Vydání 11/2006

Číslo: 11/2006 · Ročník: IV

975/2006

Řízení před soudem: nesouhlas s rozhodováním bez nařízení jednání

Ej 252/2006
Řízení před soudem: nesouhlas s rozhodováním bez nařízení jednání
k § 51 odst. 1 soudního řádu správního
Pokud marně uplyne dvoutýdenní zákonná lhůta podle § 51 odst. 1 s. ř. s., neznamená to, že by účastník řízení pozbyl práva požadovat nařízení jednání k projednání věci. Pokud svůj nesouhlas s takovým postupem účastník řízení soudu sdělí do doby, než je o žalobě rozhodnuto, je nutné vycházet z toho, že s projednáním věci bez nařízení jednání nesouhlasí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2006, čj. 2 Azs 216/2005-50)
Prejudikatura:
srov. např. č. 859/2006 Sb. NSS.
Věc:
Tereza S. (Moldavsko) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.
Žalobu, prostřednictvím které žalobkyně brojila proti rozhodnutí žalovaného, zamítl Krajský soud v Ústí nad Labem dne 10. 12. 2004. V odůvodnění svého rozhodnutí mimo jiné konstatoval, že žalobkyně nevyjádřila svůj nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání ve lhůtě dvou týdnů. Zaslala sice soudu podání, v němž konstatovala, že nesouhlasí, aby bylo rozhodnuto bez jednání, příslušné poučení ovšem převzala dne 13. 5. 2004 a vyjádření odeslala nejdříve dne 29. 5. 2004, a stanovenou lhůtu tak zmeškala.
Žalobkyně (stěžovatelka) prostřednictvím své zákonné zástupkyně podala proti uvedenému rozhodnutí kasační stížnost, v níž zpochybňovala postup správního orgánu i hmotněprávní závěry krajského soudu. V doplnění pak uvedla, že v řízení před soudem došlo k procesním vadám, neboť nesouhlasila s tím, aby soud projednal věc v její nepřítomnosti. Tuto svou žádost soudu podala dne 19. 5. 2004, soud o žalobě rozhodl bez jednání až dne 10. 12. 2004.
Žalovaný ve svém vyjádření ke kasační stížnosti a jejímu doplnění mimo jiné konstatoval, že zákonná zástupkyně stěžovatelky převzala příslušné poučení podle § 51 odst. 1 s. ř. s. dne 13. 5. 2004, své vyjádření k soudu však odeslala až dne 29. 5. 2004. Stanovenou lhůtu tak stěžovatelka zmeškala, a proto soud rozhodl věc bez nařízení jednání.
Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Podle § 51 odst. 1 s. ř. s. soud může rozhodnout o věci samé bez jednání, jestliže to účastníci shodně navrhli nebo s tím souhlasí. Má se za to, že souhlas je udělen také tehdy, nevyjádří-li účastník do dvou týdnů od doručení výzvy předsedy senátu svůj nesouhlas s takovým projednáním věci; o tom musí být ve výzvě poučen.
Toto zákonné ustanovení stanoví předpoklady (fikci souhlasu), kdy může soud o žalobě rozhodnout bez jednání. Pravidlem při soudním rozhodování je vždy nařízení ústního jednání, aby byla zachována zásada ústnosti a veřejnosti soudního jednání (srov. též čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky). Výjimkou z této zásady je možnost soudu projednat věc bez nařízení jednání, tato výjimka však musí být vykládána zejména s ohledem na zájmy účastníka řízení, neboť je to tento účastník řízení, o jehož právech se rozhoduje, a tento účastník také s řízením disponuje.
