Vydání 6/2008

Číslo: 6/2008 · Ročník: VI

1565/2008

Řízení před soudem: kompetenční výluka

Ejk 113/2008
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 4 a § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
k § 3 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
k čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
k čl. 81 Ústavy České republiky
Žalobu proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci řízení proti kárně obviněnému soudci nelze soudem rozhodujícím ve správním soudnictví meritorně projednat pro nedostatek jeho pravomoci. Kárný soud je orgánem soudní moci ve smyslu čl. 81 Ústavy České republiky, splňujícím požadavky čl. 36 Listiny základních práv a svobod (nezávislý a nestranný soud schopný vést spravedlivý proces).
(Podle usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. 11. 2007, čj. 29 Ca 188/2007-24)
Prejudikatura:
srov. usnesení č. 20/2005 Sb. ÚS (sp. zn. I. ÚS 336/05).
Věc:
JUDr. Jiří K. proti Nejvyššímu soudu o kárné opatření.
Žalobce je soudcem. Rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 3. 2007 bylo rozhodnuto, že žalobce se dopustil kárného provinění a bylo mu uloženo kárné opatření.
Proti rozhodnutí vrchního soudu podal žalobce odvolání, které rozhodnutím ze dne 8. 10. 2007 žalovaný zamítl.
Proti rozhodnutí žalovaného podal žalobce správní žalobu u Krajského soudu v Brně.
Krajský soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
(...) Napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky však není přezkoumatelné v režimu zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "s. ř. s."). V projednávané věci se jedná o rozhodnutí vydané postupem podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Nejvyšší soud České republiky zde rozhodoval ve druhém stupni o odvolání proti rozhodnutí vrchního soudu. Podle § 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, vykonávají soudnictví v České republice nezávislé soudy. Podle § 2 písm. c) tohoto zákona soudy kromě projednávaní a rozhodování sporů a jiných věcí patřících do jejich pravomoci podle zákona o občanském soudním řízení a rozhodování trestních věcí patřících do jejich pravomoci podle zákona o trestním řízení rozhodují v dalších případech stanovených zákonem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Podle § 14 odst. 2 posledně cit. zákona Nejvyšší soud rozhoduje také v případech stanovených zvláštním právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, s níž vyslovil souhlas Parlament, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. Tímto zvláštním právním předpisem je v projednávané věci zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jím bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy (dále jen "správní orgán"). Napadené rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky nemůže být v režimu správního soudnictví Krajským soudem v Brně přezkoumáno, neboť zde chybí pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Nejvyšší soud České republiky není správním orgánem, jak jej definuje posledně citované ustanovení s. ř. s.; jedná se o orgán soudní moci ve smyslu čl. 81 a násl. Ústavy České republiky. V usnesení ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 336/05 (publ. pod č. 20/2005 Sb. ÚS) Ústavní soud vyslovil, že kárný soud ve smyslu zák. č. 7/2002 Sb. je orgánem, který splňuje požadavky čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (nezávislý a nestranný soud schopný vést spravedlivý proces). V případě žalobou napadených rozhodnutí se proto nejedná o správní rozhodnutí
sui generis
. I z rozhodovací praxe Ústavního soudu (viz např. nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2007, čj. I ÚS 1068/07) vyplývá, že ani Ústavní soud nepovažuje řízení před soudy rozhodujícími ve správním soudnictví ohledně žaloby proti rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky za poslední procesní prostředek, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení. Ústavní soud ve věcech proti rozhodnutím kárných senátů Nejvyššího soudu České republiky a vrchních soudů zkoumá shora citovanou lhůtu pro podání ústavní stížnosti od doručení rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky stěžovateli, nikoliv od doručení rozhodnutí soudu jednajícího a rozhodujícího ve správním soudnictví.
Krajský soud v Brně přistoupil k odmítnutí návrhu postupem podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle něhož nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V projednávané věci se jedná o neodstranitelný nedostatek podmínky řízení - pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.