Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: III

559/2005

Řízení před soudem a záměna účastníků řízení

Ej 134/2005
Řízení před soudem: záměna účastníků řízení
k § 65 a násl. soudního řádu správního
k § 107a odst. 1 občanského soudního řádu
Procesní nástupnictví podle § 107a odst. 1 občanského soudního řádu při singulární sukcesi založené soukromoprávním postoupením veřejnoprávní pohledávky je v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu před správním soudem pojmově vyloučeno.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2005, čj. 1 Afs 38/2004-140)
Věc:
Společnost s ručením omezeným C., v likvidácii (Slovenská republika), proti Celnímu ředitelství Brno o celní dluh, o kasační stížnosti žalobkyně.
Platebním výměrem ze dne 25. 4. 2001 vyměřil Celní úřad Břeclav – dálnice žalobkyni celní dluh ve výši 348 859 Kč. K odvolání žalobkyně změnilo Celní ředitelství Brno právní kvalifikaci vzniku celního dluhu a doplnilo ve výroku rozhodnutí ustanovení právních předpisů užitých při rozhodování; jinak zůstalo rozhodnutí vydané v I. stupni nedotčeno. Žalobkyně brojila proti rozhodnutí Celního ředitelství Brno žalobou; tu však Krajský soud v Brně zamítl rozsudkem ze dne 25. 11. 2003.
Žalobkyně (stěžovatelka) podala proti tomuto rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost, která byla Nejvyššímu správnímu soudu předložena dne 20. 5. 2004. Dne 31. 1. 2005 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen stěžovatelčin návrh na to, aby do řízení o kasační stížnosti vstoupil na její místo pan Miroslav H. Stěžovatelka soudu oznámila, že postoupila panu Miroslavu H. budoucí pohledávku ve výši 348 859 Kč, o níž Krajský soud v Brně vedl řízení; smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 21. 1. 2005 připojila k návrhu. Ze smlouvy plyne, že stěžovatelka již zaplatila vyměřený celní dluh; rozhodnutí ukládající jí povinnost k jeho úhradě však má za nezákonné. Zaplacenou částku proto považuje za svou pohledávku, kterou postupuje Miroslavu H. dnem podpisu smlouvy. K návrhu bylo přiloženo i prohlášení postupníka ze dne 24. 1. 2005 vyjadřující jeho souhlas se vstupem do řízení.
Návrh na záměnu účastníků v řízení o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatelka má za to, že na základě smlouvy o postoupení pohledávky došlo k singulární sukcesi podle § 107a odst. 1 o. s. ř. (tj. k takovému přechodu či převodu práva, který není spojen se ztrátou způsobilosti být účastníkem řízení u stěžovatelky jakožto původního účastníka), a že tedy nic nebrání tomu, aby do řízení vstoupil postupník; mýlí se však.
Soud ve správním soudnictví při přezkoumávání individuálního správního aktu vychází ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu. Tento skutkový a právní stav zahrnuje nejen soubor skutkových zjištění učiněných správním orgánem a hodnocení těchto zjištění v souladu s právní úpravou účinnou v okamžiku jeho rozhodování, ale též uzavřený počet individuálně vymezených účastníků správního řízení. Jen s nimi soud jedná v následném přezkumném řízení (nepodá-li ovšem žalobu tzv. opomenutý účastník správního řízení) a právě jejich subjektivní práva a povinnosti mohou být dotčeny změnou, shledá-li soud správní rozhodnutí nezákonným. (Podobně je procesní nástupnictví v případech singulární sukcese vyloučeno i v řízení o dovolání a o žalobě pro zmatečnost: ustanovení § 107a o. s. ř. se zde nepoužije právě proto, že soud je při rozhodování vázán stavem, jaký tu byl v době vydání rozhodnutí napadeného některým z těchto mimořádných opravných prostředků.)
Jak v soudním řízení správním, tak v řízení o dovolání a o žalobě pro zmatečnost nicméně lze připustit procesní nástupnictví tam, kde původní účastník pozbude způsobilosti být účastníkem řízení, tedy v případě smrti fyzické osoby či zániku právnické osoby, které mají za následek přechod úplného souboru práv a povinností vážících se k původnímu účastníkovi (
univerzální sukcese
). V řízení totiž za takové situace nastává nedostatek podmínky řízení a úkolem soudu je tento nedostatek odstranit, je-li to možné, aby tak i univerzálním právním nástupcům účastníků zůstala zachována věcná legitimace.
V projednávané věci ovšem stěžovatelka netvrdí, že u ní došlo k zániku způsobilosti být účastníkem řízení, a soud tedy nemá důvod zabývat se úvahami o univerzálním právním nástupnictví a o tom, zda je možno pokračovat v řízení s jinou osobou. Co se týče singulární sukcese, již stěžovatelka dokládá, ta nemá v řízení před správním soudem žádné účinky: jednak proto, že nemůže nijak zasáhnout do stavu existujícího v době rozhodování správního orgánu; jednak také proto, že soukromoprávním úkonem nelze měnit obsah veřejnoprávního vztahu ani jeho subjekty. Stejně jako není možno prostředky soukromého práva převádět veřejnoprávní povinnost, není možno z jejich titulu nabývat ani subjektivních veřejných práv. Kdyby tedy žalobou napadené správní rozhodnutí bylo zrušeno a stěžovatelce byla vrácena neoprávněně vyměřená částka, je na její vůli, jak s ní naloží; do té doby však – nedojde-li k univerzální sukcesi a nerozhodne-li soud o tom, zda a s kým bude v řízení pokračovat – nemůže soud na straně žalující jednat s jiným účastníkem než se stěžovatelkou samotnou.
(šk)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.