Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: IV

760/2006

Řízení před soudem a odkladný účinek žaloby

Ej 22/2004
Řízení před soudem: odkladný účinek žaloby
k § 73 soudního řádu správního
Újma způsobená akcionáři rozhodnutím o vyloučení akcií obchodní společnosti z obchodování na veřejném trhu sama o sobě nemá charakter nenahraditelné újmy rozhodné pro přiznání odkladného účinku žalobě proti takovému rozhodnutí (§ 73 s. ř. s.).
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 12. 2003, čj. 7 A 115/2002-67)
Věc:
Ing. Miroslav N. proti Komisi pro cenné papíry o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku žaloby.*)
Komise pro cenné papíry dne 8. 4. 2002 zamítla žalobcovo odvolání proti rozhodnutí RM-SYSTÉM, a.s., ze dne 22. 10. 2001, jímž byly vyloučeny z obchodování na veřejném trhu cenné papíry společnosti A.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce (majitel akcií společnosti A.) žalobu u Městského soudu v Praze, který věc usnesením ze dne 10. 7. 2002 postoupil Vrchnímu soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému. Tento soud o věci nerozhodl do 31. 12. 2002, a tak věc podle § 132 s. ř. s. převzal k dokončení řízení Nejvyšší správní soud.
Žalobce v žalobě požádal o přiznání odkladného účinku žaloby. Uvedl, že v důsledku vydání napadeného rozhodnutí mu vzniká nenahraditelná újma na právech akcionáře. Vyloučením akcií, jichž je žalobce majitelem, z obchodování na veřejném trhu totiž došlo ke značnému zúžení povinností jednak případných ovládajících osob, jednak emitenta akcií. Akcionář, který by získal podíl na hlasovacích právech umožňující ovládnutí společnosti, by již nebyl povinen učinit nabídku převzetí ostatním majitelům akcií. Emitentu akcií zase bylo umožněno nabývání či zcizování majetku blíže vymezeného v § 193 odst. 2 obchodního zákoníku bez souhlasu valné hromady; emitent byl navíc zbaven povinnosti uveřejňovat pololetní a výroční zprávu, což žalobce připravuje o možnost seznamovat se s významnými informacemi o emitentovi. Žalobce přitom poukázal na to, že dostatek informací je právě při nakládání s akciemi základním předpokladem, jehož absence se projevuje závažněji než při nakládání s jiným majetkem.
Nejvyšší správní soud návrh na přiznání odkladného účinku žaloby zamítl.
Z odůvodnění:
Podle § 73 odst. 1 s. ř. s. nemá podání žaloby odkladný účinek; soud jej však může na návrh žalobce po vyjádření žalovaného přiznat. Podle § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná žalobě odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu, přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.
Nejvyšší správní soud po zvážení argumentů žalobce nedospěl k závěru, že by výkon napadeného rozhodnutí znamenal pro žalobce nenahraditelnou újmu. Je zřejmé, že vyloučením akcií společnosti A. z obchodování na veřejném trhu došlo k omezení povinností emitenta i případných ovládajících osob, a akcionáři společnosti tak v důsledku změny charakteru dotčených akcií pozbyli privilegovaného postavení majitelů registrovaných cenných papírů. Zmíněné rozhodnutí organizátora veřejného trhu s sebou tedy nese jistou změnu v postavení žalobce; takový následek je však přirozeně spjat se správním rozhodováním obecně a nelze z něj dovozovat vznik nenahraditelné újmy.
Je nutno poznamenat i to, že žaloba proti rozhodnutí správního orgánu není řádným opravným prostředkem, u nějž by bylo možno odkladný účinek očekávat. Poskytnutí odkladného účinku má mimořádný charakter: soud tu totiž před vlastním rozhodnutím ve věci samé prolamuje právní účinky pravomocného rozhodnutí, na které je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné, dokud není jako celek zákonným postupem zrušeno. Přiznání odkladného účinku proto musí být vyhrazeno pro ojedinělé případy, které zákonodárce opsal slovy o nenahraditelné újmě.
*) K účastenství majitele akcií v řízení o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu srov. č. 308/2004 Sb. NSS: „Účastníkem řízení, v němž je rozhodováno o vyloučení akcií z obchodování na veřejném trhu podle § 78 odst. 3 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., je akciová společnost, která soubor akcií, o jejichž vyloučení se jedná, emitovala. Majitel akcie účastníkem takového řízení není.“

Zasílání aktuálního vydání na e-mail


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky.