Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

757/2006

Řízení před soudem a zánik plné moci

Ej 244/2003
Řízení před soudem: zánik plné moci
k § 35 odst. 2 soudního řádu správního
k § 20a odst. 2 občanského zákoníku
Nabytím právní moci rozhodnutí krajského soudu, jímž došlo k výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku, a tím k zániku právnické osoby (§ 20a odst. 2 občanského zákoníku), zanikla současně i plná moc udělená touto právnickou osobou advokátovi k zastupování v řízení před soudem (§ 35 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 4. 2003, čj. 6 A 11/2000-47)
Věc:
Akciová společnost S. proti Komisi pro cenné papíry o opatření k nápravě.
Prezidium Komise pro cenné papíry dne 15. 11. 1999 změnilo rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 1. 7. 1998 tak, že žalobci podle § 37 odst. 1 písm. a) zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon č. 248/1992 Sb.“), uložilo zjednat nápravu nedostatků tím, že provede výměnu osoby v představenstvu. Žalobce současně bude informovat Komisi pro cenné papíry ve lhůtě 14 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o přijatých opatřeních, která povedou ke sjednání nápravy, a o lhůtách jejich realizace. Žalobce porušil ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb. tím, že v rozporu s tímto ustanovením v průběhu roku 1996 nakoupil do svého majetku celkem 14 směnek vystavených společností P., které nejsou cennými papíry specifikovanými v § 17 zákona č. 248/1992 Sb.
Žalobou doručenou dne 31. 1. 2000 Vrchnímu soudu v Praze se žalobce domáhal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalované a navrhoval, aby výrok II tohoto rozhodnutí byl zrušen a věc vrácena prezidiu Komise pro cenné papíry k dalšímu řízení.
Podáním ze dne 28. 11. 2000, které došlo Vrchnímu soudu v Praze dne 5. 12. 2000, sdělil žalovaný, že dne 23. 11. 2000 mu bylo doručeno usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, kterým se společnost S. vymazává z obchodního rejstříku, a to bez právního nástupce. Výmazem došlo ke ztrátě právní subjektivity žalobce, což podle názoru žalovaného zakládá překážku postupu řízení podle § 107 odst. 1 o. s. ř.
Z usnesení Krajského obchodního soudu v Brně ze dne 20. 11. 2000 vyplývá, že v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně byla vymazána společnost S. se všemi zápisy. Den zápisu byl 20. listopad 2000. Uvedené usnesení nabylo právní moci dne 8. 12. 2000.
V souladu s § 132 s. ř. s. věc převzal a dokončil Nejvyšší správní soud.
Přípisem ze dne 10. 3. 2003 sdělil JUDr. Tomáš A. k dotazu Nejvyššího správního soudu, že plná moc udělená k zastupování žalobce dne 31. 7. 2000 mu nebyla dosud vypovězena. Sdělil dále, že mu není známo nic o tom, že by práva z podané žaloby přešla na jinou osobu. Uvedl, že pro případ, že soud dospěje k závěru, že je nadále právním zástupcem žalobce, bere žalobní návrh v celém rozsahu zpět. Pro případ, že soud dospěje k závěru, že zánikem žalobce a jeho výmazem z obchodního rejstříku zanikla plná moc, navrhuje, aby Nejvyšší správní soud podle § 64 s. ř. s. za použití § 107 odst. 5 věty prvé o. s. ř. řízení zastavil, neboť nikdo nenastoupil do práv žalobce a jeho zánik vytvořil takovou překážku, která svou povahou neumožňuje v řízení pokračovat.
Nejvyšší správní soud žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Teorie práva a ve shodě s ní i soudní praxe řadí mezi podmínky řízení podmínky na straně účastníka, to je mimo jiné způsobilost být účastníkem řízení (§ 33 odst. 2 s. ř. s.). Způsobilost být účastníkem řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti; jinak i ten, komu ji zákon přiznává. Podle ustanovení § 33 odst. 3 s. ř. s., věty prvé, je účastník způsobilý samostatně činit v řízení úkony (dále jen „procesní způsobilost“), jen jestliže má způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu. Tuto způsobilost má zásadně ten, kdo má podle hmotného práva způsobilost mít práva a povinnosti; ten, kdo nemá tuto způsobilost (právní subjektivitu), může být účastníkem řízení jen tehdy, jestliže mu tuto způsobilost přizná zákon. Mezi právnické osoby, které mají způsobilost mít práva a povinnosti, patří i investiční fondy. Podle § 1 zákona č. 248/1992 Sb. jsou investiční fondy obchodní společnosti, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování na základě povolení vydaného Komisí pro cenné papíry, přičemž mají formu akciových společností. Podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb. se zrušení a likvidace investiční společnosti a investičního fondu řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak. Podle § 218 obchodního zákoníku (zrušení a likvidace společnosti – akciové společnosti) pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 68 – § 75b téhož zákona, není-li dále stanoveno jinak. Podle § 68 odstavce 1 obchodního zákoníku společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku (§ 31 odst. 4).
Z výše uvedeného tedy plyne, že právní mocí usnesení Krajského obchodního soudu ze dne 20. 11. 2000, to je dnem 8. 12. 2000, došlo k zániku žalobce – společnosti S. Nutno tedy uzavřít, že v době po zahájení řízení do jeho pravomocného skončení ztratil žalobce způsobilost být účastníkem řízení. Nebylo zjištěno, že by práva z podané žaloby přešla na jinou osobu, jak vyplývá z výše uvedeného usnesení Krajského obchodního soudu v Brně, z podání žalovaného i advokáta JUDr. Tomáše A., dříve právního zástupce žalobce. Nedostatek podmínky způsobilosti být účastníkem řízení, která ve svých důsledcích znamená i nedostatek procesní způsobilosti, znamená takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší správní soud proto postupoval tak, že žalobu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.
K výše uvedenému nutno konstatovat, že podle názoru soudu plná moc udělená žalobcem JUDr. Tomáši A. zanikla dnem 8. 12. 2000 (§ 28 odst. 5 o. s. ř. se zřetelem k § 64 s. ř. s.). Nebylo proto za této situace možno přihlížet ke zpětvzetí žaloby JUDr. Tomášem A. učiněným v podání ze dne 10. 3. 2003.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.