Vydání 11/2004

Číslo: 11/2004 · Ročník: II

381/2004

Řízení před soudem a překážka litispendence

Ej 423/2004
Řízení před soudem: překážka litispendence
k § 32 soudního řádu správního
k § 83 občanského soudního řádu
Pro posouzení překážky již probíhajícího řízení (§ 83 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.) je ve smyslu § 32 s. ř. s. rozhodné, kdy žaloby došly soudu (soudům); naopak bez významu zůstává, která z žalob byla dříve předána k poštovní přepravě.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2004, čj. 4 Azs 189/2004-49)
Věc:
Oleg S. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o azyl, o kasační stížnosti žalobce.
Podáním označeným jako "stížnost proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení azylu", adresovaným žalovanému a jemu doručeným dne 17. 9. 2003, se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 7. 2003, jímž ministr vnitra zamítl rozklad žalobce a potvrdil rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 4. 2001, kterým nebyl žalobci udělen azyl na území České republiky z důvodu nesplnění podmínek uvedených v ustanovení § 12, § 13 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a současně bylo rozhodnuto, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona. Žalovaný postoupil dne 17. 9. 2003 žalobcovo podání Krajskému soudu v Plzni, jemuž bylo doručeno dne 24. 9. 2003.
Krajský soud v Plzni v rámci zkoumání podmínek řízení zjistil z přípisu Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 18. 2. 2004, že žalobce podal proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného u uvedeného soudu žalobu dne 22. 9. 2003, řízení probíhá pod sp. zn. 52 Az 310/2003 a není doposud skončeno. Krajský soud v Hradci Králové ke zprávě přiložil stejnopis žaloby Olega S. ze dne 19. 9. 2003 a stejnopis žalobou napadeného rozhodnutí žalovaného.
Za této procesní situace Krajský soud v Plzni usoudil, že o téže věci probíhá již u jiného soudu řízení, v němž nebylo dosud rozhodnuto, a proto žalobu podanou u tamního soudu usnesením odmítl.
Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále "stěžovatel") včas kasační stížnost z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. s tím, že z opatrnosti spatřuje další důvody kasační stížnosti též v ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) a d) s. ř. s. Soudu prvního stupně vytkl, že napadeným usnesením porušil ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť žalobce podal žalobu ke Krajskému soudu v Plzni již dne 17. 9. 2003, a žalobu ke Krajskému soudu v Hradci Králové tedy podal později.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatel napadá usnesení Krajského soudu v Plzni dovolávaje se důvodu uvedeného v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tedy nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení. V dané věci Krajský soud v Plzni napadeným usnesením žalobu odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle něhož, nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh (žalobu) mimo jiné též tehdy, jestliže o téže věci již řízení u soudu probíhá. Jde o tzv. překážku
litispendence
(překážku zahájeného řízení), která brání soudu, aby o téže věci probíhalo u soudu jiné řízení. Krajský soud usoudil, že o takový případ jde v projednávané věci a Nejvyšší správní soud se s jeho posouzením této otázky ztotožňuje.
Jak správně zdůraznil v napadeném usnesení Krajský soud v Plzni, je pro posouzení této procesní otázky významné především datum zahájení obou současně probíhajících řízení; jinak je totiž v projednávané věci nepochybné - a ostatně to nezpochybňuje v kasační stížnosti ani stěžovatel - že řízení o žalobě (žalobách) stěžovatele proti témuž rozhodnutí žalovaného probíhají současně u Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích a u Krajského soudu v Plzni. Podle § 32 s. ř. s. je řízení zahájeno dnem, kdy návrh došel soudu; týká-li se návrh věcí uvedených v § 4 odst. 1 s. ř. s., nazývá se návrh žalobou. V daném případě se shoduje Nejvyšší správní soud s krajským soudem v závěru, že návrh žalobce je ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s. žalobou proti rozhodnutí vydanému v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné. Tento návrh došel Krajskému soudu v Plzni (byl mu postoupen žalovaným) až dne 24. 9. 2003, jak o tom svědčí otisk razítka podatelny uvedeného soudu na přípisu žalovaného ze dne 17. 9. 2003, k němuž je žaloba připojena a jímž je věc postupována uvedenému soudu. U Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích byla žaloba podána dne 22. 9. 2003, jak vyplývá nejen ze zprávy uvedeného soudu, ale též z otisku razítka jeho podatelny na žalobě sepsané právním zástupcem stěžovatele. Stalo se tak nepochybně o dva dny dříve, než došla žaloba proti témuž rozhodnutí žalovaného Krajskému soudu v Plzni. Naposledy uvedený soud proto právem podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. později podanou žalobu odmítl.
Pro posouzení věci je ve smyslu § 32 s. ř. s. rozhodné, kdy žaloby došly soudu (soudům), a naopak bez významu zůstává posouzení, která z žalob byla předána dříve k poštovní přepravě, jak se mylně domnívá stěžovatel.
(gr)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.