Vydání 4/2005

Číslo: 4/2005 · Ročník: III

526/2005

Řízení před soudem a zjišťování skutkového stavu

Ej 73/2004
Řízení před soudem: zjišťování skutkového stavu
k § 75 odst. 1 a § 77 odst. 2 soudního řádu správního
Za účelem zjištění skutkového stavu, který tu byl v době rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o zamítnutí žádosti o plný invalidní důchod (§ 75 odst. 1 s. ř. s.), může soud uložit posudkové komisi Ministerstva práce a sociálních věcí, aby - na podkladě lékařských zpráv o zdravotním stavu pocházejících převážně z období přiměřeně předcházejícího dni rozhodnutí správního orgánu - vypracovala posudek o zdravotním stavu a schopnosti soustavné výdělečné činnosti ke dni vydání rozhodnutí správního orgánu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2004, čj. 5 Ads 34/2003-82)
Prejudikatura:
srov. č. 33/2003 Sb. NSS.
Věc:
Zdeněk F. v M. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod, o kasační stížnosti žalobce.
Česká správa sociálního zabezpečení dne 16. 11. 2000 zamítla žalobcovu žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Své rozhodnutí odůvodnila tak, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Šumperku ze dne 2. 11. 2000 není žalobce plně invalidní, neboť z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti pouze o 40 %, a pokles tak nedosahuje potřebných nejméně 66 %. Nadále proto žalobci náleží částečný invalidní důchod.
Proti rozhodnutí správního orgánu podal žalobce správní žalobu, kterou Krajský soud v Ostravě zamítl rozsudkem ze dne 19. 2. 2003. Vycházel přitom z posouzení žalobcova zdravotního stavu a schopnosti soustavné výdělečné činnosti učiněného Okresní správou sociálního zabezpečení v Šumperku v posudku ze dne 2. 11. 2000 a z posudků posudkových komisí Ministerstva práce a sociálních věcí s pracovištěm v Ostravě ze dne 22. 6. 2001 a 14. 11. 2002 a v Brně ze dne 22. 1. 2003. Za podklad svého rozhodnutí vzal především posudky posudkových komisí Ministerstva práce a sociálních věcí v Ostravě a v Brně. V souladu s nimi dospěl k závěru, že k datu vydání přezkoumávaného rozhodnutí žalobce nesplňoval podmínku plné invalidity, neboť u něj nedošlo k poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti alespoň v míře 66 % a ani u něj nebyl zjištěn zdravotní stav, který by vyžadoval vytvoření zcela mimořádných podmínek pro výkon soustavné výdělečné činnosti.
Rozsudek Krajského soudu v Ostravě napadl žalobce kasační stížností, v níž se především dovolával důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního: napadené rozhodnutí považoval za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo nedostatek důvodů rozhodnutí, popř. pro jinou vadu řízení před soudem, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Rozsudek krajského soudu vycházel z posudků posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí v Brně, jehož pokladem však byla zdravotní dokumentace a vyšetření, z nichž nejmladší bylo dva roky staré. Zdravotní stav se však žalobci od té doby změnil, a to k horšímu. Žádné vyšetření z nichž posudek vycházel, se nekonalo po zátěži, ačkoliv po běžné chůzi žalobce trpí vysokým tlakem, závratěmi, sníženou orientací a bušením srdce. Rovněž je sporné, zda má v uchu opravdu implantované tělísko. Ze zdravotní dokumentace to sice nevyplývá, avšak podle lékařů by měl absolvovat operaci, při které by mu toto tělísko mělo být z ucha odstraněno. Podklady pro vypracování posudku, a tím i posudek samotný, jsou tedy neúplné.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl podle § 110 odst. 1 věty druhé s. ř. s.
Z odůvodnění:
Důvod kasační stížnosti tvrzený žalobcem, totiž že napadený rozsudek vychází z nedostatečně zjištěného skutkového stavu, a podřazený jím pod § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. prokázán nebyl.
