Vydání 5/2007

Číslo: 5/2007 · Ročník: V

1143/2007

Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti

Ej 82/2007
Řízení před soudem: nepřijatelnost kasační stížnosti
k § 104a soudního řádu správního
Kasační stížnost může být ve smyslu § 104a s. ř. s. přijatelná i v případě, že je podána Ministerstvem vnitra z důvodu zásadního pochybení krajského soudu, které bude spočívat v tom, že krajský soud hrubě pochybil při výkladu hmotného či procesního práva, případně že nerespektoval ustálenou a jasnou soudní judikaturu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, čj. 2 Azs 21/2006-59)
Prejudikatura:
srov. č. 933/2006 Sb. NSS a č. 952/2006 Sb. NSS.
Věc:
Xu A. I. (Čínská lidová republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalovaného.
Rozhodnutím žalovaného ze dne 8. 12. 2004 nebyl žalobkyni udělen azyl pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a bylo též rozhodnuto o tom, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.
Proti tomuto rozhodnutí brojila žalobkyně žalobou, na základě které Krajský soud v Brně dne 28. 11. 2005 rozhodnutí žalovaného zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Krajský soud dospěl k závěru, že žalovaný nedostatečně zjistil skutkový stav věci, neboť součástí správního spisu nebyl žádný doklad, z něhož by vycházel při hodnocení příběhu žalobkyně. Uplatňování tzv. politiky jednoho dítěte může být za určitých podmínek vnímáno jako pronásledování ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o azylu. Skutečnosti tvrzené žalobkyní tak mohly být azylově
relevantní
, a pokud k nim žalovaný neprovedl potřebná dokazování, nezjistil řádně skutkový stav věci. Obdobnou výtku učinil krajský soud i ve vztahu k překážce vycestování podle § 91 zákona o azylu.
Rozhodnutí krajského soudu napadl žalovaný (stěžovatel) kasační stížností, ve které zejména zdůraznil, že skutečnosti týkající se odchodu ze země vylíčili žalobkyně i její manžel rozdílně, navíc i sama žalobkyně si ve svých výpovědích odporuje. Žalobkyně mimo jiné uvedla, že byla donucena k interrupci ve zdravotnickém zařízení ve městě Chanliu, a její manžel pak uvedl, že žalobkyně potratila samovolně ve městě Wenzhou. Stěžovatel rovněž odkázal na několik rozsudků Nejvyššího správního soudu, z nichž podle něho plyne, že regulace porodnosti v Číně nemá diskriminační charakter, a nelze ji tedy považovat za pronásledování ve smyslu § 12 zákona o azylu. Žádost žalobkyně o azyl je tak účelová a má sloužit k legalizaci jejího pobytu.
Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) K tomu je třeba poznamenat, že i v případě, kdy je stěžovatelem Ministerstvo vnitra, lze považovat kasační stížnost za přijatelnou, pokud by bylo shledáno zásadní pochybení krajského soudu při výkladu hmotného nebo procesního práva, případně pokud by krajský soud nerespektoval ustálenou a jasnou soudní judikaturu. Přijatelnost by byla konstatována bez ohledu na to, že by takovým pochybením krajský soud zásadně nemohl zasáhnout do hmotněprávního postavení stěžovatele (Ministerstva vnitra). Trval-li by totiž Nejvyšší správní soud striktně na podmínkách uvedených ve výše citovaných usneseních pod bodem 4, odmítal by veškeré kasační stížnosti podávané Ministerstvem vnitra z důvodu postupu krajského soudu v rozporu se zákonem či ustálenou soudní judikaturou jako nepřijatelné, neboť by neshledal dopad tohoto pochybení krajského soudu do hmotněprávního postavení Ministerstva vnitra. Takový přístup by dozajista nebyl žádoucí. V zájmu zajištění zákonného spravedlivého a předvídatelného rozhodování soudů je tedy třeba v případě, že krajský soud nerespektoval ustálenou a jasnou soudní judikaturu nebo pokud hrubě pochybil při výkladu hmotného a procesního práva, považovat kasační stížnost podanou Ministerstvem vnitra za přijatelnou. Ostatně respektování právního názoru krajského soudu ministerstvem v dalším řízení jistě může mít dopad i na postavení žadatele o azyl i na aplikaci zákona v obdobných azylových případech.
