Vydání 9/2010

Číslo: 9/2010 · Ročník: VIII

2103/2010

Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti

Řízení před soudem: nepřípustnost kasační stížnosti
Kasační stížnost, jejíž důvody nesměřují vůči výroku napadeného soudního rozhodnutí, resp. nesměřují proti důvodům, na nichž je toto rozhodnutí postaveno, je nepřípustná podle § 104 odst. 4 s. ř. s., neboť se opírá o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto takovou kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. pro nepřípustnost.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 9. 2009, čj. 7 Afs 106/2009-77)
Věc: Ing. Václav K. proti Finančnímu ředitelství v Brně o registraci plátce daně z přidané hodnoty, o kasační stížnosti žalobce.
Žalovaný rozhodl dne 4. 12. 2007 podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, o zamítnutí odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu Brno I. ze dne 15. 5. 2007, jímž byla žalobci podle § 106 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v návaznosti na § 33 zákona č. 337/1992 Sb. zrušena registrace plátce daně z přidané hodnoty.
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 5. 2008 postoupil žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného Krajskému soudu v Brně. Krajský soud v Ostravě došel k závěru, že k vyřízení podané správní žaloby je místně příslušný Krajský soud v Brně, tj. soud, v jehož obvo- du má sídlo žalovaný správní orgán.
Proti tomuto usnesení krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) blanketní kasační stížnost s tím, že ji odůvodní soudem ustanovený zástupce z řad advokátů. Ustanoveného zástupce stěžovatele Mgr. Tomáše Gureckého krajský soud dne 27. 5. 2009 vyzval, aby do jednoho měsíce ode dne doručení uvedl rozsah a důvody kasační stížnosti a návrh výroku rozsudku. Zástupce stěžovatele se vyjádřil tak, že napadené správní rozhodnutí je rozhodnutím nicotným, které nemá a nemůže mít žádné právní následky, a že jej napadá v celém rozsahu. Odkázal přitom na pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze, sp. zn. 7 Ca 279/2006, kterým tento soud zrušil rozhodnutí Ministerstva financí o delegaci místní příslušnosti správy daní žalobce na Finanční ředitelství v Brně. Žalobce proto navrhl, aby soud vydal rozsudek, jímž se jednak ruší usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2008 a jednak zrušuje a současně vyslovuje nicotnost rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 4. 12. 2007.
Žalovaný ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedl, že Městský soud v Praze skutečně svým rozsudkem ze dne 26. 2. 2009, čj. 7 Ca 279/2006- 104, zrušil pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí Ministerstva financí o delegaci místní příslušnosti. Podle žalovaného se ale v případě rozhodnutí vydaných orgánem delegovaným podle zrušeného rozhodnutí Ministerstva financí nejedná o natolik závažnou vadu, která by měla mít za následek nicotnost takových rozhodnutí. Napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě je v souladu s § 7 odst. 1 s. ř. s.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
V této věci bylo kasační stížností napadeno usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2008, kterým byla věc postoupena Krajskému soudu v Brně. Stěžovatelem uplatněné důvody kasační stížnosti však v žádném případě nesměřují vůči napadenému rozhodnutí krajského soudu. Naopak směřují výlučně proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu. Tomu pak zcela odpovídá i rozsudečný návrh, který je pro soud závazný a jímž se stěžovatel pod bodem II. a III. domáhá zrušení a vyslovení nicotnosti rozhodnutí finančního ředitelství ze dne 4. 12. 2007. Nedostatečnost kasační stížnosti pak nebyla odstraněna ani soudem ustanoveným advokátem Mgr. Tomášem Gureckým k výzvě krajského soudu ze dne 27. 5. 2009.
Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost může účinně směřovat jen proti těm důvodům soudního rozhodnutí, na nichž je toto rozhodnutí postaveno. To znamená, že v řízení o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o postoupení věci lze účinně směřovat důvody kasační stížnosti (stěžovatelovy výtky) do výroku krajského soudu o postoupení věci.
V této věci tomu tak není.
Je tomu tak proto, že důvody kasační stížnosti směřují výlučně proti správnímu rozhodnutí (rozhodnutí finančního ředitelství), a nikoliv proti usnesení krajského soudu, kterým byla věc postoupena Krajskému soudu v Brně. Nelze tudíž dojít k jinému závěru než tomu, že se kasační stížnost opírá o „jiné důvody“ než důvody uvedené v § 103 s. ř. s. Taková kasační stížnost je potom nepřípustná.
Nejvyšší správní soud z uvedeného důvodu došel k závěru, že kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2008 není přípustná, a proto ji podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl. Je tomu tak proto, že stěžovatelem uplatněné důvody uvedené v doplnění kasační stížnosti jsou jinými důvody ve smyslu § 104 odst. 4 s. ř. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.