Vydání 9/2005

Číslo: 9/2005 · Ročník: III

657/2005

Řízení před soudem a počátek běhu lhůty pro podání žaloby

Ej 141/2005
Řízení před soudem: počátek běhu lhůty pro podání žaloby
k § 72 odst. 1 soudního řádu správního
Počátek běhu lhůty k podání žaloby spojuje ustanovení § 72 odst. 1 s. ř. s. s doručením rozhodnutí tomu účastníkovi, který rozhodnutí žalobou napadá, nikoliv s datem právní moci napadeného rozhodnutí.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 2. 2005, čj. 1 As 34/2004-84)
Věc:
Josef S. v M. proti Krajskému úřadu Karlovarského kraje o odstranění nepovolené stavby, o kasační stížnosti žalobce.
Stavební úřad v Kynšperku nad Ohří rozhodnutím ze dne 3. 4. 2001 nařídil žalobci odstranění nepovolené stavby oplocení, stavebních úprav hospodářského sjezdu a účelové komunikace.
Okresní úřad Sokolov rozhodnutím ze dne 3. 8. 2001 odvolání žalobce zamítl a rozhodnutí správního orgánu I. stupně potvrdil.
Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 29. 7. 2004 odmítl žalobu podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. pro opožděnost. Odůvodnil to tím, že napadené rozhodnutí bylo zástupci žalobce doručeno dne 15. 8. 2001, žaloba byla podána k poštovní přepravě až dne 18. 10. 2001, a byla tak překročena dvouměsíční lhůta pro podání žaloby podle § 72 odst. 1 s. ř. s.
Žalobce (stěžovatel) brojil proti rozhodnutí krajského soudu včasnou kasační stížností opírající se o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Namítal, že z oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí v odvolacím řízení, které vydal Okresní úřad v Sokolově dne 29. 8. 2001, vyplývá, že žalobou napadené rozhodnutí bylo doručeno (oznámeno) dne 20. 8. 2001. Stěžovateli tak s ohledem na uvedené datum doručení rozhodnutí běžela lhůta k podání žaloby od 21. 8. 2001 a skončila (protože poslední den lhůty připadl na neděli 21. 10. 2001) v pondělí dne 22. 10. 2001. Jestliže byla žaloba podána k poštovní přepravě dne 18. 10. 2001, byla podána včas.
Žalovaný ve svém písemném vyjádření poukázal na to, že nemá v době podání vyjádření k dispozici úplný originál správního spisu, a nemůže se proto konkrétně vyjádřit k otázce včasnosti podání žaloby. Odkázal však obecně na to, že oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí v odvolacím řízení vydává odvolací orgán na základě § 52 a § 59 správního řádu; rozhodnutí o odvolání nabývá právní moci dnem, kdy je toto rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků řízení. Datum 20. 8. 2001, uvedené v oznámení o právní moci, je tak dnem, kdy bylo napadené rozhodnutí oznámeno poslednímu z účastníků řízení, kterým vůbec nemusel být žalobce, ale jakýkoliv jiný účastník řízení. Dvouměsíční lhůta podle § 250b občanského soudního řádu i § 72 odst. 1 s. ř. s. k podání žaloby počíná běžet každému oprávněnému žalobci následujícího dne po dni, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno právě jemu, nikoliv kdy bylo doručeno poslednímu účastníkovi řízení.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Žaloba byla podána v době, kdy se na soudní přezkum pravomocných rozhodnutí správních orgánů vztahovala ustanovení části páté hlavy druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002. Dnem 1. 1. 2003 nabyl účinnosti zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní; podle § 130 odst. 1 s. ř. s. dokončí soud řízení v neskončených věcech podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona (§ 65 a násl.).
Soudní řád správní v § 72 odst. 1 (a obdobně tomu bylo i podle § 250 odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném v době podání žaloby) stanoví k podání žaloby lhůtu dvou měsíců od doby, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonným způsobem. Zvláštní zákon může lhůtu stanovit odchylným způsobem; o takový případ se však v této věci nejedná. Zmeškání lhůty nelze prominout (§ 72 odst. 4 s. ř. s.).
Pro posouzení věci je rozhodující zjištění ze správního spisu o tom, kdy bylo rozhodnutí odvolacího správního orgánu stěžovateli oznámeno doručením jeho písemného vyhotovení. Ze správního spisu vyplývá, že stěžovatel byl ve správním řízení zastoupen advokátem JUDr. Vlastislavem J. jako zástupcem s plnou mocí pro celé řízení (dohoda o plné moci ze dne 3. 4. 2001). V takovém případě bylo stěžovateli účinně doručeno napadené rozhodnutí dnem, kdy bylo rozhodnutí doručeno jeho zástupci, neboť podle § 25 odst. 3 správního řádu se rozhodnutí doručuje jen tomuto zástupci. Ve správním spise je založena doručenka dokládající, že stěžovatelův zástupce převzal napadené rozhodnutí dne 15. 8. 2001.
Následujícím dnem po doručení rozhodnutí, tj. dnem 16. 8. 2001, počala běžet stěžovateli dvouměsíční lhůta k podání žaloby a skončila dnem, který se svým označením shoduje s dnem určujícím počátek lhůty (což byl den 15. 8. 2001) – tedy skončila uplynutím dne 15. 10. 2001 (§ 40 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Lhůta by tak byla zachována pouze tehdy, pokud by nejpozději dne 15. 10. 2001 byla žaloba podána osobně u soudu nebo byla podle § 40 odst. 4 s. ř. s. tohoto dne zaslána soudu prostřednictvím držitele poštovní licence; jestliže žaloba byla podána k poštovní přepravě až dne 18. 10. 2001, byla podána opožděně.
Stěžovatel se mýlí, spojuje-li běh lhůty k podání žaloby s oznámením odvolacího orgánu o tom, že rozhodnutí bylo dne 20. 8. 2001 oznámeno všem účastníkům řízení a téhož dne nabylo právní moci. Ustanovení § 72 odst. 1 s. ř. s. (a obdobně tomu bylo i podle § 250b odst. 1 občanského soudního řádu, ve znění účinném v době podání žaloby) spojuje výslovně počátek běhu lhůty k podání žaloby s doručením rozhodnutí tomu účastníkovi, který rozhodnutí žalobou napadá, nikoliv s datem, kdy rozhodnutí odvolacího orgánu bylo doručeno všem účastníkům řízení a nabylo právní moci.
(šk)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.