Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: V

1138/2007

Řízení před soudem: náležitosti žaloby

Ej 522/2004
Řízení před soudem: náležitosti žaloby
k § 37 odst. 2, 3, 5 a § 71 odst. 1 písm. a) až f) soudního řádu správního
V řízení o žalobách proti rozhodnutím správních orgánů musí žaloba obsahovat jednak základní náležitosti podání podle § 37 odst. 2 a 3 s. ř. s., jednak náležitosti žaloby podle § 71 odst. 1 písm. a) až f) s. ř. s. Neobsahuje-li žaloba tyto náležitosti a žalobce na výzvu soudu k odstranění vad podání a po poučení o následcích, jestliže výzvě nevyhoví, reaguje podáním, které zákonem požadované náležitosti rovněž neobsahuje, a v řízení nebylo možno pro tento nedostatek řízení pokračovat, soud žalobu odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 9. 2004, čj. 4 Ads 37/2004-42)
Prejudikatura:
srov. č. 412/2004 a č. 534/2005 Sb. NSS.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.