Vydání 11/2005

Číslo: 11/2005 · Ročník: III

691/2005

Řízení před soudem a ztráta způsobilosti být účastníkem řízení

Ej 327/2005
Řízení před soudem: ztráta způsobilosti být účastníkem řízení
k § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního
Zemře-li stěžovatel v průběhu řízení o kasační stížnosti ve věci azylu, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Jelikož se přezkoumávané rozhodnutí týká osobního statusu, u něhož z povahy věci nepřichází v úvahu procesní nástupnictví, nastal úmrtím stěžovatele – a tedy ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení – neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, pro který není možné v řízení pokračovat.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 3 Azs 206/2005-54)
Věc:
Ihor T. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.
Rozhodnutím ze dne 8. 7. 2003 neudělil žalovaný žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu; současně vyslovil, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.
Žalobu proti rozhodnutí žalovaného zamítl Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 10. 2. 2005.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozsudek kasační stížností. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 3. 2005 mu byl k jeho žádosti pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupce. Dne 10. 5. 2005 informovalo Oddělením cizinecké policie Plzeň–město Krajský soud v Hradci Králové o tom, že stěžovatel zemřel ve Fakultní nemocnici v Plzni. Tato skutečnost byla doložena úmrtním listem matričního úřadu městského obvodu Plzeň 3, v němž je uvedeno, že Ihor T., narozený dne 30. 3. 1975, zemřel v Plzni dne 2. 5. 2005.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl.
Z odůvodnění:
Podle § 103 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. přihlíží soud kdykoliv za řízení k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení). V souzené věci soud v průběhu řízení o kasační stížnosti zjistil, že stěžovatel – fyzická osoba – ztratil způsobilost být účastníkem řízení a současně povaha věci neumožňuje v řízení pokračovat. V souzené věci totiž správní soudy přezkoumávaly rozhodnutí Ministerstva vnitra, jímž nebyl zemřelému stěžovateli udělen azyl na území České republiky. Jednalo se tedy o přezkum rozhodnutí týkajícího se osobního statusu stěžovatele, u něhož je z povahy věci vyloučeno případné procesní nástupnictví v řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. kasační stížnost odmítl, neboť nastal neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající v tom, že stěžovatel ztratil způsobilost být účastníkem řízení.
(ouč)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.