Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: V

1230/2007

Řízení před soudem: ochrana před nezákonným zásahem

Ejk 263/2007
Pobyt cizinců: přiměřenost zásahu do soukromého a rodinného života cizince
k § 119 odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákonů č. 217/2002 Sb. a č. 222/2003 Sb. (v textu též „zákon o pobytu cizinců“)*)
Přiměřeným zásahem do soukromého a rodinného života cizince ve smyslu § 119 odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je rozhodnutí o správním vyhoštění cizince pouze tehdy, je-li takovým rozhodnutím dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi zájmem státu na ochraně veřejné bezpečnosti, veřejného pořádku či veřejného zdraví na straně jedné a zájmem cizince na ochraně soukromého a rodinného života na straně druhé. Vždy je tedy třeba zvažovat závažnost spáchaného deliktu či jiného rizika, které cizinec pro zákonem chráněný veřejný zájem představuje, ve vztahu k jeho osobním a rodinným vazbám na území České republiky.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 2. 2007, čj. 10 Ca 330/2006-89)
Prejudikatura:
srov. č. 1009/2007 Sb. NSS a nález Ústavního soudu č. 57/1999 Sb. ÚS (sp. zn. II. ÚS 178/98).
Věc:
Viktoriya P. (Ruská federace) proti Policii České republiky o správní vyhoštění.
Žalobkyně přicestovala do České republiky ve věku 12 let spolu se svým otcem, chodila zde do základní a střední školy. Od roku 2003 žije ve společné domácnosti se svým druhem (nyní manželem) Janem P. Na území Ruské federace nemá žalobkyně žádné vazby. Žije zde pouze její otec, s nímž žila v době jejich pobytu v České republice, jejich vztahy ovšem nejsou dobré. Na začátku roku 2003 otec odcestoval do Ruska s příslibem, že se vrátí do ČR, což ovšem neučinil, a zanechal zde žalobkyni bez prostředků a jakékoli pomoci. Na území České republiky pobývala na základě víza, jehož platnost skončila dne 7. 2. 2004. Od 8. 2. 2004 pak pobývala v České republice neoprávněně, a to až do 11. 7. 2004, kdy projevila úmysl požádat na území České republiky o azyl. Dne 11. 7. 2004 jí bylo uděleno vstupní vízum opravňující ji k pobytu na území České republiky od 11. 7. 2004 do 20. 7. 2004.
Dne 19. 7. 2004 bylo s žalobkyní zahájeno správní řízení ve věci udělení správního vyhoštění z území České republiky, přičemž ještě téhož dne obdržela rozhodnutí o vyhoštění na dva roky z důvodu neoprávněného pobytu na území České republiky v době od 8. 2. 2004 do 11. 7. 2004. Rozhodnutí vydala Policie České republiky, Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ostrava, odbor pátrání a kontroly pobytu Frýdek-Místek, na základě § 119 odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o pobytu cizinců.
Žalobkyně podala vůči tomuto rozhodnutí o vyhoštění odvolání, které žalovaná dne 15. 9. 2004 zamítla a potvrdila rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Rozhodnutí žalované napadla žalobkyně žalobou, ve které mimo jiné namítala, že napadené rozhodnutí je v rozporu s § 119 odst. 5 zákona o pobytu cizinců a s článkem 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), neboť vyhoštění je nepřiměřeným zásahem do jejího soukromého a rodinného života. Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva vyplývá, že požadavek respektování soukromého a rodinného života musí v některých případech převážit nad požadavkem ochrany veřejného pořádku. Právo na ochranu soukromého a rodinného života náleží i faktickému svazku muže a ženy před uzavřením manželství. Správní orgán I. stupně ani žalovaná se nezabývaly vyjádřením žalobkyně týkajícím se jejího vztahu s Janem P. Vycházely tedy z nedostatečně zjištěného skutkového stavu věci.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. 7. 2005 žalobu odmítl s konstatováním, že podle § 171 písm. c) zákona o pobytu cizinců jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud se před zahájením řízení o tomto vyhoštění zdržoval cizinec na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště neoprávněně. Jelikož se žalobkyně v době od 8. 2. 2004 do 11. 7. 2004, tedy před zahájením správního řízení o vyhoštění, skutečně zdržovala na území České republiky neoprávněně, městský soud dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí žalované je z přezkoumání soudu vyloučeno.
Proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze brojila žalobkyně kasační stížností. Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 29. 9. 2006, čj. 4 Azs 419/2005-65 (č. 1009/2007 Sb. NSS), přitom dospěl k závěru, že samotná výluka ze soudního přezkoumání dle § 171 písm. c) zákona o pobytu cizinců je v souladu s ústavním pořádkem i s Úmluvou, neboť právo cizince pobývat na území určitého státu není (ani podle judikatury Evropského soudu pro lidská práva) základním lidským právem. Je nicméně nutné dbát zásady, že v případě pochybností je třeba jakékoli výluky ze soudního přezkumu interpretovat restriktivně, tedy ve prospěch soudního přezkumu. V daném případě to rovněž s ohledem na článek 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě znamená, že podmínka výluky ze soudního přezkumu dle § 171 písm. c) zákona o pobytu cizinců bude splněna jen tehdy, pokud cizinec bezprostředně před zahájením řízení o vyhoštění, tj. v den zahájení správního řízení, bude na území ČR pobývat neoprávněně. V případě žalobkyně tomu tak nebylo, neboť v době zahájení řízení o vyhoštění dne 19. 7. 2004 pobývala na území ČR oprávněně na základě vstupního víza uděleného za účelem podání žádosti o azyl s platností od 11. 7. 2004 do 20. 7. 2004.
Městský soud v Praze rozhodnutí žalované i správního orgánu I. stupně zrušil a věc vrátil žalované k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Ustanovení § 119 odst. 5 zákona o pobytu cizinců (nyní § 119a odst. 2 zákona o pobytu cizinců) je promítnutím mezinárodních závazků, které pro Českou republiku vyplývají z článku 8 Úmluvy. Podle čl. 8 odst. 1 Úmluvy má každý právo na respektování svého soukromého a rodinného života. Do tohoto práva může státní orgán zasahovat jen v souladu s čl. 8 odst. 2 Úmluvy, tedy jen na základě zákona a jen tehdy, je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu legitimních zájmů, které jsou v tomto ustanovení taxativně vymezeny. Na straně jedné není pochyb o tom, že zabránění neoprávněnému pobytu cizinců na území ČR je legitimním cílem, který lze podřadit pod ochranu veřejné bezpečnosti dle čl. 8 odst. 2 Úmluvy, na straně druhé je podle ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva i Ústavního soudu ČR třeba v každém konkrétním případě zvažovat, zda intenzita zásahu do soukromého a rodinného života je přiměřená právě významu veřejného zájmu, pro jehož ochranu má být k tomuto zásahu přistoupeno (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 1999, sp. zn. II. ÚS 178/98*)). Respektování principu proporcionality je nezbytnou podmínkou jakéhokoli přípustného omezení základních práv. Jak uvedl Evropský soud pro lidská práva např. ve věci
Dalia proti Francii
(rozsudek ESLP ze dne 19. 2. 1998**)), je třeba v každém případě uvážit, zda je respektována spravedlivá rovnováha mezi zájmy cizince na ochraně jeho soukromého a rodinného života na straně jedné a zájmy státu na ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti na straně druhé.
Případy, kterými se v této souvislosti doposud zabýval Evropský soud pro lidská práva i Ústavní soud, se převážně vyznačují užšími rodinnými vazbami cizince na území hostitelského státu, než měla v době vydání napadeného rozhodnutí žalobkyně, ovšem zároveň byl dán mnohem silnější veřejný zájem na vyhoštění či zákazu pobytu těchto osob, a to zvláště tehdy, jestliže se na území hostitelského státu dopustily závažné trestné činnosti. V daném případě vzal soud v úvahu, že žalobkyně pobývala v ČR nepřetržitě od svých 12 let, tedy od relativně raného věku, a je tedy třeba na ni v souladu s judikaturou Evropského osudu pro lidská práva aplikovat obdobná kritéria jako v případě tzv. druhé generace imigrantů, tedy v případě cizinců již narozených na území hostitelského státu (viz rozsudek ESLP ve věci
Keles proti Německu
ze dne 27. 10. 2005***)). V případě žalobkyně je tedy třeba uvážit zejména povahu a závažnost deliktu, jehož se dopustila, délku pobytu v ČR a její rodinnou situaci (viz rozsudek ESLP ve věci
Üner proti Nizozemsku
ze dne 5. 7. 2005****)).
