeho nicotnost, je jeho povinností i bez návrhu tuto nicotnost rozhodnutím deklarovat (§ 76 odst. 2 s. ř. s.).
Žalobní legitimace k podání žaloby podle části třetí hlavy druhé dílu třetího soudního řádu správního svědčí tomu, kdo tvrdí, že byl na svých právech přímo zkrácen nezákonným zásahem správního orgánu (který není rozhodnutím), takový zásah byl přímo proti němu zaměřen, popř. v jeho důsledku bylo proti němu přímo zasaženo, a za předpokladu, že zásah nebo jeho důsledky trvají anebo hrozí jeho opakování (§ 82 s. ř. s.). Žaloba však není přípustná, lze-li se ochrany nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky, a nebyla by přípustná ani tehdy, pokud by se žalobce domáhal pouze určení nezákonnosti zásahu (§ 85 s. ř. s.).
Soudní řád správní konkrétně nestanoví, jaké právní prostředky ochrany nebo nápravy vylučují možnost domáhat se ochrany podle § 82 a násl. s. ř. s., a jinak tomu ani pro různorodost možných zásahů být nemůže. Je však nepochybné, že jsou-li i jiné právní prostředky, jimiž lze bránit dalšímu trvání či možnému opakování zásahu nebo napravit stav zásahem působený (za předpokladu, že jde o zásah nezákonný), zákon nedává na výběr, jakými právními prostředky proti zásahu brojit; žaloba podle § 82 a násl. s. ř. s. je takovým právním prostředkem pouze tehdy, pokud právní řád jiné právní prostředky neposkytuje. Zákon tak jednoznačně upřednostňuje jiné formy ochrany před protiprávním konáním správních orgánů a tato soudní ochrana se uplatní jen tam, kde jiná ochrana není.
Pro úsudek o existenci či neexistenci takových právních prostředků z hlediska přípustnosti žaloby podle § 82 a násl. s. ř. s. je rozhodné, zda právní řád ochranu jinými právními prostředky objektivně připouští, nikoliv zda mohou být užity v konkrétním případě v době podání žaloby podle § 82 a násl. s. ř. s. Taková žaloba proto nebude přípustná nejen tehdy, kdy žalobce má v době podání žaloby jiné právní prostředky ochrany k dispozici, ale ani tehdy, pokud se žalobce mohl bránit nezákonnému zásahu v jiném řízení opravnými prostředky správního řízení nebo žalobou u soudu a této možnosti v zákonem stanovené lhůtě nevyužil. Taková žaloba však nebude přípustná ani tehdy, pokud právní prostředky vyčerpal a není spokojen s výsledkem takového řízení.
V předmětné věci stěžovatel spojuje tvrzený nezákonný zásah s tím, že žalovaný nezahájil řízení podle § 32 odst. 7 daňového řádu o splnění podmínek osvědčení neplatnosti platebního výměru ze dne 25. 2. 1999, ačkoliv jej k tomu žalobce svou žádostí ze dne 17. 6. 2003 vyzval z toho důvodu, že platební výměr nesplňuje základní náležitosti rozhodnutí stanovené v § 32 odst. 2 písm. b) a d) d. ř.
Při interpretaci ustanovení § 32 odst. 7 d. ř. je nutno vycházet z právního názoru Ústavního soudu, obsaženého v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 8/98, č. 300/1998 Sb. (poznámka soudu: tímto nálezem Ústavní soud zamítl návrh na zrušení cit. ustanovení), v němž Ústavní soud především uvedl, že smyslem § 32 odst. 7 daňového řádu je umožnit vydání osvědčení o neplatnosti takových rozhodnutí, která postrádají některou ze zákonem stanovených podstatných (základních) náležitostí, takže je nelze za rozhodnutí vůbec považovat. Na takové rozhodnutí se proto právem hledí, jako by bylo neplatné od samého počátku, a osvědčení o jeho neplatnosti tedy nemá
konstitutivní
, nýbrž toliko
deklaratorní
účinky. Osvědčením neplatnosti rozhodnutí se proto neodstraňují jeho nedostatky, nýbrž se pouze prohlašuje jeho neplatnost, a vytváří se tím podmínky pro vydání rozhodnutí nového.
Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací činnosti vychází z konstantní judikatury obecných soudů, podle níž nulitní právní akt (nicotný,
non negotium
) ve skutečnosti neexistuje, neboť tu není nic, co by bylo způsobilé s účinky právní moci dotknout právní sféru fyzické nebo právnické osoby (viz např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 3. 1997, sp. zn. 7 A 155/94,
in:
Soudní
judikatura
ve věcech správních, č. 2/1998, str. 56 a násl.; rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 3. 1995, sp. zn. 6 A 28/94,
in:
M. Mazanec:
Soudní
judikatura
ve věcech správních
. Linde, 1999, str. 351 a násl.). Toto stanovisko judikatury odpovídá rovněž stanovisku doktríny správního práva (viz např. D. Hendrych a kol.:
Správní právo. Obecná část
. 4. vyd., C. H. Beck, 2001, str. 94 a násl.; P. Průcha:
Správní právo. Obecná část
. Brno 2003, str. 188 a násl.; z cizojazyčných např. H. Mauer:
Allgemeines Verwaltungsrecht
. 10. vyd., C. H. Beck, 1995, str. 247 a násl.).
I když daňový řád konstruuje samostatný procesní postup, v němž se ověřuje splnění podmínek neplatnosti rozhodnutí, umožňující správci daně vydání osvědčení o neplatnosti rozhodnutí, cestou nápravy se může stát i odvolání podané proti takovému rozhodnutí. Odvolací řízení sice slouží k přezkoumání věcné správnosti daňového rozhodnutí, přesto nemůže odvolací orgán ponechat bez povšimnutí námitku spočívající ve zpochybnění samotné platnosti napadeného rozhodnutí. Nelze-li totiž neplatné rozhodnutí vůbec za rozhodnutí považovat, není takové rozhodnutí způsobilé věcného přezkumu v odvolacím řízení, natož způsobilé změny provedené odvolacím orgánem. Je-li proto proti rozhodnutí správce daně podáno odvolání, musí odvolací orgán, a to i bez ohledu na odvolací námitky, nejprve uvážit, zda přezkoumávané rozhodnutí je rozhodnutím platným, a teprve poté může přistoupit k jeho věcnému přezkoumání. Pokud naopak bude mít za to, že rozhodnutí je rozhodnutím neplatným, bude na něm, aby měl správce daně k postupu podle § 32 odst. 7 d. ř. Tím spíše by tak měl odvolací orgán učinit, pokud by neplatnost daňového rozhodnutí v podaném odvolání namítal sám odvolatel. I když daňový řád v tomto směru výslovně postup odvolacího orgánu neupravuje, jiný postup nepřichází do úvahy, neboť odvolací orgán nemůže meritorně přezkoumávat neexistující rozhodnutí a ani odstraňovat jeho nedostatky; pokud by tak přesto učinil, bylo by nicotné i jeho rozhodnutí o odvolání. V předmětné věci proto, i když žalobce nenamítal v odvolání neplatnost platebního výměru, je třeba z rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně, jímž byl napadený platební výměr změněn, dovodit, že odvolací orgán posoudil tento platební výměr jako platný a přezkumu schopný.
Možnost zpochybnit platnost platebního výměru zákon umožňoval stěžovateli uplatnit v žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství. Krajský soud v Brně stěžovatelovu žalobu meritorně přezkoumal (podle části páté hlavy druhé občanského soudního řádu, ve znění tehdy účinném) a rozsudkem ze dne 14. 8. 2002 žalobu zamítl. Žalobce v žalobě namítal mj. nezákonnost výše uvedeného rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně, jehož zrušení se domáhal: daň mu byla podle jeho přesvědčení stanovena v rozporu se zákonem, neboť nebyl povinen daň platit. Nicotnost rozhodnutí finančního ředitelství ani žalovaného v žalobě nenamítal. Jak již bylo shora uvedeno, otázku nicotnosti žalobou napadeného rozhodnutí soudy přezkoumávaly z úřední povinnosti, i když nebyla namítána, a z rozhodnutí krajského soudu tak lze dovodit, že i soud usoudil na platnost těchto rozhodnutí. Konečně se věcí zabýval i Ústavní soud, který stěžovatelovu ústavní stížnost odmítl; stěžovatelova ústavní práva podle něj nebyla porušena.
Ze shora uvedeného je zřejmé, že žalobce měl ve správním řízení a následném soudním přezkumu daňových rozhodnutí k dispozici právní prostředky, jimiž se mohl domáhat ochrany před tvrzeným nezákonným zásahem, neboť platnost platebního výměru žalovaného byla předpokladem způsobilosti jeho přezkumu v odvolacím daňovém řízení a zákonnosti rozhodnutí daňových orgánů obou stupňů v přezkumném řízení soudním. Žaloba, jíž se stěžovatel domáhal ochrany před tvrzeným nezákonným zásahem žalovaného, byla proto podle § 85 s. ř. s. nepřípustná a krajský soud nepochybil, jestliže tuto žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) odmítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.