Vydání 4/2009

Číslo: 4/2009 · Ročník: VII

1789/2009

Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu

Řízení před soudem: nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu
k § 76 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Odůvodnil-li správní orgán své rozhodnutí pouze tím, že odkázal na rozsudek soudu v občanskoprávní věci, ve kterém se však soud spornou otázkou, jež byla stěžejní pro správní rozhodnutí, meritorně vůbec nezabýval a vyjádřil se k ní pouze hypoteticky, zatížil tím správní orgán své rozhodnutí vadou nepřezkoumatelnosti pro nedostatek důvodů [§ 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 12. 2008, čj. 7 As 17/2008-60)
Prejudikatura:
srov. Soudní
judikatura
č. 210/2003 (sp. zn. 29 Odo 224/2001).
Věc:
Milena Ch. proti Krajskému úřadu Zlínského kraje o účastenství ve stavebním řízení, o kasační stížnosti žalovaného.
Městský úřad v Kunovicích dne 15. 3. 2004 rozhodl, že Marie Ch. (matka žalobkyně) není účastnicí kolaudačního řízení vedeného ve věci novostavby rodinného domu pro stavebníky manžele H. a Kristýnu H.
Žalovaný dne 16. 6. 2004 zamítl odvolání Marie Ch. a potvrdil rozhodnutí I. stupně.
Proti tomuto rozhodnutí brojila žalobkyně žalobou, ke které Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 22. 1. 2008 napadené rozhodnutí žalovaného zrušil. V odůvodnění rozsudku uvedl, že žalovaný své rozhodnutí opřel pouze o rozsudek Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 26. 11. 2001, který byl potvrzen rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 18. 11. 2003, z jehož výroku v žádném případě nevyplývá, že stavebníci nezasáhli svou stavbou rodinného domu na pozemek ve vlastnictví matky žalobkyně. Otázkou, zda stavba stojí na pozemku nyní ve vlastnictví žalobkyně, se okresní ani krajský soud věcně nezabýval, protože žaloba byla zamítnuta z procesních důvodů. Úvahy vyjádřené okresním soudem ohledně zásahu stavby na předmětný pozemek v odůvodnění rozsudku byly učiněny nad rámec projednávané věci, a proto se jimi ani krajský soud v odvolacím řízení vůbec nezabýval. Závěr žalovaného, že z citovaných rozsudků jednoznačně vyplývá, že stavebníci nezasáhli stavbou rodinného domu na pozemek žalobkyně, je tudíž nepřezkoumatelný pro nedostatek důvodů.
Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (stěžovatel) kasační stížnost z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Setrval v ní na svém názoru, že žalobkyně nesplňuje základní předpoklad, aby byla účastnicí kolaudačního řízení, protože není vlastnicí pozemku pod předmětnou stavbou. Podle názoru stěžovatele krajský soud napadený rozsudek nesprávně odůvodnil tím, že rozsudky okresního a krajského soudu nejsou dostatečným důkazem, že stavba na pozemek účastnice řízení nezasahuje, neboť z těchto rozsudků jasně a srozumitelně vyplývá, že k zásahu nedošlo. V kolaudačním řízení nebylo zjištěno, že by stavba, byť jen zčásti, byla provedena na pozemku účastnice řízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel namítá nesprávnost závěru krajského soudu, že citované rozsudky okresního a krajského soudu nejsou dostatečným důkazem, že předmětná stavba nezasahuje na pozemek žalobkyně.
Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 26. 11. 2001 byla zamítnuta žaloba matky žalobkyně podaná proti manželům H., protože nebyl dán právní zájem, neboť mohla své právo uplatnit podle § 135c občanského zákoníku, a ve vztahu k žalované Kristýně H. proto, že tato nebyla pasivně legitimována. „Na okraj“ pak okresní soud dodal, že „
i kdyby žaloba žalobkyně byla podána podle § 135c občanského zákoníku, i v tomto případě by došlo k jejímu zamítnutí, neboť znaleckým dokazováním má soud za prokázané, že žalovaní svou stavbou nezasáhli na pozemek žalobkyně“.
Dále okresní soud uvedl, že „
