Vydání 5/2009

Číslo: 5/2009 · Ročník: VII

1812/2009

Řízení před soudem: náhradní doručení

Řízení před soudem: náhradní doručení
k § 50c odst. 4 občanského soudního řádu
Náhradní doručení (tzv.
fikce
doručení) podle § 50c odst. 4 o. s. ř. nenastane, pokud v poslední den třídenní lhůty, popř. desetidenní lhůty, jedná-li se o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, již zásilka nebyla na poště uložena.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 4. 2007, čj. 4 Ads 105/2006-39)
Věc:
Rudolf P. proti České správě sociálního zabezpečení o částečný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím ze dne 9. 5. 2006 odňala žalovaná žalobci částečný invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce u Krajského soudu v Praze žalobu. Usnesením ze dne 22. 6. 2006, doručeným dne 4. 7. 2006, vyzval soud žalobce k doplnění a upřesnění žaloby. Žalobce však zůstal nečinný, a to přesto, že byl poučen o následcích nerespektování výzvy. Krajský soud proto žalobu usnesením ze dne 11. 8. 2006 podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.
Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 8. 2006 napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností. Namítal, že byl od 29. 6. 2006 do 7. 7. 2006 hospitalizován v Oblastní nemocnici v Příbrami, takže dne 4. 7. 2006 nemohl usnesení ze dne 22. 6. 2006 převzít. Výzvu soudu, uloženou na poště dne 27. 6. 2006, vyzvedl dne 4. 7. 2006 jeho syn Rudolf P. mladší, bytem stejně jako stěžovatel. Stěžovatel tak nebyl řádně poučen, neboť mu předmětné usnesení nebylo doručeno. Podmínky pro odmítnutí žaloby soudem nebyly splněny.
Nejvyšší správní soud napadené usnesení Krajského soudu v Praze zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
(...) Nejvyšší správní soud proto dále zkoumal, zda předmětné usnesení nebylo stěžovateli doručeno nastoupením účinků tzv.
fikce
doručení.
Podle § 42 odst. 5 s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení.
Podle § 46 odst. 3 o. s. ř., nebyla-li fyzická osoba zastižena na adrese uvedené v odstavci 1 a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do vlastních rukou, uloží.
Podle § 46 odst. 1 o. s. ř. písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje. Jestliže o to fyzická osoba požádá, soud předá písemnost k doručení na adresu jiného místa v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.
Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.
Zásilka obsahující předmětné usnesení byla stěžovateli adresována do vlastních rukou, proto mohla
fikce
doručení podle citovaných ustanovení nastat pouze za předpokladu, že by tato zásilka byla na poště uložena alespoň 10 dnů a stěžovatel si ji mohl alespoň v jeden z těchto dnů vyzvednout. Zásilka byla uložena dne 27. 6. 2006 a stěžovatel si ji před svou hospitalizací, ke které došlo až dne 29. 6. 2006, mohl vyzvednout.
Fikce
doručení však nastat nemohla, neboť z výše uvedeného vyplývá, že syn stěžovatele zásilku převzal 7. den od jejího uložení. Náhradní doručení podle citovaného § 50c odst. 4 o. s. ř. totiž nenastane, pokud v poslední den třídenní lhůty, popř. desetidenní lhůty, jedná-li se o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, již zásilka nebyla na poště uložena.
Nejvyšší správní soud proto přisvědčil námitce stěžovatele, že mu usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 22. 6. 2006, čj. 42 Cad 161/2006-4, kterým byl vyzván k odstranění vad žaloby, nebylo doručeno. Stěžovatel tedy nebyl řádně vyzván k odstranění vad žaloby, ani poučen o možnosti odmítnutí žaloby, pokud vady v soudem stanovené lhůtě neodstraní. Tato lhůta navíc ani nezačala běžet, neboť pro její počátek byl určující okamžik doručení předmětného usnesení.
Krajský soud, který za této procesní situace odmítl návrh stěžovatele, svým postupem jednoznačně porušil právo stěžovatele na přístup k soudu vyjádřené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Soud rovněž porušil § 37 odst. 5 s. ř. s., který upravuje postup soudu při odstraňování vad podání a podmínky, při jejichž splnění může být vadné podání odmítnuto.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.