Vydání 9/2006

Číslo: 9/2006 · Ročník: IV

942/2006

Řízení před soudem: delegace vhodná

Ej 76/2005
Řízení před soudem: delegace vhodná
k § 9 odst. 2 soudního řádu správního
Náklady na dopravu hromadnými dopravními prostředky z místa pobytu žalobce mimo obvod místně příslušného krajského soudu k jednání u místně příslušného krajského soudu nedosahují takové částky, aby ve spojitosti s právy žadatele o azyl na hmotné zabezpečení v rozsahu a za podmínek § 42 a § 43 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ohrožovaly žalobcovo právo se k jednání dostavit, či ho ohrožovaly ve schopnosti hradit náklady spojené s pobytem v České republice. Vynaložení nákladů na dopravu k jednání proto samo o sobě není důvodem postačujícím pro přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 9 odst. 2 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2004, čj. Nad 167/2004-31)
Prejudikatura:
k otázce
delegace
vhodné srov. č. 121/2004 a č. 305/2004 Sb. NSS.
Věc:
Dina G. (Ruská federace) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o návrhu žalobkyně na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti.
Žalobkyně podala u věcně a místně příslušného Krajského soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 5. 2004, kterým jí nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Následným podáním žalobkyně soudu sdělila, že žádá, aby ve věci proběhlo jednání za její přítomnosti, aby jí byl soudem ustanoven zástupce a tlumočník a aby věc byla postoupena Krajskému soudu v Praze. Návrh na delegaci odůvodnila tím, že v obvodu tohoto soudu se zdržuje, a dále tím, že nemůže hradit své náklady na cestu do Ostravy. Žalovaný vyslovil s návrhem na delegaci souhlas. Krajský soud v Ostravě poté předložil Nejvyššímu správnímu soudu spis k rozhodnutí o návrhu na delegaci.
Nejvyšší správní soud rozhodl tak, že se věc nepřikazuje Krajskému soudu v Praze.
Z odůvodnění:*)
Ze soudního spisu vyplynulo, že žalobkyně byla ke dni podání žaloby hlášena k pobytu v Pobytovém středisku Vyšní Lhoty. Ze správního spisu pak vyplývá, že žalovaný udělil žalobkyni souhlas se změnou místa hlášeného pobytu, a to na adrese N. 18/46, obec M.
Skutečnost, že žadatel o azyl se v současné době zdržuje v místě mimo obvod místně příslušného krajského soudu a ve věci požaduje nařídit jednání, jehož se chce účastnit, není sama o sobě důvodem postačujícím pro přikázání věci podle § 9 odst. 2 s. ř. s. (...) K těmto okolnostem musí přistoupit další důležité důvody, které průlom do zásady zákonného soudu, jakož i do zásady trvání místní příslušnosti, odůvodní.
Za takový důvod nelze považovat tvrzení, že žalobkyně nemá finanční prostředky na cestu do Ostravy. Žalobkyně jako žadatelka o azyl má právo na hmotné zabezpečení v rozsahu a za podmínek stanovených v § 42 a § 43 zákona o azylu. Pokud žadatel o azyl pobývá v azylovém zařízení, v němž je hlášen k trvalému pobytu, má právo na bezplatné poskytování ubytování, stravy (popřípadě finančního příspěvku) a jiných služeb a též na kapesné, pokud to jeho finanční a majetkové poměry odůvodňují. Pokud je žadatel hlášen k pobytu mimo azylové zařízení (a tak se může stát jen z iniciativy žadatele a se souhlasem žalovaného), hradí si žadatel náklady spojené s pobytem na území České republiky z vlastních prostředků; i v takovém případě však, odůvodňují-li to majetkové a finanční poměry jeho nebo jeho rodiny, mu může být na jeho žádost poskytnut finanční příspěvek až do výše životního minima, a to až na dobu tří měsíců v průběhu řízení o udělení azylu.
Z toho, že se žalobkyně zdržuje na soukromé adrese a nevyužívá dobrodiní bezplatného hmotného zabezpečení v azylovém zařízení, je patrno, že má finanční prostředky k hrazení svých nákladů na pobyt v České republice, popř. má i možnost požádat o finanční příspěvek, jak je shora uvedeno. Náklady na dopravu hromadnými dopravními prostředky z místa pobytu žalobkyně ke Krajskému soudu v Ostravě nedosahují takové částky, aby ohrožovaly její možnost k jednání u tohoto soudu se dostavit či jí ohrožovaly ve schopnosti hradit náklady spojené s pobytem v České republice. Přihlédnout je třeba i k tomu, že prostředky vynaložené na jízdné může žalobkyně uplatnit jako náklad řízení a bude-li se svou žalobou úspěšná, může jí soud přiznat jejich náhradu.
*) Z odůvodnění vypuštěny pasáže týkající se obecně
delegace
vhodné; k tomu srov. prejudikaturu.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.