Vydání 4/2008

Číslo: 4/2008 · Ročník: VI

1515/2008

Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Ej 9/2008
Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu
k § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 192/2003 Sb.
Reagoval-li krajský soud na stížnost navrhovatele na průtahy sdělením místopředsedy soudu, že je předpoklad skončení věci v prvém čtvrtletí roku 2007, musel vycházet z reálných možností soudu ve věci v daném termínu rozhodnout. Pokud pak ve věci nebylo nařízeno jednání (na němž navrhovatel trvá) ani po uplynutí více jak šesti měsíců od doby, kdy soud má k dispozici kompletní spisový materiál, nutno vyjít z toho, že dochází nadále k průtahům v řízení a že navrhovatelova stížnost na průtahy nebyla řádně vyřízena; návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 192/2003 Sb., je tak důvodný.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2007, čj. Aprk 7/2007-68)
Prejudikatura:
částečně č. 1179/2007 Sb. NSS.
Věc:
Honební společenstvo Řepová proti Krajskému soudu v Ostravě o určení lhůty k provedení procesního úkonu.
Městský úřad v Mohelnici dne 30. 5. 2005 vydal rozhodnutí na základě návrhu Honebního společenstva Řepová. Toto rozhodnutí bylo dne 7. 9. 2005 změněno rozhodnutím žalovaného tak, že uvedený návrh na vydání rozhodnutí o uznání společenstevní honitby Řepová se zamítá.
Navrhovatel se žalobou ze dne 7. 10. 2005, která byla Krajskému soudu v Ostravě doručena dne 1. 11. 2005, domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného. V dané věci soud postupoval tak, že usnesením ze dne 16. 12. 2005 vyhověl žádosti navrhovatele o osvobození od soudních poplatků. Dále (dne 2. 5. 2006) bylo navrhovateli zasláno vyjádření žalovaného ve věci. Dne 23. 10. 2005 podal navrhovatel návrh na předběžné opatření, který byl zamítnut (7. 12. 2006).
Dne 5. 1. 2007 navrhovatel podal stížnost na průtahy. K této mu byl místopředsedkyní Krajského soudu v Ostravě JUDr. Janou Záviskou sdělen předpokládaný termín rozhodnutí (v prvém čtvrtletí roku 2007). Následně soud (22. 1. 2007) požádal ministerstvo zemědělství o zapůjčení správních spisů. Tyto nebyly úplné, předložení dalších spisů bylo telefonicky urgováno, a spisový materiál byl tak kompletně předložen až v dubnu 2007. V dalším podání z 27. 9. 2007 navrhovatel sdělil krajskému soudu, že jeho stížnost na průtahy nebyla řádně vyřízena, neboť ve věci dosud rozhodnuto nebylo.
Posledním úkonem krajského soudu ve věci je přípis z 8. 10. 2007 zaslaný osobám, které byly v žalobě označeny jako v úvahu přicházející zúčastněné osoby, aby oznámily, zda v tomto řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení podle § 34 s. ř. s.
Navrhovatel podal návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (§ 174a zákona o soudech a soudcích). V něm požadoval nařízení jednání do 3 týdnů.. Návrh krajskému soudu došel dne 3. 10. 2007.
K návrhu se krajský soud vyjádřil 10. 10. 2007. Uvedl postup v dané věci a závěrem dodal, že věc je již připravena k rozhodnutí. Soud se nedomnívá, že z jeho strany došlo k průtahům.
Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu byl Nejvyššímu správnímu soudu předložen dne 12. 10. 2007.
Nejvyšší správní soud rozhodl, že Krajský soud v Ostravě je povinen ve věci vedené u něj pod sp. zn. 22 Ca 349/2005 nařídit jednání tak, aby se uskutečnilo nejpozději ve lhůtě do 21. 12. 2007.
Z odůvodnění:
Z předkládací zprávy krajského soudu a z návrhu navrhovatele na určení lhůty k provedení procesního úkonu vyplývá, že navrhovatel podal stížnost na průtahy již dne 5. 1. 2007. K této stížnosti byl místopředsedkyní Krajského soudu v Ostravě JUDr. Janou Záviskou sdělen předpokládaný termín rozhodnutí v prvém čtvrtletí roku 2007. Jak však z obsahu spisu vyplývá, teprve po podání stížnosti na průtahy začal krajský soud vyžadovat správní spis, přičemž kompletní spis se podařilo obstarat až v dubnu 2007. Z toho plyne, že k průtahům v řízení došlo již tím, že správní spis byl vyžadován teprve více jak po roce od podání žaloby. V dalším podání z 27. 9. 2007 navrhovatel sdělil krajskému soudu, že jeho stížnost na průtahy nebyla řádně vyřízena, neboť ve věci dosud rozhodnuto nebylo.
Pokud krajský soud na stížnost navrhovatele na průtahy z ledna 2007 reagoval sdělením, že je předpoklad skončení věci v prvém čtvrtletí roku 2007, musel vycházet z reálných možností soudu ve věci v daném termínu rozhodnout. Pokud pak ve věci nebylo nařízeno jednání (na němž navrhovatel trvá) ani po uplynutí více jak šesti měsíců od doby, kdy soud má k dispozici kompletní spisový materiál, nutno vyjít z toho, že dochází nadále k průtahům v řízení a že navrhovatelova stížnost na průtahy nebyla řádně vyřízena.
Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že návrh na určení lhůty je oprávněný, protože s ohledem na dobu řízení od 1. 11. 2005, na složitost věci, význam předmětu řízení pro navrhovatele, postup účastníků nebo stran řízení a na dosavadní postup soudu dochází v řízení k průtahům, a proto určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u něhož jsou v návrhu namítány průtahy (§ 174a odst. 7 zákona o soudech a soudcích). (...)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.