Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

758/2006

Řízení před soudem a rozhodování o náhradě nákladů řízení

Ej 427/2003
Řízení před soudem: rozhodování o náhradě nákladů řízení
k § 60 odst. 1 a 5 soudního řádu správního
O úspěchu a neúspěchu v řízení je možno uvažovat u žalobce a u žalovaného správního orgánu, nikoli však u dalších účastníků správního řízení, kteří žalobu nepodali. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení těchto dalších účastníků není na místě postup podle § 60 odst. 1 s. ř. s. (přiznání náhrady nákladů řízení podle výsledku sporu), ale jedině postup podle § 60 odst. 5 s. ř. s. (přiznání náhrady nákladů řízení z důvodů zřetele hodných).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2003, čj. 2 As 2/2003-41)
Věc:
Patricie M. a spol. proti Pozemkovému úřadu Ústí nad Labem, za účasti Pozemkového fondu České republiky, města Ústí nad Labem, obce Povrly a společnosti s ručením omezeným B., o vlastnické právo oprávněné osoby k nemovitosti, o kasační stížnosti žalobců.
Okresní pozemkový úřad v Ústí nad Labem rozhodl dne 11. 11. 2002 podle § 9 odst. 4 zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, že žalobci nejsou vlastníky nemovitostí v tomto rozhodnutí blíže specifikovaných. Žalobci toto rozhodnutí napadli žalobou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který ji usnesením ze dne 2. 1. 2003 odmítl; s poukazem na § 129 odst. 2 a § 46 odst. 2 s. ř. s. dospěl totiž k závěru, že v daném případě jde o věc, ve které správní orgán v rámci uplatňovaného restitučního nároku rozhodoval o vlastnictví oprávněných osob. Jednalo se tedy o věc, která vyplývala z občanskoprávního vztahu.
Žalobci (stěžovatelé) usnesení napadli kasační stížností; brojili proti právnímu názoru, že žalobou napadené správní rozhodnutí je věcí soukromoprávní.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl; stěžovatelům ani osobám zúčastněným na řízení přitom nepřiznal náhradu nákladů řízení.
Z odůvodnění:
Neúspěšným stěžovatelům náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřísluší, Pozemkovému úřadu Ústí nad Labem v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly. O úspěchu a neúspěchu v řízení je možno uvažovat u žalobce (v této věci u stěžovatelů) a u příslušného správního orgánu (nyní žalovaného), nikoli však u dalších účastníků správního řízení, kteří žalobu (dříve opravný prostředek) nepodali. Proto ohledně nich není možno postupovat podle ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s. (přiznání náhrady nákladů řízení podle výsledku sporu). Jedná se o situaci obdobnou té, kterou nyní upravuje ustanovení § 60 odst. 5 s. ř. s. Přiznání nároku na náhradu nákladů řízení z důvodů zvláštního zřetele hodných soud neshledal.

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.