Nejvyšší správní soud nesouhlasí s právním názorem, že samotným uplynutím zákonné dvoutýdenní lhůty by účastník řízení pozbyl svého práva trvat na nařízení jednání, i když svým následným postupem dává najevo, že na nařízení jednání trvá. Uvedená lhůta slouží k tomu, aby účastník ve vymezené lhůtě měl možnost posoudit svůj postup v dané věci (např. i s ohledem na vyjádření druhého účastníka řízení) a zvážil své další procesní jednání. Pokud takovou lhůtu zmešká a svůj úkon (nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání) soudu zašle až následně (nicméně však do doby, než soud o žalobě rozhodne), nelze vycházet z toho, že souhlasí s projednáním věci bez nařízení jednání samotným zmeškáním této lhůty. Jak bylo shora uvedeno, účastník řízení má obecně právo, aby věc byla projednána s nařízením jednání, může však souhlasit s tím, že tohoto svého práva nevyužije. Lhůta stanovená v § 51 odst. 1 s. ř. s. však není lhůtou propadnou, po jejímž uplynutí by účastník řízení již nemohl svůj procesní návrh učinit. Takový výklad by byl podle názoru Nejvyššího správního soudu v rozporu s článkem 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Zásadou při projednání žaloby soudem je její veřejné projednání za přítomnosti účastníků řízení (již zmiňovaný článek 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, čl. 96 odst. 2 Ústavy České republiky). Rozhodování bez nařízení jednání podle § 51 odst. 1 s. ř. s. sice stanoví právní fikci souhlasu s takovým postupem, pokud účastník ve dvoutýdenní lhůtě svůj nesouhlas soudu nesdělí, nicméně samo o sobě ještě nestanoví takovou koncentraci řízení, aby po uplynutí této lhůty již účastník svého ústavního práva trvat na nařízení jednání nemohl využít. Úprava, kdy procesní předpis sám koncentraci řízení stanoví, musí vycházet z odůvodněných specifik různých druhů řízení a obecně nemůže být zdůvodněna pouze možností soudu rozhodnout věc bez nařízení jednání, ale především zájmy účastníků řízení. Pokud procesní předpisy s procesním úkonem ve stanovené lhůtě spojují koncentraci řízení, vždy tak musí učinit výslovně [srov. např. § 71 odst. 2 s. ř. s., který přímo neumožňuje rozšíření žaloby po skončení lhůty, § 119a odst. 1 o. s. ř., který stanoví, že později uplatněné rozhodné skutečnosti a důkazy jsou odvolacím důvodem pouze za splnění dalších podmínek, § 175 odst. 1 o. s. ř., který omezuje právo žalovaného podat námitky proti směnečnému (šekovému) platebnímu rozkazu do tří dnů].
Všechny shora uvedené případy tzv. koncentrace řízení jsou odůvodněny především zájmy samotných účastníků řízení, tedy osob, které přímo s řízením disponují. Možnost rozhodnout věc bez nařízení jednání však takový přesah do právní sféry účastníků řízení nemá, neboť stanoví určitý procesní postup soudu při projednání věci. Účastník řízení podle názoru Nejvyššího správního soudu má ústavně zaručené právo na to, aby jeho věc byla projednána veřejně a v jeho přítomnosti (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Je pouze na jeho vůli, zda a jak toto své právo využije. Pokud účastník sám na využití tohoto svého práva netrvá, jedná se pouze o jeho rozhodnutí, a z něho potom případně vychází další postup soudu při projednání věci. Pokud však tohoto svého práva využít chce, nelze mu je upřít s ohledem na uplynutí dvoutýdenní zákonné lhůty podle § 51 odst. 1 s. ř. s., neboť takový postup účastníkovi řízení bez rozumného důvodu upírá jeho ústavně zaručené právo na veřejné a ústní projednání věci.
Lze tak uzavřít, že právo účastníka trvat na nařízení ústního jednání nezanikne uplynutím lhůty podle § 51 odst. 1 s. ř. s., a pokud účastník svůj nesouhlas sdělí po uplynutí této lhůty, ale pouze do doby, kdy bude o žalobě rozhodnuto, musí soud tento jeho procesní návrh respektovat.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.