Vydání 1/2007

Číslo: 1/2007 · Ročník: V

1040/2007

Řízení před soudem: kompetenční výluka

Ej 134/2003
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 50 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č. 153/1969 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 3/1991 Sb. a č. 74/1994 Sb.*)
§ 65 soudního řádu správního
Rozhodnutí, jímž Ministerstvo práce a sociálních věcí zamítne odvolání žalobce a potvrdí rozhodnutí úřadu práce, kterým byl udělen předchozí souhlas s rozvázáním pracovního poměru dle § 50 zákoníku práce, není po materiální stránce rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., protože se jím pojmově nezkracují práva žalobce.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2003, čj. 7 A 74/2002-30)
Věc:
Josef S. v H. proti Ministerstvu práce a sociálních věcí o předchozí souhlas s rozvázáním pracovního poměru.
Úřad práce v Nymburku dne 11. 6. 2001 udělil dle § 50 zákoníku práce předchozí souhlas s rozvázáním pracovního poměru uzavřeného mezi akciovou společností A. a žalobcem. Odvolání žalobce proti tomuto rozhodnutí správního orgánu I. stupně žalovaný dne 17. 1. 2002 zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného u Krajského soudu v Praze, který svým usnesením ze dne 29. 5. 2002 žalobu postoupil věcně příslušnému Vrchnímu soudu v Praze.
Žalobce především namítal neexistenci důvodů pro rozvázání pracovního poměru. Dále poukazoval na krácení mzdy zaměstnavatelem a nezařazení na pracovní místo v souladu s pracovní smlouvou; správní orgány obou stupňů se údajně nevypořádaly s jeho námitkami, nezjistily skutečný stav věci a žalobce neměl možnost vyjádřit se k dodatečně předloženým listinám, čímž byla zkrácena jeho základní práva jak ze strany správních orgánů a zaměstnavatele. Dále žalobce uvedl, že jednání zaměstnavatele vůči žalobci je šikanózní a nelze připustit, aby požívalo právní ochrany.
Žalovaný v písemném vyjádření k žalobě uvedl, že skutečnosti uvedené v žalobě ohledně mzdy žalobce, nezařazení na pracovní místo v souladu s pracovní smlouvou, apod. nesouvisí s neudělením předchozího souhlasu dle § 50 zákoníku práce. Proto je irelevantní námitka žalobce uvedená v žalobě, že se těmito okolnostmi správní orgány nezabývaly. Dále uvedl, že zaměstnavatel, jak vyplývá i ze spisového materiálu, nabízel žalobci jiná pracovní místa, která žalobce odmítal. Žalovaný se rovněž domnívá, že žalobcova práva nebyla rozhodnutím o udělení předchozího souhlasu dotčena a tedy žalobce nemá žalobní legitimaci k podání žaloby na zrušení předmětného rozhodnutí.
Nejvyšší správní soud, který věc podle § 132 s. ř. s. převzal k dokončení řízení, žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval pravomocí k rozhodování o skutečnostech v žalobě uvedených, tedy tím, zda lze o žalobním návrhu rozhodovat ve správním soudnictví. Na základě ustanovení § 2 s. ř. s. totiž soudy poskytují ve správním soudnictví ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem a za podmínek stanoveným tímto zákonem (s. ř. s.) nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon (s. ř. s.). Ustanovení § 6 s. ř. s. dále stanoví, že z rozhodování soudů ve správním soudnictví jsou vyloučeny věci, o nichž to stanoví tento (s. ř. s.) nebo zvláštní zákon.
Z výše uvedených důvodů je třeba v řízení ve správním soudnictví dodržet všechny stanovené podmínky, mimo jiné obsažené ve výše zmiňovaném § 6 s. ř. s. a jej rozvádějících kompetenčních výlukách [§ 70 písm. a) s. ř. s.], jež stanoví, že ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny také úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. Ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s. stanoví, že kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (rozhodnutí), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento (s. ř. s.) nebo zvláštní zákon jinak. Jak je patrno o rozhodnutí ve smyslu správního soudnictví se jedná pouze tehdy, jde-li o rozhodnutí správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti, tedy rozhodnutí
meritorní
. Toliko tato rozhodnutí umožnil zákonodárce přezkoumat ve správním soudnictví.
U práv přezkoumatelných ve správním soudnictví by tedy bylo dále třeba prokázat zkrácení jejich nositele rozhodnutím správního orgánu. Takovéto zkrácení rozhodnutím správního orgánu může ovšem nastat jen tehdy, jedná-li se o rozhodnutí zakládající, měnící, rušící nebo závazně určující žalobcova práva nebo povinnosti (viz výše). Udělení předchozího souhlasu (rozhodnutí správního orgánu) s rozvázáním pracovního poměru dle § 46 písm. c) zákoníku práce nesplňuje z důvodu absence výše uvedených znaků po obsahové stránce náležitosti rozhodnutí ve smyslu správního soudnictví.
K potenciálnímu zkrácení práv žalobce proto nedochází udělením předchozího souhlasu s rozvázáním pracovního poměru správním (státním) orgánem [§ 50 zákoníku práce], neboť se nejedná o rozhodnutí zakládající, měnící, rušící nebo závazně určující žalobcova práva nebo povinnosti, ale teprve následným rozvázáním pracovního poměru výpovědí dle § 46 odst. 1 písm. c) zákoníku práce, které již však nečiní orgán správní [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.], ale zaměstnavatel. Teprve tento akt zaměstnavatele může vést ke zkrácení práv žalobce v této věci a je proto soudně přezkoumatelný, avšak podle norem občanského soudního řízení a nikoliv ve správním soudnictví.
*) Vykládané ustanovení bylo s účinností k 1. 3. 2004 zrušeno zákonem č. 46/2004 Sb. Zákoník práce byl s účinnosti od 1. 1. 2007 nahrazen zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.