Vydání 2/2008

Číslo: 2/2008 · Ročník: VI

1457/2008

Řízení před soudem: kompetenční žaloba

Ej 439/2007
Řízení před soudem: kompetenční žaloba
k § 97 a násl. soudního řádu správního
k vládnímu nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení)*)
Bylo-li rozhodnutí správního orgánu prvého stupně napadené odvoláním zrušeno v jiném řízení, odpadl předmět řízení o odvolání. Nelze-li z předpisů účinných v rozhodné době (v daném případě zejména z vládního nařízení č. 8/1928 Sb.) dovodit povinnost vydat procesní rozhodnutí o ukončení řízení o odvolání (např. rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení), není možné se již domáhat kompetenční žalobou (§ 97 a násl. s. ř. s.) rozhodnutí, který orgán má o odvolání rozhodnout. Nejvyšší správní soud takovouto žalobu odmítne.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 11. 2007, čj. Komp 1/2006-127)
Prejudikatura
: srov. Boh. A 1512/1946 a Boh. A 1519/1947.
Věc:
Alžběta B. proti 1) Ministerstvu vnitra a 2) Ministerstvu zemědělství o určení pravomoci k rozhodování o opravném prostředku.
Dekretem prezidenta republiky ze dne 21. 6. 1945, č. 12/1945 Sb., o konfiskaci zemědělského majetku (dále jen "dekret"), a z něj vycházejícího výměru Okresního národního výboru v Českých Budějovicích čj. 05 ze dne 4. 10. 1945 byl konfiskován majetek
Dr.
Adolfa S. Tento výměr byl s poučením o opravných prostředcích doručen zástupci
Dr.
Adolfa S., advokátu
Dr.
B. dne 5. 10. 1945. Proti němu advokát podal opravný prostředek a žádost o udělení výjimky z konfiskace podle § 1 odst. 3 dekretu (dále jen "opravný prostředek"). Podle § 1 odst. 3 dekretu měl o opravném prostředku rozhodnout Okresní národní výbor, který měl v případě pochybností věc postoupit Zemskému národnímu výboru. Ten ji pak byl povinen se svým dobrozdáním postoupit ke konečnému rozhodnutí Ministerstvu zemědělství a Ministerstvu vnitra, která měly povinnost o věci rozhodnout v součinnosti. V daném případě Okresní národní výbor věc předložil Zemskému národnímu výboru v Praze. Jeho stanovisko je písemně formulováno v rozhodnutí ze dne 5. 3. 1946. Obě výše uvedená ministerstva, povolaná k rozhodnutí podle § 1 odst. 3 dekretu, však o opravném prostředku nerozhodla.
Žalobkyně se obrátila na Ústav státu a práva Akademie věd České republiky s žádostí o vypracování expertizy, týkající se této problematiky. Právní
expertiza
ze dne 10. 12. 2004 sleduje přenos kompetencí a působností příslušných úřadů z roku 1945 do dnešní doby. Došla k závěru, že
"orgánem státní správy příslušným k rozhodnutí o odvolání a výjimce z konfiskace podle § 1 odst. 3 dekretu prezidenta republiky je dnes místně příslušný krajský úřad".
V daném případě byl příslušným Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále jen "krajský úřad").
Dopisem ze dne 11. 2. 2005 krajský úřad žalobkyni sdělil, že
"jelikož nejde o jednoduchou právní záležitost, požádali jsme o podání stanoviska k uvedené věci Ministerstvo vnitra ČR, jemuž je krajský úřad při výkonu přenesené působnosti dle § 92 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, podřízen"
. V dalším dopise ze dne 18. 3. 2005 dodal, že
"žádost žalobkyně ze dne 24. 1. 2005 a její doplnění ze dne 28. 2. 2005 nelze považovat za podání ve smyslu správního řádu, ale pouze za určitý návrh či podnět. Z uvedeného důvodu nebylo tedy zahájeno žádné řízení, a nebude tedy ani za současné situace vydáno žádné rozhodnutí o shora podaných opravných prostředcích".
Z jednání krajského úřadu žalobkyně usoudila, že ve věci nebude konat žádné další kroky, a tak se dne 3. 10. 2005 svou žádostí o vyřízení opravného prostředku obrátila (dle § 50 správního řádu z roku 1967) na Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zemědělství. V podání žalobkyně navrhovala, aby se jedno z ministerstev věci ujalo a rozhodlo. Jelikož se tak nestalo, podala žalobkyně kompetenční žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou se domáhala rozhodnutí, který správní úřad má pravomoc vydat rozhodnutí ve věci opravného prostředku.
