Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: III

537/2005

Řízení před soudem a osvobození od soudních poplatků

Ej 74/2005
Řízení před soudem: osvobození od soudních poplatků
k § 36 odst. 3 soudního řádu správního
Povinnost doložit nedostatek prostředků je jednoznačně na účastníkovi řízení, který se domáhá osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). Pokud účastník tuto povinnost nesplní, soud výdělkové a majetkové možnosti sám z úřední povinnosti nezjišťuje.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 1. 2005, čj. 7 Azs 343/2004-50)
Věc:
Mariya P. (Běloruská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 3. 9. 2004 byl zamítnut návrh žalobkyně na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2004, jímž žalobkyni nebyl udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. V odůvodnění usnesení krajský soud uvedl, že žalobkyně byla za účelem zjištění, zda jsou dány předpoklady pro její osvobození od soudních poplatků, vyzvána k předložení vyplněného formuláře potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech ve lhůtě 15 dnů od doručení výzvy. Tato výzva jí byla doručena dne 1. 7. 2004; žalobkyně však na ni do dne vydání napadeného usnesení nereagovala.
Usnesení krajského soudu napadla žalobkyně (stěžovatelka) kasační stížností. Namítala, že krajský soud mohl rozhodnout o ustanovení zástupce bez její další součinnosti, tj. bez předložení vyplněného formuláře "Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech", neboť
relevantní
skutečnosti vyplývaly ze spisu.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl.
Z odůvodnění:
Stěžovatelka předně vytýkala krajskému soudu, že si sám neopatřil podklady pro zjištění, že stěžovatelka nemá dostatečné prostředky; tyto okolnosti podle ní vyplývaly ze spisu.
Podle § 35 odst. 7 s. ř. s. může předseda senátu navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát.
Podle § 35 odst. 3 s. ř. s. může být účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly.
Z citovaných ustanovení vyplývá, že povinnost doložit, že navrhovatel nemá dostatečné prostředky, je jednoznačně na něm samotném a soud zde nepostupuje z úřední povinnosti. Navíc v daném případě ani ze spisů nevyplývá aktuální stav majetkových a výdělkových poměrů stěžovatelky, jak stěžovatelka v kasační stížnosti mylně uvádí. Pokud proto stěžovatelka nedoložila, že nemá dostatečné prostředky, nesplnila jeden z předpokladů rozhodných pro posouzení její žádosti o ustanovení zástupce, a krajský soud tak nemohl její žádosti vyhovět. Nejvyšší správní soud proto tuto námitku shledal nedůvodnou.
(ad)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.