Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: V

1074/2007

Řízení před soudem: kompetenční výluka

Ej 345/2006
Řízení před soudem: kompetenční výluka
k § 46 odst. 1 písm. d), § 65 odst. 1 a § 70 písm. a) soudního řádu správního
Oznámení České správy sociálního zabezpečení o úpravě dávky důchodového pojištění v důsledku valorizace není rozhodnutím správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s.; žalobu podanou proti němu tedy soud odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 12. 2006, čj. 3 Ads 80/2006-49)
Věc:
JUDr. Alenka P. proti České správě sociálního zabezpečení o úpravu výplaty důchodu, o kasační stížnosti žalobkyně.
Česká správa sociálního zabezpečení oznámením ze dne 1. 1. 2005 žalobkyni vyrozuměla o úpravě vyplácených důchodů od lednové splátky roku 2005 v souladu s nařízením vlády č. 565/2004 Sb., o zvýšení důchodů v roce 2005, tak, že žalobkyni měl po provedení nařízených exekučních srážek náležet k výplatě plný invalidní důchod ve výši 6908 Kč.
Městský soud v Praze žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s § 70 písm. a) soudního řádu správního, neboť žalobkyně se domáhala soudního přezkoumání úkonu správního orgánu, který není rozhodnutím. Oznámení o výplatě důchodu není součástí výroku rozhodnutí a svou povahou není rozhodnutím o zákonných nárocích ve věcech důchodového pojištění; je toliko informací pro pojištěnce o tom, jakým způsobem bude realizována výplata důchodu.
Proti usnesení městského soudu brojila žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností, v níž mj. označila provádění srážek na plném invalidním důchodu za rozporné se záměrem valorizovat starobní a plné invalidní důchody, účelem čehož je zabezpečení určité skupiny obyvatelstva přiměřeně s pracujícími. Pokud správní soud věc odmítl toliko z důvodu chybějícího rozhodnutí, trvala stěžovatelka na tom, aby tato nečinnost správního orgánu byla odstraněna. Stěžovatelka poukazovala rovněž na fakt, že jedno z pravomocných rozhodnutí, na základě něhož byly prováděny srážky z důchodu, bylo zrušeno.
Žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že srážky z plného invalidního důchodu provádí na základě pravomocných rozhodnutí soudu v souladu s § 299 o. s. ř. Pokud se stěžovatelka domáhá vydání rozhodnutí o valorizaci, měla do oznámení o zvýšení důchodu uplatnit námitky, na jejichž základě by žalovaná rozhodla.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem Městského soudu v Praze, že oznámení o úpravě výše plného invalidního důchodu v důsledku valorizace, které žalovaná zaslala stěžovatelce, není možné považovat za rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. Uvedeným přípisem, označeným jako „Oznámení“, nebyla založena, změněna, zrušena ani závazně určena práva nebo povinnosti žalobkyně, nýbrž jím žalovaná stěžovatelce toliko sdělila, že v důsledku nařízení vlády č. 565/2004 Sb. byla upravena výše plného invalidního důchodu, přiznaného žalobkyni dřívějším rozhodnutím žalované.
Z obsahu kasační stížnosti je zřejmé, že stěžovatelka brojí zejména proti srážkám z invalidního důchodu; tyto srážky z důchodu jsou však prováděny v souladu s § 299 o. s. ř. v důsledku soudem nařízené
exekuce
a nejsou předmětem tohoto soudního přezkumu. Otázka výkonu rozhodnutí formou srážek z důchodu totiž nespadá do pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví, nýbrž do pravomoci obecných soudů rozhodujících podle občanského soudního řádu.
Věc lze uzavřít tak, že soud prvního stupně postupoval správně, pokud žalobu odmítl jako nepřípustnou, neboť přípisem žalované zaslaným stěžovatelce nemohlo být zasaženo do jejích práv či právem chráněných zájmů, jak se stěžovatelka domnívá; nejde tedy o rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a podání žaloby bylo tedy nepřípustné podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s § 70 písm. a) s. ř. s. Tvrzení stěžovatelky v kasační stížnosti se navíc převážně týkají jejího nesouhlasu s prováděním exekučních srážek z důchodu, nesměřují tedy ke zde souzené věci.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.