Vydání 3/2005

Číslo: 3/2005 · Ročník: III

489/2005

Řízení před soudem a osoba zúčastněná na řízení

Ej 571/2004
Řízení před soudem: osoba zúčastněná na řízení
k § 34 soudního řádu správního
Osobou zúčastněnou na řízení se může stát pouze osoba, která naplňuje materiální znaky specifikované v § 34 odst. 1 s. ř. s. Teprve výslovným oznámením vůči soudu, že bude v řízení uplatňovat svá práva, se tato osoba stává osobou zúčastněnou na řízení, která má práva uvedená v § 34 odst. 3 s. ř. s. Pokud krajský soud vyrozuměl osoby označené žalobcem ve smyslu § 34 s. ř. s. až současně s doručením rozsudku ve věci samé, tj. v okamžiku, kdy toto řízení bylo již skončeno, byla těmto osobám v řízení před krajským soudem odepřena možnost uplatnit procesní práva; tato vada řízení přitom mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 9. 2004, čj. 7 As 33/2003-80)
Věc:
JUDr. Josef B., správce konkursní podstaty akciové společnosti V. v B., proti Magistrátu města Brna o povolení změny stavby, o kasační stížnosti akciové společnosti K. v B. jako osoby zúčastněné na řízení.
Úřad městské části Brno-sever, odbor výstavby a územního plánování, rozhodnutím ze dne 19. 4. 2000 povolil změnu stavby. Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 12. 6. 2000 zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí správního orgánu I. stupně.
Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 26. 3. 2003 zamítl žalobu JUDr. Josefa B., správce konkursní podstaty akciové společnosti V. v B. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel jako osoba zúčastněná na řízení kasační stížnost.
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek krajského soudu pro vady řízení.
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud přezkoumal kasační stížností napadený rozsudek v souladu s § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. a dospěl k závěru, že rozhodnutí je zatíženo vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí.
Podle § 34 odst. 2 s. ř. s. je navrhovatel povinen v návrhu označit osoby, které přicházejí v úvahu jako osoby zúčastněné na řízení, jsou-li mu známy. Předseda senátu takové osoby vyrozumí o probíhajícím řízení a vyzve je, aby ve lhůtě, kterou jim k tomu současně stanoví, oznámily, zda v řízení budou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení; takové oznámení lze učinit pouze v této lhůtě. Současně s vyrozuměním je poučí o jejich právech. Obdobně předseda senátu postupuje, zjistí-li se v průběhu řízení, že je tu další taková osoba. Podle odst. 3 citovaného ustanovení má osoba zúčastněná na řízení právo předkládat písemná vyjádření, nahlížet do spisu, být vyrozuměna o nařízeném jednání a žádat, aby jí bylo při jednání uděleno slovo. Doručuje se jí rozhodnutí, jímž se řízení u soudu končí. Osoba zúčastněná na řízení nemůže disponovat jeho předmětem. Podle § 102 s. ř. s. se může osoba zúčastněná na řízení domáhat kasační stížností zrušení soudního rozhodnutí.
Protože v daném případě byla žaloba podána před účinností soudního řádu správního, vyzval krajský soud v lednu 2003 žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů označil osoby uvedené v § 34 odst. 1 s. ř. s., tj. osoby zúčastněné na řízení. Tato výzva byla žalobci doručena dne 28. 1. 2003. Dne 21. 2. 2003 bylo krajskému soudu doručeno sdělení, ve kterém žalobce ve smyslu citovaného ustanovení označil jako zúčastněné osoby 1) akciovou společnost K. v B., 2) akciovou společnost A. v B. a 3) společnost s ručením omezeným C. v B. Poté krajský soud vydal napadený rozsudek, který byl dne 10. 4. 2003 doručen žalobci, žalovanému a osobám žalobcem označeným, aniž se tyto osoby předtím mohly ke svému procesnímu postavení zúčastněné osoby vyjádřit. Současně s rozsudkem bylo těmto osobám doručeno vyrozumění o probíhajícím řízení, výzva a poučení podle § 34 odst. 2 s. ř. s. Na základě toho společnost s ručením omezeným C. dne 25. 4. 2003 sdělila krajskému soudu, že bude v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení, a akciová společnost K. podala kasační stížnost.
Tímto postupem krajského soudu došlo k závažnému pochybení spočívajícímu v tom, že osoby označené žalobcem ve smyslu § 34 s. ř. s. byly vyrozuměny až současně s doručením rozsudku ve věci samé, tj. v okamžiku, kdy toto řízení bylo již skončeno. Osobou zúčastněnou na řízení se přitom může stát pouze osoba, která má materiální znaky specifikované v § 34 odst. 1 s. ř. s., pokud soudu výslovně oznámila, že bude v řízení uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení. Teprve tímto projevem vůle se tato osoba stává zúčastněnou osobou, která má práva uvedená v ust. § 34 odst. 3 s. ř. s. Žalobcem označeným osobám tak byla odepřena možnost uplatnit jejich procesní práva v řízení před krajským soudem, přičemž tato vada řízení mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
(ci)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.