Tak tomu bylo i v daném případě. Nejvyšší správní soud totiž dospěl k závěru, že krajský soud v daném případě postupoval v rozporu s ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu. Přitom se jedná o pochybení takové intenzity, že kdyby k němu nedošlo, věcné rozhodnutí krajského soudu by bylo odlišné. Kasační stížnost byla tedy shledána přijatelnou.
(...) Namítá-li stěžovatel, že v daném případě již nebylo třeba provádět další dokazování, neboť i bez něho je zřejmé, že v případě žalobkyně nelze hovořit o pronásledování ve smyslu zákona o azylu, Nejvyšší správní soud s ním plně souhlasí. Odkazuje k tomu na svůj rozsudek ze dne 16. 8. 2005, čj. 5 Azs 120/2005-60, www.nssoud.cz, kde zdůraznil, že tzv. politika jednoho dítěte uplatňovaná čínskou vládou v sobě obsahuje na straně jedné právo státu na regulaci porodnosti, na druhé straně může být podle okolností považována za pronásledování ve smyslu zákona o azylu, je-li provázena např. nucenou sterilizací či kastrací. Žádné takové skutečnosti však žalobkyně ani její manžel netvrdili, nýbrž hovořili pouze o hrozící pokutě. Zdejší soud v citovaném rozsudku rovněž upozornil na možnost řešení uvedené problematiky přesídlením na venkov do jiné oblasti Číny. Této možnosti však žalobkyně ani její manžel nevyužili, přestože mohli. Navíc při sdělení podstatných skutečností si odporuje jak sama žalobkyně (v žádosti o azyl uvedla, že druhé dítě potratila spontánně, avšak při pohovoru k důvodům této žádosti už hovořila o nuceném potratu v nemocnici), tak je odlišně líčí její manžel (okolnosti potratu, zničení domu a jeho vlastnictví). Oba manželé pak nebyli schopni tyto rozdíly vysvětlit. Za této situace je pochybnost stěžovatele o věrohodnosti výpovědi žalobkyně i jejího manžela zcela na místě.
V daném případě je také
relevantní
, že se v České republice žalobkyně i s manželem zdržovali nelegálně téměř rok a půl (od května 2003 do října 2004) a o azyl požádali teprve poté, co jim bylo uloženo správní vyhoštění. Jakkoliv totiž není v zákoně o azylu stanovena žádná lhůta, ve které je cizinec povinen o azyl požádat, Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 20. 10. 2005, čj. 2 Azs 423/2004-81, www.nssoud.cz, konstatoval, že o azyl je nutno žádat bezprostředně poté, co má k tomu žadatel příležitost, a to nejen z hlediska zeměpisného, ale i časového. V opačném případě, tedy při podání žádosti o azyl s výrazným časovým odstupem po vstupu na území státu, kde mu může být ochrana formou azylu udělena, lze předpokládat, že důvody podání žádosti se již nemusejí shodovat s důvody odchodu ze země původu, což může cizince z poskytnutí azylu vyloučit podobně jako žádost v jiné než první bezpečné zemi. Z uvedeného je zřejmé, že k tomu, aby žádost o udělení azylu mohla být úspěšná, je třeba, aby cizinec o udělení azylu požádal neprodleně po svém příchodu do země. V daném případě tak žalobkyně ani její manžel neučinili a časovou prodlevu nijak neobjasnili. Naopak skutečnost, že o azyl požádali až po obdržení správního vyhoštění, nasvědčuje spíše tomu, že se azylovou procedurou snaží zabránit svému nucenému odchodu z České republiky (to ostatně i výslovně potvrdili ve správním řízen, kde jak žalobkyně, tak její manžel přiznali, že o azyl žádají s cílem legalizace svého pobytu). Nejvyšší správní soud za této situace plně souhlasí se stěžovatelem, že jeho rozhodnutí je vydáno na základě dostatečně zjištěného stavu věci a v souladu se zákonem.
Nezanedbatelnou skutečností je v daném případě také to, že za skutkově shodných okolností (tj. v případě manžela žalobkyně) tentýž krajský soud rozhodl odlišně, neboť v případě žalobkyně rozhodnutí stěžovatele zrušil, avšak v případě jejího manžela potvrdil zákonnost postupu stěžovatele a žalobu zamítl.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.