Vydání 6/2007

Číslo: 6/2007 · Ročník: V

1179/2007

Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu

Ej 123/2007
Řízení před soudem: návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu
k § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
Z § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, vyplývá, že účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, může podat návrh, aby soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům, v případě, že podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, a ta jím nebyla, podle jeho názoru, řádně vyřízena; to znamená, že sice byla vyřízena, ale on se závěry vyřízení nesouhlasí, nebo nebyla ve lhůtě stanovené zákonem vyřízena vůbec.
Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, nelze podat současně se stížností na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, protože pak pro jeho věcné projednání nejsou splněny podmínky stanovené v citovaném ustanovení.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2007, čj. Aprk 1/2007-26)
Prejudikatura:
č. 439/2005 Sb. NSS.
Věc:
Erik S. proti Magistrátu hlavního města Prahy, návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu.
Žalovaný dne 30. 11. 2006 zakázal shromáždění oznámené navrhovatelem, které se mělo konat formou pouličního průvodu dne 9. 12. 2006 od 16.00 do 20.00 hodin v Praze 1.
Proti tomuto rozhodnutí žalovaného podal navrhovatel dne 13. 12. 2006 k Městskému soudu v Praze žalobu, jíž se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného.
Dne 10. 1. 2007 byla Městskému soudu v Praze doručena písemnost navrhovatele, označená jako
„Stížnost na průtahy v řízení podle ust. § 172 a 173 zák. č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Urgence podání čj. 8 Ca 369/2006“
. V dalším textu tohoto podání pak navrhovatel poukazoval na to, že do dne sepsání písemnosti neobdržel na své podání žádnou reakci, a upozornil, že soud mohl porušit zákon, neboť podle § 11 odst. 3 zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, musí soud rozhodnout o opravném prostředku podaném proti zákazu shromáždění do tří dnů. Dále navrhovatel žádal, aby soud podle § 174a zákona č. 6/2002 Sb. určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, tedy pro rozhodnutí ve výše uvedené věci.
Městský soud v Praze předložil svůj spis ve věci sp. zn. 8 Ca 369/2006 Nejvyššímu správnímu soudu dne 22. 1. 2007. Nejvyšší správní soud si od Městského soudu v Praze vyžádal též spis ve věci sp. zn. St 7/2007 (stížnost navrhovatele na průtahy ve věci sp. zn. 8 Ca 369/2006). Z jeho obsahu Nejvyšší správní soud zjistil, že na stížnost navrhovatele došlou Městskému soudu v Praze dne 10. 1. 2007 reagoval místopředseda Městského soudu v Praze pro věci správního soudnictví JUDr. Jan Ryba, CSc., přípisem ze dne 22. 1. 2007 (doručeným navrhovateli dne 23. 1. 2007) tak, že ji shledal důvodnou, protože ve věci mělo být rozhodnuto do tří dnů, s tím, že činí organizační opatření, aby k obdobné situaci již nedošlo. Vzhledem k tomu, že navrhovatel podal současně návrh na určení lhůty podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., byl daný spis postoupen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí, a teprve po vrácení spisu bude průběh řízení nadále sledovat, aby v něm nedošlo k dalšímu prodlení.
Nejvyšší správní soud návrh odmítl.
Z odůvodnění:
(...) Z citovaného ustanovení tedy vyplývá, že účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, může podat návrh, aby soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům, v případě, že podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, a ta jím nebyla, podle jeho názoru, řádně vyřízena. Takový postup ovšem navrhovatel nezvolil, protože dne 10. 1. 2007 podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů a současně podal návrh soudu, aby určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům v řízení. V době podání návrhu podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. ještě nebyla jeho stížnost příslušným orgánem státní správy soudu přezkoumána a tento orgán k ní nezaujal žádné stanovisko, nebyla tedy vyřízena. Podle § 172 zákona č. 6/2002 Sb. je orgán státní správy soudu povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Podle § 173 zákona č. 6/2002 Sb. stížnost musí být vyřízena do 2 měsíců, a jedná-li se o stížnost na průtahy v řízení, do 1 měsíce ode dne jejího doručení orgánu státní správy soudů příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. V době podání návrhu navrhovatele podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. běžela orgánu státní správy soudů lhůta pro prošetření stížnosti navrhovatele, přičemž orgán státní správy městského soudu, jeho místopředseda pro věci správního soudnictví, ve stanovené lhůtě stížnost navrhovatele vyřídil a navrhovatele o tom vyrozuměl dne 23. 1. 2007.
Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu byl, podle názoru Nejvyššího správního soudu, podán, aniž byly splněny podmínky stanovené v § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. Navrhovatel k podání takového návrhu nebyl oprávněn, přestože podal stížnost na průtahy v řízení, protože však nevyčkal jejího vyřízení příslušným orgánem státní správy soudu a v průběhu lhůty zákonem k jejímu vyřízení stanovené podal návrh podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.
Podle názoru Nejvyššího správního soudu z § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. vyplývá, že účastník nebo ten, kdo je stranou řízení, může podat návrh, aby soud určil lhůtu pro provedení procesního úkonu, u kterého podle jeho názoru dochází k průtahům, v případě, že podal stížnost na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, a ta jím nebyla, podle jeho názoru, řádně vyřízena, to znamená, že sice byla vyřízena, ale on se závěry vyřízení nesouhlasí, nebo nebyla ve lhůtě stanovené zákonem vyřízena vůbec. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. nelze podat současně (spojit) se stížností na průtahy v řízení u příslušného orgánu státní správy soudů, protože pak pro jeho věcné projednání nejsou splněny podmínky stanovené v citovaném § 174a odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.