Vydání 12/2005

Číslo: 12/2005 · Ročník: III

715/2005

Řízení před soudem a opožděnost žaloby

Ej 348/2005
Řízení před soudem: opožděnost žaloby
k § 46 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
Zjistí-li krajský soud, že žaloba byla podána opožděně, odmítne ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., a to bez ohledu na to, že již případně provedl procesní úkony směřující k rozhodnutí o věci samé.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2005, čj. 2 As 11/2005-72)
Věc:
Jiří Z. v L. proti Krajskému úřadu Jihočeského kraje, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení odmítajícímu žalobu pro opožděnost.
Krajský soud v Českých Budějovicích dne 7. 12. 2004 odmítl pro opožděnost žalobu směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 4. 2004, kterým bylo podle § 60 správního řádu jako nepřípustné odmítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Lišov ze dne 12. 12. 2003.
Žalobce (stěžovatel) napadl rozhodnutí krajského soudu kasační stížností. Tvrdil, že vyhověl všem zákonným požadavkům pro to, aby se soud jeho žalobou zabýval. Vyjádřil pochybnost, zda byl správný postup soudu, který mu na jeho žádost stanovil lhůtu k doplnění žaloby a následně žalobu odmítl pro opožděnost, přičemž ještě předtím vyzval k vyjádření žalovaný správní orgán a toto vyjádření zaslal stěžovateli k replice. Podle stěžovatele nelze žalobu odmítnout poté, co již účastníci podali k žalobě vyjádření, dokonce formou repliky.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Komunikaci soudu s účastníky po podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu upravuje zejména § 74 odst. 1 s. ř. s., podle něhož předseda senátu doručí žalobu žalovanému do vlastních rukou a doručí ji těm osobám zúčastněným na řízení, jejichž okruh je ze žaloby zřejmý. Současně uloží žalovanému, aby nejdéle ve dvouměsíční lhůtě předložil správní spisy a své vyjádření k žalobě. Došlé vyjádření doručí žalobci a osobám zúčastněným na řízení; přitom může žalobci uložit, aby podal repliku. Předseda senátu může uložit i jiným osobám nebo úřadům, aby předložily své spisy k projednání věci potřebné, popřípadě také sdělily své stanovisko k věci.
Stěžovatel nepochybně podal žalobu proti rozhodnutí správního orgánu podle § 65 s. ř. s. Z ustanovení § 37 odst. 5, § 74 odst. 1 s. ř. s. ani z žádného jiného ustanovení soudního řádu správního nevyplývá, že by odstraňování vad žaloby, zaslání žaloby žalovanému k vyjádření či zaslání vyjádření žalovaného žalobci k replice mělo za následek, že po provedení těchto úkonů či některého z nich již žalobu nelze pro její opožděnost odmítnout. Zjistí-li totiž krajský soud opožděnost žaloby, je povinen v každé fázi řízení o ní (samozřejmě pouze do vydání rozhodnutí, jímž se řízení o věci končí) tuto skutečnost zohlednit a se žalobou naložit způsobem, který zákon předvídá, tedy ji podle § 46 odst. 1 písm. b)
in fine
s. ř. s. odmítnout. Pro tento závěr hovoří v první řadě jednoznačná dikce výše citovaného ustanovení § 72 odst. 4 s. ř. s., jehož smyslem a účelem je nepochybně stanovení bezvýjimečné povinnosti žalobce podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu včas a bezvýjimečné vyloučení věcné projednatelnosti opožděně podaných žalob (oproti obecnému pravidlu, zakotvenému v § 40 odst. 5 s. ř. s., které prominutí zmeškání lhůty za zákonem stanovených podmínek zásadně připouští); srov. nepublikované rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 3. 2004, čj. 1 Ads 4/2004-57, a ze dne 30. 3. 2005, čj. 5 Azs 317/2004-56. Opožděné podání žaloby může nezřídka vyjít najevo teprve v průběhu řízení před krajským soudem, například z doplnění žaloby žalobcem na výzvu soudu, z vyjádření žalovaného (právě tak tomu bylo v případě žaloby stěžovatele) či dokonce i později. Skutečnosti, na základě nichž lze usuzovat na včasnost či opožděnost žaloby, jsou někdy sporné (například otázka, zda bylo řádně doručeno rozhodnutí žalovaného tzv. fikcí v případě, že adresát zásilku při doručení fyzicky nepřevzal a účinky doručení měly nastat uplynutím zákonem stanovené lhůty od uložení zásilky – viz např. § 24 odst. 2 spr. ř.), a proto se o nich v takových případech musí vést dokazování, které krajský soud musí samozřejmě vést při jednání, přičemž již jen za účelem přípravy jednání musí komunikovat s účastníky a vyžadovat od nich vyjádření k rozhodným skutečnostem. I skutečnosti, které takto vyjdou najevo, je krajský soud povinen vzít v úvahu, takže musí mít také možnost na základě nich rozhodnout o odmítnutí podání.
Krajský soud proto rozhodl zcela v souladu se zákonem, pokud žalobu stěžovatele odmítl pro opožděnost i poté, co byla stěžovateli poskytnuta lhůta k doplnění žaloby, žaloba zaslána žalovanému k vyjádření a vyjádření žalovaného zasláno stěžovateli k replice.
(im)

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.