Vydání 7-8/2012

Číslo: 7-8/2012 · Ročník: X

2623/2012

Řízení před soudem: nezákonný zásah; pořizování zvukového záznamu v průběhu zasedání zastupitelstva obce

Řízení před soudem: nezákonný zásah; pořizování zvukového záznamu v průběhu zasedání zastupitelstva obce
k § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 246/2011 Sb.
Jednání zastupitelstva obce je podle § 93 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), veřejné, což se týká všeho, co se v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení v rámci zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby k soudu ve věcech občanskoprávních, neboť řešení takového sporu náleží výhradně do působnosti a pravomoci soudu.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, čj. 8 A 316/2011-47)
Věc:
M. K. proti Ministerstvu vnitra o ochranu před nezákonným zásahem.
Žalobce se podanou žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem Policie České republiky, k němuž došlo dne 27. 9. 2011 tím, že přivolaná policie zabránila žalobci pořizovat zvukový záznam ze zasedání Zastupitelstva obce Pletený Újezd. Žalobce navrhl, aby soud rozsudkem vyslovil, že se policii zakazuje, aby žalobci bránila pořizovat zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva.
Žalobce byl přesvědčen, že pořizovat pro své potřeby zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, jež je ze zákona veřejné (§ 93 odst. 2 obecního zřízení), je jeho právem. Žalobce poukázal dále na § 12 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů
osobní povahy
smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. K tomu žalobce argumentoval rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2005, sp. zn. 30 Cdo 64/2004, podle něhož „
§ 11 a § 12 občanského zákoníku poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto – jak z logiky věci plyne – zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti.
“ Projev učiněný v průběhu veřejného zasedání zastupitelstva obce tedy není projevem osobní povahy a pořízení zvukové nahrávky takového projevu není zásahem do osobnostních práv toho, kdo jej činí, a není tudíž protiprávním jednáním.
Žalovaný ve svém vyjádření k žalobě konstatoval, že svolení osob, jež nejsou úředními osobami, k pořízení zvukového záznamu projevu osobní povahy pro potřebu obce lze prolomit prostřednictvím tzv. zákonné licence podle § 12 odst. 2 občanského zákoníku, což se ale nevztahuje k projednávané věci. Pokud jde o pořizování zvukového záznamu účastníkem zasedání zastupitelstva obce, který je soukromou osobou, není možné, aby zastupitelstvo obce bránilo soukromé osobě účastnící se zasedání zastupitelstva obce v pořizování zvukového záznamu. Pořizování zvukových záznamů ze zasedání zastupitelstva obce může zastupitelstvo svým rozhodnutím omezit či vyloučit pouze v případě, kdy osoba pořizující zvukový záznam zjevně narušuje plynulý průběh zasedání zastupitelstva obce, a to v souvislosti s pořizováním zvukového záznamu.
Žalovaný ale konstatoval, že jiná je situace, pokud soukromá osoba účastnící se zasedání zastupitelstva obce vyjádří s odkazem na § 12 odst. 1 občanského zákoníku nesouhlas s tím, aby projevy, které učiní na zasedání zastupitelstva, byly předmětem zvukového záznamu z tohoto zasedání pořizovaného jinou soukromou osobou jako v posuzovaném případě.
Městský soud v Praze žalobě vyhověl a zakázal Policii České republiky, aby žalobci bránila pořizovat zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva.
Z odůvodnění:
(...) Soud se zabýval podstatou sporu, tedy tím, zda pořizování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva obce je anebo není skutečností, která by odůvodňovala zásah Policie České republiky proti žalobci.
Východiskem svých úvah učinil soud konstatování, že podle § 93 odst. 3 obecního zřízení je zasedání zastupitelstva obce veřejné. To znamená, že tohoto zasedání se jako divák a posluchač může zúčastnit kdokoliv, tedy jak občan obce, tak i osoba s obcí nijak nespojená. Pokud by taková osoba sledující zasedání zastupitelstva obce chtěla do jednání jakkoliv zasáhnout, může tak učinit jen na výzvu, resp. se souhlasem toho, kdo zasedání zastupitelstva řídí. Stane-li se tak, pak taková osoba – přesněji vyjádřeno „
její jednání
“ (například proslov) – se stává součástí onoho zasedání zastupitelstva a není žádný rozumný důvod, proč by takové jednání mělo mít co do „
veřejnosti