V žalobě uvedla, že předpokládala, že (na základě principu právní jistoty) orgán nadřízený krajskému úřadu ve věci bezodkladně rozhodne (§ 50 správního řádu z roku 1967). Ani ministerstva se ovšem bez patřičného odůvodnění meritem věci vůbec nezabývala, jen se vymlouvala na nedostatek
kompetence
.
Žalovaný 2) ve vyjádření k žalobě mj. vyslovil nesouhlas s tvrzením žalobkyně, že dosud nebylo rozhodnuto o opravném prostředku podaném dne 16. 10. 1945 zástupcem JUDr. Adolfa S. Na základě podání žalobkyně byla provedena řada šetření a jednání a bylo i vyžádáno stanovisko Ministerstva vnitra ohledně občanství JUDr. Adolfa S. Bylo zjištěno, že je nesporné jeho československé občanství a že podmínky pro konfiskaci dle dekretu č. 12/1945 Sb. dány nebyly. Nejednalo se o pochybný případ ve smyslu § 1 odst. 3 tohoto dekretu a nebyl ani důvod k předložení věci ke konečnému rozhodnutí Ministerstvu zemědělství. Zemský národní výbor přípisem ze dne 19. 8. 1947 (čj. XII/3-661/1949) uložil všem okresním národním výborům, které zavedly konfiskační řízení, aby je okamžitě zastavily a obnovily stav před zahájením těchto řízení. Příslušné okresní národní výbory poté svá rozhodnutí o konfiskaci majetku JUDr. Adolfa S. zrušily (čj. XII-2029/48-3). Tímto způsobem bylo zároveň vyhověno opravnému prostředku proti konfiskaci majetku. Tím bylo řízení o odvolání JUDr. Adolfa S. skončeno i v souladu s tehdy platným vládním nařízením č. 8/1928 Sb.
Žalovaný 1) ve svém vyjádření především konstatoval, že není orgánem pravomocným ve věci rozhodnout a ani nemá pravomoc k postupu dle § 50 správního řádu z roku 1967.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou dány podmínky pro rozhodnutí o kompetenční žalobě dle § 97 a násl. s. ř. s., přičemž vycházel z následujících skutečností, úvah a závěrů.
Především je nutno uvést, že podání ze dne 16. 10. 1945 je odvoláním proti "vyhlášce" (deklaratornímu rozhodnutí) ze dne 4. 10. 1945, čj. 05, a nikoli žádostí o výjimku ve smyslu § 1 odst. 2 a 3 dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, jak je uváděno na některých místech v žalobě a v dalších písemnostech. JUDr. Adolf S. v tomto podání jasně dovozuje, že není osobou německé či maďarské národnosti (které by musely o výjimku žádat), a ve své podstatě namítá, že uvedený dekret prezidenta republiky se na něho nevztahuje.
Rozhodnutí o takovémto odvolání náleželo Zemskému národnímu výboru (srov. nález Nejvyššího správního soudu Boh. A 1512/1946 a Boh. A 1519/1947), přičemž procesní postup upravovalo především vládní nařízení č. 8/1928 Sb., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správní řízení).
Jestliže však rozhodnutí Okresního národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 1945 bylo zrušeno (byť v jiném řízení, zjevně z moci úřední - viz § 83 vládního nařízení č. 8/1928 Sb., srov. obdobné rozhodnutí ONV v Žatci ze dne 10. 11. 1947, čj. 26935/47), odpadl předmět řízení o odvolání a není již možno se domáhat rozhodnutí o opravném prostředku. Žalovanému ad 2) je třeba přisvědčit v tom, že z tehdy účinného vládního nařízení č. 8/1928 Sb. nelze dovodit povinnost vydat procesní rozhodnutí o ukončení řízení o odvolání (např. rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení).
Na tomto závěru nemůže nic změnit ani žalobkyní dodatečně předložený přípis Správy pro věci majetkové a devizové ze dne 7. 9. 1981, adresovaný Federálnímu ministerstvu financí a označený jako
"Informace o některých majetkoprávních vztazích Adolfa S.".
V tomto sdělení především není zohledněna skutečnost, že vyhláška Okresního národního výboru v Českých Budějovicích ze dne 4. 10. 1945, čj. 05, byla zrušena, ani proč k tomuto zrušení došlo.
Podle § 100 odst. 1 v řízení o kompetenčních žalobách soud vychází ze skutkového a právního stavu, který tu je v době jeho rozhodnutí. Nepřichází-li tedy, jak soud vyložil, již v úvahu rozhodnutí, který orgán má rozhodnout o podání (odvolání) ze dne 16. 10. 1945, musela být žaloba odmítnuta [§ 99 písm. a) s. ř. s.].
*)
S účinností od 1. 7. 1955 zrušeno nařízením vlády č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (nyní srov. správní řád č. 500/2004 Sb.).

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.