i kdyby částečně stavba žalovaných zasahovala do pozemku žalobkyně, tak v této části podle § 134 občanského zákoníku by došlo k vydržení této části pozemku prvním žalovaným
“. K tomu okresní soud opět zdůraznil, že se jedná o poznámku „pouze na okraj“. O odvolání matky žalobkyně rozhodl Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 18. 11. 2003 tak, že napadený rozsudek okresního soudu potvrdil. V odůvodnění uvedl, že pokud se matka žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, podle kterého určitá stavba stojí částečně na určitém pozemku, není obsahem takové žaloby určení právního vztahu nebo práva, ale jde o určení právní skutečnosti. Nejde proto o žalobu podřaditelnou pod § 80 písm. c) o. s. ř. a není nutno tvrdit a prokazovat naléhavý právní zájem na požadovaném určení. Dále uvedl, že výrok soudu, jímž by bylo určeno, že určitá stavba stojí na určitém místě, by nic nestanovil o právním vztahu či právu k této věci, šlo by pouze o určení právní skutečnosti. Jelikož žádné zákonné ustanovení neumožňuje žalovat na určení skutečnosti, že určitá stavba stojí na určitém pozemku, neměla předmětná žaloba oporu v žádném ustanovení platného práva a již z tohoto důvodu jí nemohlo být vyhověno.
Z výše uvedeného tak jednoznačně vyplývá, že jak okresní, tak krajský soud se otázkou, zda předmětná stavba zasahuje na pozemek matky žalobkyně, vůbec nezabývaly, protože v obou případech byla žaloba zamítnuta z procesních důvodů. V důsledku toho se tedy nezabývaly, a ani zabývat nemohly, meritem věci.
To, že se okresní soud, jak sám uvedl, „na okraj“ vyjádřil i k hypotetické situaci, kdy by žaloba byla podána podle § 135c občanského zákoníku, a že se dále zabýval i otázkou vydržení, nemá žádnou právní relevanci. V této souvislosti lze odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 8. 2003, sp. zn. 29 Odo 224/2001 (dostupný na www.nsoud.cz), ve kterém tento soud dospěl k závěru, že „
je-li žaloba zamítnuta pro nedostatek naléhavého právního zájmu na požadovaném určení (a zde taková situace v poměrech rozhodnutí odvolacího soudu nastala), pak to znamená, že otázka platnosti smlouvy meritorně řešena (a pro účastníky závazným způsobem vyřešena) nebyla“.
S ohledem na výše uvedené je proto argumentace stěžovatele rozsudkem okresního soudu zcela nepřípadná.
Odkázal-li stěžovatel v napadeném rozhodnutí při posuzování účastenství v kolaudačním řízení i na rozsudek krajského soudu s tím, že je z něj zřejmé, že stavebníci nezasáhli na pozemek matky žalobkyně, je tento jeho odkaz rovněž zcela nepřípadný, neboť krajský soud se ve svém rozsudku zabýval výhradně otázkou formulace žalobního petitu, přičemž vyslovil závěr, že v daném případě tato formulace „
neodpovídá žádnému ustanovení zákona a žalobě proto nelze vyhovět.
“ Jelikož rozhodnutí okresního soudu bylo věcně správné, krajský soud napadený rozsudek okresního soudu v souladu s § 219 o. s. ř. potvrdil i přesto, že žaloba měla být zamítnuta z jiného důvodu. K otázce, zda předmětná stavba zasahovala na pozemek matky účastnice řízení, se krajský soud ve svém rozsudku vůbec nevyjadřoval.
Z výše uvedených důvodů se Nejvyšší správní soud zcela ztotožňuje se závěrem krajského soudu vysloveným v napadeném rozsudku, že sporná otázka nebyla okresním a krajským soudem řešena, a pokud stěžovatel o tyto rozsudky opírá své rozhodnutí, je nepřezkoumatelné. Proto je stížní námitka nedůvodná.
Pokud stěžovatel v kasační stížnosti tvrdí, že v kolaudačním řízení nebylo zjištěno, že by stavba byla provedena na pozemku účastnice řízení, považuje Nejvyšší správní soud k takto obecně formulovanému tvrzení za dostačující uvést, že, byl-li ve správním řízení skutečně zjišťován faktický stav v dané lokalitě, měl stěžovatel tato zjištění uvést v odůvodnění svého rozhodnutí, což však neučinil.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.