“ jinou povahu, než zasedání samotné. Pokud se tedy na zasedání Zastupitelstva obce Pletený Újezd stává, že v jeho průběhu se k projednávaným záležitostem vyjadřují i soukromé osoby (tedy osoby odlišné od členů zastupitelstva obce nebo od jiných volených zástupců obecní samosprávy či dalších úředních osob), pak se projevy těchto soukromých osob stávají součástí zasedání Zastupitelstva obce Pletený Újezd a ztrácejí tak
status
projevů osobní povahy, na něž by se vztahoval § 11 a § 12 občanského zákoníku. Je-li tedy dovoleno, aby i soukromá osoba pořizovala pro své účely záznam zasedání obecního zastupitelstva, jak výslovně připustil i žalovaný ve svém vyjádření k žalobě, pak není důvod bránit jí v tom, aby zaznamenávala nejen projevy členů zastupitelstva nebo dalších úředních osob, ale i projevy každé osoby, která do jednání zastupitelstva vstoupí.
Pro úplnost soud poukazuje na to, že obdobné úvahy vedl i žalovaný ve svém vyjádření k žalobě, avšak závěry, k nimž dospěl, jsou s těmito úvahami v rozporu.
Žalovaný výslovně konstatoval, že „[ú]
čast na zasedání zastupitelstva obce soukromou osobou má určitý veřejný přesah, což nepochybně vyplývá již z příslušného ustanovení obecního zřízení, které zakotvuje veřejnost zasedání zastupitelstva obce. Je zřejmé, že každý účastník zasedání zastupitelstva obce vstupuje na půdu obce dobrovolně, přičemž si je vědom veřejného charakteru zasedání zastupitelstva obce. Pokud se pak účastník zasedání zastupitelstva obce domnívá, že pořizováním předmětného zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva obce soukromou osobou bylo významným způsobem zasaženo do jeho osobnostních práv, může se následně domáhat ochrany soudní cestou v civilním řízení, a to vůči soukromé osobě, která pořizuje zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce nemá v takovém případě zákonné možnosti, kterými by mohlo soukromé osobě zamezit či bránit v pořizování zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva obce.
Z citovaného vyjádření je tedy zřejmé, že sám žalovaný zastává názor, že zasedání zastupitelstva obce je veřejné, a že v důsledku toho se veřejnou stává i účast soukromé osoby na tomto zasedání, a že ochrany svých dotčených osobnostních práv se taková osoba může domáhat jen soudní cestou, přičemž zastupitelstvo obce nemá pravomoc bránit soukromé osobě v pořizování zvukového záznamu. V rozporu s tím však žalovaný vzápětí aproboval skutečnost, že Policie České republiky zasáhla proti žalobci z důvodu protiprávního jednání, které mělo spočívat právě v pořizování zvukového záznamu přítomných neúředních osob, jež k tomu nedaly souhlas, čímž docházelo k narušování plynulého průběhu zasedání obce, a konstatoval, že postup policie byl zcela v souladu se zákonem.
Toto vyjádření je naprosto vnitřně rozporné, a v důsledku toho nesrozumitelné. Není nijak vysvětleno, v čem žalobcovo jednání narušuje plynulý průběh zastupitelstva obce, a proč byl nutný a zákonný zásah policie, ačkoliv se dotčené osoby měly bránit žalobou k soudu ve věcech občanskoprávních. (...)
Na základě shora uvedených úvah tedy dospěl Městský soud v Praze k závěru, že jednání zastupitelstva obce obecně – a obce Pletený Újezd jmenovitě – je podle § 93 odst. 3 obecního zřízení veřejné, což se týká všeho, co v průběhu tohoto zasedání odehraje, tedy včetně případných proslovů či jiných projevů soukromých osob, tedy těch, které nejsou členy zastupitelstva obce a ani jinak nejsou spojeny s fungováním obecní samosprávy. Každý je oprávněn pořizovat si pro své účely zvukový záznam zasedání zastupitelstva obce, a to včetně proslovů či jiných projevů soukromých osob, neboť nemají charakter projevů osobní povahy. Pokud by i přesto některá ze soukromých osob měla za to, že pořizováním zvukového záznamu jejího vystoupení v rámci zasedání zastupitelstva obce jsou dotčena její osobnostní práva, může se ochrany těchto práv domáhat jen cestou žaloby k soudu ve věcech občanskoprávních, neboť řešení takového sporu náleží výhradně do působnosti a pravomoci soudu. Zejména je třeba zdůraznit, že řešení takového sporu nenáleží mezi úkoly Policie České republiky, a její orgány tedy nemohou do takových sporů jakkoliv zasahovat, a to ani tím způsobem, že jednání některé z osob označily za přestupek. Soud proto dospěl k závěru, že zásah Policie České republiky byl nezákonný, neboť k němu nebyl žádný zákonný důvod – žalobce neporušoval žádnou povinnost, uloženou mu zákonem, a jeho jednání nezasahovalo do sféry práv jiných osob, přičemž rozhodnutí případného sporu o to nespadalo do působnosti a pravomoci Policie České republiky. (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.