Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1042/2007

Řízení před soudem: náležité odůvodnění soudního rozhodnutí

Ej 437/2004
Řízení před soudem: náležité odůvodnění soudního rozhodnutí
k § 54 odst. 2 soudního řádu správního
Jestliže se správní orgán v odůvodnění svého rozhodnutí dostatečně určitě vypořádal s rozhodnou právní otázkou, nelze mu vytýkat porušení § 47 odst. 3 správního řádu. Pokud má soud za to, že tento právní názor nemůže obstát, jedná se o nesprávné právní posouzení správním orgánem. Soud se v rozhodnutí o zrušení takového rozhodnutí musí vypořádat s tím, v čem - se zřetelem na zjištěné skutkové okolnosti - považuje toto právní hodnocení za chybné.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 7. 2004, čj. 2 As 37/2003-47)
Věc:
Pavel K. v J. proti Celnímu ředitelství Brno o pokutu a zvláštní opatření za skladování neznačených cigaret, o kasační stížnosti žalovaného.
Celní ředitelství Brno rozhodnutím ze dne 5. 6. 2001 vyslovilo, že se mění rozhodnutí Celního úřadu Znojmo ze dne 30. 4. 2001 tak, že se uložené zvláštní opatření "propadnutí" nahrazuje slovem "zabrání" s tím, že v ostatních částech zůstává výrok nezměněn.
Krajský soud v Brně kasační stížností napadeným rozsudkem ze dne 29. 4. 2003 rozhodnutí odvolacího orgánu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto rozsudku, krajský soud vycházel především z toho, že "napadená" rozhodnutí správních orgánů (tedy rozhodnutí správních orgánů prvého i druhého stupně) vycházejí ze závěru, že žalobce skladoval v nákladovém prostoru nákladního automobilu celkem 800 000 ks neznačených cigaret. Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, stanoví, že příslušný orgán uloží fyzické nebo právnické osobě, která skladuje nebo prodává cigarety neznačené podle § 4 odst. 1 téhož zákona, při prvním zjištění jejich skladování nebo prodeje pokutu až do výše 100 000 Kč. V ustanovení § 8 odst. 10 citovaného zákona je uvedeno, že skladováním neznačených cigaret se pro účely tohoto zákona rozumí skladování v prostorách k tomu určených (skladech), v dopravních prostředcích, a to i při přepravě, v kancelářích nebo jiných nebytových prostorách a v prodejních místech včetně stánkového a obdobného prodeje. Bylo tedy na správních orgánech, aby dostály své zákonné povinnosti ve smyslu ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu, tedy aby v odůvodnění napadených rozhodnutí dostatečným způsobem vyslovily úvahy týkající se výkladu klíčového termínu "skladování" (skladování v dopravních prostředcích). K výkladu tohoto pojmu nedošlo, neboť obě napadená rozhodnutí bez dalšího uvádějí, že žalobce jako řidič převážel v nákladním automobilu 800 000 ks neznačených cigaret a tím je též skladoval. V napadeném rozhodnutím tak chybí potřebný výklad zákona, a sice zda skladováním cigaret je možno rozumět jejich pouhé převážení v dopravním prostředku či zda je potřeba naplnit i jiné kumulativní znaky. Žalovaný (stejně jako orgán I. stupně) tedy porušil napadeným rozhodnutím
kogentní
ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu, a jeho rozhodnutí proto z hlediska zákona neobstojí.
Rozhodnutí Krajského soudu v Brně napadl žalovaný kasační stížností. V kasační stížnosti uvedl, že jádrem celého problému je
interpretace
ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu, zejména otázky míry informací poskytnutých účastníkovi řízení v odůvodnění rozhodnutí, popřípadě otázka, jaké minimum skutkových a právních okolností musí být v odůvodnění rozhodnutí obsaženo, aby nedošlo k porušení citovaného ustanovení. Ze slovního výkladu by mohlo vyplývat, že správní orgán se musí v odůvodnění svého rozhodnutí vypořádat beze zbytku se všemi skutečnostmi, o které je výrok opřen. Naznačená
interpretace
tohoto ustanovení by vedla k tomu, že výsledkem by bylo rozhodnutí kasuistické, komplikované, a z tohoto důvodu pro účastníka nepřehledné a nesrozumitelné. Dle názoru stěžovatele znamená přiměřená aplikace ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu nalezení míry skutkové i právní
interpretace
, která zajistí účastníkovi řízení srozumitelnou informaci o skutečnostech, z nichž správní orgán při rozhodování vycházel, a o způsobu aplikace práva. Z hlediska požadavků vyslovených soudem nelze totiž zcela přesně určit, jaká míra informací uvedených v odůvodnění rozhodnutí by soud vůbec uspokojila. Konstatoval-li stěžovatel v soudem zrušeném rozhodnutí, že účastník řízení neznačené cigarety vezl v nákladním automobilu a že tím, že je převážel, je i skladoval, nelze než dovodit, že skladováním neznačených cigaret rozumí stěžovatel jejich umístění do dopravního prostředku, logicky tedy i jejich převážení v dopravním prostředku bez naplnění jiných kumulativních znaků. Jiný závěr z obsahu celého odůvodnění nelze učinit. Vzhledem ke znění ustanovení § 8 odst. 10 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, by požadavek naplnění jiných kumulativních znaků byl v rozporu s danou skutkovou podstatou. Tento názor soudu je v rozporu s jeho dosavadní praxí, a tedy je zásahem do právní jistoty, když v podobných věcech v tomto případě Krajský soud v Brně rozhoduje různě.
Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Pokud se stěžovatel v obecné rovině v kasační stížnosti zabývá výkladem ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu, je třeba uvést, že správní orgán je povinen se vypořádat se všemi rozhodnými skutečnostmi. Míra podrobnosti pak závisí na konkrétních okolnostech věci, které se rozhodnutí týká (tedy zejména na okolnostech skutkového stavu, odborného neprávního hodnocení, právních úvah, se zřetelem na tvrzení a námitky účastníků řízení). Nelze tvrdit, že by při stručném, ale výstižném odůvodnění bylo rozhodnutí kasuistické, komplikované, pro účastníka nepřehledné a nesrozumitelné.
Pokud se však týká dotyčného rozhodnutí žalovaného (stejně i citovaného rozhodnutí správního orgánu prvého stupně), je třeba stěžovateli přisvědčit v tom, že se žalovaný i se zřetelem na zjištěné skutkové okolnosti vypořádal s otázkou, zda se jednalo o skladování neznačených cigaret ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 a § 8 odst. 10 zákona č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících. Z těchto rozhodnutí vyplývá, že žalovaný (stejně jako správní orgán prvého stupně) má za to, že skladováním se rozumí jejich převážení v dopravním prostředku bez naplnění jiných kumulativních znaků. Nelze tedy žalovanému v tomto směru vytýkat nedostatek odůvodnění rozhodnutí - porušení ustanovení § 47 odst. 3 správního řádu, neboť správní orgán v rozhodnutí svůj právní názor dostatečně vyjádřil. Pokud krajský soud měl za to, že převážení v automobilu ještě nenaplňuje znaky skladování (v dopravních prostředcích i při přepravě) a že je třeba, aby případně byly naplněny i jiné kumulativní znaky, jednalo by se o odlišné právní hodnocení soudem (o výtku nesprávného právního hodnocení správním orgánem). Krajský soud měl pak alespoň rámcově (s případným příkladmým výčtem) uvést, v čem spatřuje se zřetelem na zjištěné skutkové okolnosti rozdíl mezi převážením a skladováním v dopravním prostředku při přepravě a jaké další kumulativní znaky by měly být naplněny (a příp. zda se zřetelem k tomu není třeba doplnit i důkazní řízení). Takovéto právní hodnocení však napadený rozsudek krajského soudu postrádá.
Ze všech těchto důvodů bylo napadené rozhodnutí Krajského soudu v Brně zrušeno a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.