V daném případě je nepochybné, že žalobkyně porušila povinnost vyplývající z § 103 písm. n) zákona o pobytu cizinců pobývat na území ČR pouze s platným cestovním dokladem opatřeným vízem. Soud však shledal poměrně malou závažnost tohoto deliktu, neboť žalobkyně pobývala na území ČR od roku 1996, tedy po dobu 8 let oprávněně na základě uděleného víza, přičemž porušení pobytového režimu bylo do značné míry důsledkem vnějších okolností. Žalobkyně žila v ČR jako nezletilá společně se svým otcem, na jehož podpoře byla závislá a od jehož aktivit na území ČR se odvozovalo i jí udělené vízum k pobytu na území ČR. Jestliže tedy její otec Českou republiku natrvalo opustil, a to patrně, jak uvádí napadené rozhodnutí, rovněž na základě výše uvedeného rozsudku Okresního soudu v Teplicích, jímž mu byl uložen trest vyhoštění z území ČR na dobu 10 let, přičemž žalobkyni zde zanechal, ztratila žalobkyně možnost prodloužení platnosti víza uděleného právě za účelem sloučení rodiny. Pokud zde nebyl jiný zákonný důvod k povolení pobytu na území ČR, měla žalobkyně samozřejmě povinnost z území ČR před vypršením platnosti víza vycestovat. Vzhledem k jejímu dlouhodobému pobytu na území ČR, jejím počínajícím rodinným vazbám i jejímu tvrzení, jež žalovaná nezpochybnila, že její vztahy s otcem nebyly po jeho odchodu z ČR dobré, soud shledává nízkou společenskou nebezpečnost v jednání žalobkyně, v té době navíc stále ve věku blízkém věku mladistvých, když se namísto návratu do neznámého prostředí v Rusku rozhodla zůstat v ČR, byť neoprávněně. Zároveň soud považuje za podstatné, že žalobkyně si byla vědoma nutnosti svůj pobyt v ČR řešit, a z tohoto důvodu se sama přihlásila v azylovém středisku a požádala o udělení azylu. Vzhledem k věku a dosaženému vzdělání žalobkyně nelze předpokládat, že by si žalobkyně musela být vědoma toho, že žádost o azyl není v jejím případě vhodnou cestou k legalizaci jejího pobytu na území ČR. Soud pokládá za podstatné, že tento krok učinila dobrovolně a v dobré víře, že se najde vhodné řešení jejího pobytu, přestože musela počítat s tím, že tím vyjde její dosavadní neoprávněný pobyt najevo. Soud má na základě uvedených okolností za to, že žalobkyně nepředstavuje vážné nebezpečí pro veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost v České republice.
Jestliže tedy soud vážil na straně jedné zájem státu na ochraně veřejného pořádku, který měla žalobkyně svým jednáním ohrožovat, a na straně druhé zásah do jejího soukromého a rodinného života, jenž by byl způsoben výkonem rozhodnutí o vyhoštění s dobou platnosti na 2 roky, dospěl k závěru, že v daném případě nebylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi těmito zájmy a že vyhoštění žalobkyně z území ČR, byť na omezenou dobu, není přiměřeným zásahem do jejího soukromého a rodinného života. V této souvislosti soud přihlédl zejména k tomu, že žalobkyně žila v ČR od raného věku po dobu 8 let svého života, navštěvovala zde základní a střední školu, osvojila si dobře český jazyk, začala si zde uspořádávat svůj život, neboť navázala vážný vztah s občanem ČR Janem P., přičemž vážnost tohoto vztahu správní orgán I. stupně ani žalovaná nezkoumaly ani nezpochybňovaly. Byť tedy žalobkyně byla v době vydání napadeného rozhodnutí svobodná a bezdětná, její vazby na české prostředí byly výrazně intenzivnější než na prostředí v Rusku, kde, jak žalobkyně uváděla, neměla přiměřené rodinné zázemí, přičemž lze přepokládat výrazné problémy s její integrací a pracovním uplatněním v ruském prostředí, neboť žalobkyně neprošla školami na území Ruské federace, a nezískala tedy ani odpovídající vzdělání v ruském jazyce. Za této situace nebylo rozhodnutí o vyhoštění žalobkyně z území ČR, byť s omezenou dobou platnosti na 2 roky, přiměřeným opatřením, neboť jeho výkon by přestavoval ve své podstatě dvouleté přerušení životní dráhy mladého člověka, aniž by bylo takové opatření nezbytně nutné z hlediska veřejného zájmu, pro jehož ochranu bylo vydáno. Adekvátní sankcí by v daném případě byl podle názoru zdejšího soudu případný postih žalobkyně za spáchaný přestupek ve smyslu § 157 odst. 1 písm. h) zákona o pobytu cizinců a dále postup dle § 118 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, tedy udělení výjezdního příkazu žalobkyni, na jehož základě by žalobkyně byla povinna z území ČR vycestovat, ale měla by možnost se po získání příslušného víza či jiného oprávnění k pobytu do ČR neprodleně vrátit.
*) Ustanovení bylo dále změněno zákonem č. 428/2005 Sb. a s účinností od 25. 6. 2006 bylo zákonem č. 161/2006 Sb. přesunuto do § 119a odst. 2 zákona o pobytu cizinců.
*) Nález byl publikován pod č. 14/1999 Sb. ÚS.
**) Rozsudek ve věci č. 26102/95, Sbírka rozsudků a rozhodnutí 1998-I.
***) Rozsudek ve věci č. 32231/02, k nalezení na http://cmiskp.echr.coe.int. Neoficiální český překlad viz Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 6/2005, str. 337.
****) Rozsudek ve věci č. 46410/99, k nalezení na http://cmiskp.echr.coe.int. V této věci později rozhodoval Velký senát ESLP rozsudkem ze dne 18. 10. 2006.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.