Žalobce se domáhá na žalované - jako nositelce důchodového pojištění v České republice - přiznání plného invalidního důchodu, tedy dávky důchodového pojištění podmíněné zdravotním stavem. S jejím zamítavým rozhodnutím učiněným na základě posouzení zdravotního stavu a schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce Okresní správou sociálního zabezpečení v Šumperku dne 2. 11. 2000 žalobce nesouhlasil a namítal, že jeho zdravotní stav odpovídá plné invaliditě. Krajský soud si vyžádal posouzení zdravotního stavu a schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce od zákonem povolaného orgánu Ministerstva práce a sociálních věcí, který posouzení učinil prostřednictvím svého odborného orgánu - posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí, a to jednak se sídlem v Ostravě (dne 22. 6. 2001 a dne 14. 11. 2002) a jednak se sídlem v Brně (dne 22. 1. 2003). Ze závěrů obou citovaných posudků krajský soud ve svém rozhodnutí vycházel. S postupem krajského soudu i s jeho závěry Nejvyšší správní soud souhlasí. Při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1 s. ř. s.). Žalovaná jako správní orgán rozhodla o nároku žalobce na plný invalidní důchod rozhodnutím ze dne 16. 11. 2000. K tomuto datu bylo třeba zjistit skutkový stav, tj. zdravotní stav žalobce, a krajský soud takto postupoval. Posudky obou posudkových komisí obsahují údaje o tom, z jaké lékařské dokumentace žalobce vycházejí. Jedná se o zdravotní dokumentaci žalobce vyžádanou od ošetřujícího lékaře MUDr. Zdeňka P. a z ORL kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Posudková komise se sídlem v Ostravě vycházela z uvedené dokumentace, a dále konkrétně z vyšetření žalobce neurologem MUDr. S. dne 18. 8. 2000, neurologem MUDr. O. dne 12. 3. 2001, imunologem MUDr. P. dne 17. 8. 2000, z celkové dokumentace ORL kliniky Fakultní nemocnice a z ORL vyšetření MUDr. L. z února až března 2001. Posudková komise se sídlem v Brně vycházela z lékařského nálezu praktického lékaře MUDr. P. z 19. 10. 2000, z ortopedického nálezu MUDr. M. z 31. 10. 2000, z imunologického vyšetření ze dne 17. 8. 2000, neurologického nálezu MUDr. S. z 18. 10. 2000, z ORL nálezu prof. MUDr. K. z 18. 10. 2000 a z propouštěcí zprávy z ORL kliniky z 21. 9. 2000, z nálezu neurologa MUDr. O. z 12. 3. 2001, z ORL nálezu MUDr. L. z 15. 3. 2001 a ze spisové dokumentace Okresní správy sociálního zabezpečení v Šumperku od roku 2000. Obě posudkové komise vycházely z dostatečné lékařské dokumentace žalobce z období vydání přezkoumávaného rozhodnutí žalované. Tvrzení žalobce v kasační stížnosti, že podkladem posudků byla zdravotní dokumentace a vyšetření, z nichž nejmladší bylo dva roky staré, nebylo prokázáno. Protože při přezkoumání rozhodnutí vychází soud ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, není možné v tomto řízení při přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 16. 11. 2000 přihlédnout k eventuálním změnám ve zdravotním stavu žalobce nastalým po 16. 11. 2000. V řízení před krajským soudem žalobce netvrdil, že by po běžné chůzi trpěl vysokým tlakem, závratěmi, sníženou orientací a bušením srdce. Tyto zdravotní potíže neuváděl ani posudkové komisi Ministerstva práce a sociálních věcí v Ostravě, jejíhož jednání dne 22. 6. 2001 se zúčastnil. Posudek posudkové komise se sídlem v Brně obsahuje údaje uvedené ve zprávě praktického lékaře MUDr. P. z 19. 10. 2000, z níž mimo jiné vyplývá, že u žalobce jde o dýchání sklípkové bez vedlejších fenoménů, srdce: akce klidná, pravidelná, ozvy ohraničené, TK 145/80. Obsah této zprávy nenaznačuje potřebu vyšetření žalobce po zátěži. Především však Nejvyšší správní soud k této tvrzené skutečnosti, kterou žalobce uplatnil až po vydání napadeného rozhodnutí, nemohl přihlížet podle § 109 odst. 4 s. ř. s. Totéž se týká i další námitky žalobce v kasační stížnosti, totiž že je sporné, zda má v uchu opravdu implantované tělísko, které by mu dle lékařů mělo být z ucha operativně odstraněno, neboť ani tuto námitku před krajským soudem žalobce neuvedl. K této námitce navíc Nejvyšší správní soud uvádí, že její zkoumání by nemohlo ovlivnit výsledek řízení, neboť pro ně je rozhodující posouzení zdravotního stavu a schopnosti soustavné výdělečné činnosti žalobce ke dni 16. 11. 2000, nikoliv to, jaké lékařské zákroky by žalobce podle svého subjektivního přesvědčení, nevyplývajícího ani ze zdravotní dokumentace, měl podstoupit.
(ale)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.