Vydání 7/2008

Číslo: 7/2008 · Ročník: VI

1592/2008

Řízení před soudem: nemožnost procesního nástupnictví v řízení o správním deliktu

Ej 234/2008
Řízení před soudem: nemožnost procesního nástupnictví v řízení o správním deliktu
k § 64 soudního řádu správního
k § 107 odst. 1 a 2 občanského soudního řádu
Jestliže ten, kdo podal u krajského soudu žalobu proti rozhodnutí správního orgánu o vině za spáchání správního deliktu a o uložení správní sankce, v průběhu tohoto řízení zemřel, nemůže soud v řízení pokračovat s procesním nástupcem (§ 64 s. ř. s.; § 107 odst. 1, 2 o. s. ř.), protože to povaha věci neumožňuje.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2008, čj. 3 Ads 42/2008-75)
Věc:
a) Květoslava V. a b) Ing. Pavel O. proti České lékařské komoře o uložení pokuty, o kasační stížnosti žalované.
Rozhodnutím senátu Čestné rady České lékařské komory ze dne 8. 4. 2005 bylo potvrzeno rozhodnutí senátu Čestné rady České lékařské komory v Děčíně, podle něhož se praktický lékař MUDr. Anton O. dopustil disciplinárního provinění a byla mu uložena pokuta 10 000 Kč.
Proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 4. 2005 podal MUDr. Anton O. žalobu u Krajského soudu v Ostravě, kterou se domáhal, aby napadené rozhodnutí žalované bylo zrušeno a věc byla vrácena žalované k dalšímu řízení.
MUDr. Anton O. zemřel dne 11. 1. 2007.
Krajský soud usnesením ze dne 20. 8. 2007 rozhodl tak, že soud v řízení na straně žalobce pokračuje s Květoslavou V. a s Ing. Pavlem O. V odůvodnění krajský soud uvedl, že před rozhodnutím o věci žalobce (MUDr. Anton O.) dne 11. 1. 2007 zemřel. Soud proto postupoval podle § 107 odst. 1 a 2 o. s. ř. při použití § 64 s. ř. s. a rozhodl o tom, že v řízení bude pokračováno s těmi, kdo nabyli dědictví po žalobci podle usnesení Okresního soudu v Děčíně ze dne 6. 6. 2007, které nabylo právní moci dne 29. 6. 2007.
Krajský soud v Ostravě pak shora uvedeným rozsudkem rozhodnutí žalované zrušil pro nepřezkoumatelnost podle § 76 odst. 1 písm. i) s. ř. s. a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. V odůvodnění tohoto rozsudku mimo jiné poznamenal, že žalované s ohledem na obecné principy správního trestání nezbude než řízení z důvodu úmrtí MUDr. O. zastavit. Správní sankci (zde disciplinární opatření) nelze totiž uložit někomu, kdo zemřel, ani za něj komukoli jinému.
Proti rozsudku krajského soudu podala žalovaná kasační stížnost. V kasační stížnosti vyvracela důvody, pro které krajský soud shledal napadené rozhodnutí nepřezkoumatelným, a navrhla, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.
Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že žalobce MUDr. O. v průběhu řízení před krajským soudem zemřel, je třeba především posoudit správnost postupu krajského soudu, který v řízení pokračoval s dědici MUDr. O. s odkazem na ust. § 107 odst. 1, 2 o. s. ř. s použitím § 64 s. ř. s., a to z toho hlediska, zda byly splněny podmínky řízení.
Podle § 64 s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.
Podle § 107 odst. 1 o. s. ř., jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.
Podle odstavce 2 tohoto ustanovení, ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.
Ze shora citovaných ustanovení vyplývá potřeba vyložit slova
"povaha věci"
, resp.
"umožňuje-li to povaha věci",
ve vztahu k projednávané věci. Proto je nejprve žádoucí učinit úvahu o tom, kam a s jakými procesními důsledky je třeba zařadit disciplinární řízení (disciplinární trestání), které vedou příslušné orgány České lékařské komory s lékaři proto, že měli porušit povinnost vykonávat své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony [§ 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře]. Tento zákon stanovil za porušení těchto povinností uložení důtky nebo pokuty od 2000 do 20 000 Kč, resp. pokuty od 3000 Kč do 30 000 Kč, nebo podmíněné vyloučení z komory anebo vyloučení z komory. Disciplinární řízení vedené proti lékařům je součástí širšího právního pojmu - správního trestání.
Správní trestání, na rozdíl od trestního práva hmotného a procesního a v podstatě i řízení o přestupcích, není kodifikováno. Přesto lze učinit závěr, že v něm jde o "trestní" řízení, protože se v něm rozhoduje o vině a sankci za správní delikt.
Trestní řízení podle trestního řádu i řízení o přestupcích vycházejí ze zásady nepřípustnosti trestního stíhání toho, kdo zemřel [srov. § 11 odst. 1 písm. e) a další navazující ustanovení trestního řádu; § 76 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích].
Podle názoru Nejvyššího správního soudu je třeba z této zásady vyjít i při správním trestání fyzických osob. Jestliže ten, kdo podal u krajského soudu žalobu proti rozhodnutí správního orgánu o vině za spáchání správního deliktu a o uložení správní sankce, v průběhu tohoto řízení zemřel, nemůže krajský soud v řízení pokračovat s procesním nástupcem (§ 107 odst. 1, 2 o. s. ř.), protože to povaha věci neumožňuje.
Krajský soud vyšel z jiného právního názoru, a proto Nejvyšší správní soud jeho rozhodnutí zrušil. V řízení před krajským soudem po smrti žalobce neexistoval žalobce jako účastník řízení; proto nebyla splněna podmínka řízení, přičemž tento nedostatek je neodstranitelný. Proto krajský soud měl po smrti žalobce žalobu odmítnout podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., což neučinil. Nejvyšší správní soud proto žalobu odmítl podle ust. § 110 odst. 1 s. ř. s.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.