Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: III

541/2005

Řízení před soudem a podjatost soudce

Ej 82/2005
Řízení před soudem: podjatost soudce
k § 8 odst. 1 soudního řádu správního
Pohlaví soudce, stejně jako jeho věk, sexuální orientace nebo rasová, etnická či národnostní příslušnost nemohou být samy o sobě důvodem podjatosti ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2005, čj. Nao 2/2005-299)
Prejudikatura:
srov. č. 49/2004 Sb. NSS.
Věc:
Milan K. ve V. proti České správě sociálního zabezpečení, o kasační stížnosti žalobce, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího správního soudu.
Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2003, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 18. 6. 2001.
Poté, co byl vyrozuměn o složení senátu Nejvyššího správního soudu, vznesl žalobce námitku podjatosti soudců JUDr. Radana M. a JUDr. Václava N. s tím, že požaduje složení senátu ze soudců ženského pohlaví; k mužům - jak uvedl - nemá důvěru.
Nejvyšší správní soud o námitce rozhodl v jiném senátu příslušném podle rozvrhu práce tak, že jmenovaní soudci nejsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni.
Z odůvodnění:
Oba soudci ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že nemají žádný poměr k věci, účastníkům či jejich zástupcům.
Podle § 8 odst. 1 věty první s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.
Podjatost soudce zasahuje do principu nezávislosti soudce, neboť nestrannost soudce tento princip předpokládá. Samotný pojem soudce totiž s sebou nese atribut nezaujatosti a nestrannosti a bez tohoto předpokladu by nebylo důvodu ani pro konstituování soudní moci jako jednoho z pilířů demokratické společnosti. Tak, jak zákon příslušnost soudu a soudce v určité věci stanovil, je zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána soudu (soudci) příslušnému a přikázána soudu, resp. soudci, jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen mimořádně a ze skutečně závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Jen za dodržení těchto pravidel bude zachována a naplněna ústavní zásada zákazu odnětí zákonnému soudci (čl. 36 odst. 1 věta první Listiny základních práv a svobod).
Spatřuje-li žalobce důvod podjatosti v tom, že oba soudci jsou muži, přičemž mužům nedůvěřuje, pak tato skutečnost podle § 8 odst. 1 věty první s. ř. s. nemůže být důvodem k jejich vyloučení. Pohlaví soudce, stejně tak například jeho věk, sexuální orientace nebo rasová, etnická či národnostní příslušnost nemohou být samy o sobě důvodem podjatosti. Jsou to totiž v zásadě nezměnitelné charakteristiky osoby soudce, které jsou vlastní všem lidem a které - jakkoli jistě v nikoli bezvýznamné míře formují či mohou formovat názory, postoje a hodnotovou orientaci konkrétní osoby - samy o sobě zpravidla neovlivňují vztah soudce k věci, kterou rozhoduje. Tento vztah by sice mohly za určitých okolností ovlivňovat, ovšem zpravidla jen tehdy, kdyby se věc soudcem projednávaná dotýkala (přímo či nepřímo) některé z těchto charakteristik nebo s ní souvisela, a to takovým způsobem a tak intenzivně, že by daný soudce nedokázal ve vztahu ke svému rozhodování v konkrétním případě od svého pohlaví, věku, sexuální orientace, rasové, etnické či národnostní příslušnosti nebo jiné obdobné charakteristiky a od tím ovlivněných názorů, postojů a zastávaných hodnot v míře potřebné pro zachování nestrannosti a nezávislosti rozhodování
abstrahovat
. V případě námitky podjatosti vznesené žalobcem však není ani náznaku takového ovlivnění soudců, kteří mají či měli věc podle rozvrhu práce rozhodovat. Naopak, z podání žalobce je patrné, že nedůvěra a předpojatost vůči osobám určitého pohlaví je v daném případě vlastní toliko jemu samotnému; žalobce ostatně ani neuvádí konkrétní skutečnosti, které by dávaly důvod pochybovat o nepodjatosti soudců v konkrétním případě proto, že jsou mužského pohlaví.
Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů rozhodl, že žádný z obou soudců není vyloučen z projednávání a rozhodnutí dané věci.
(im)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.